Leveringen - 193117-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2019/S 081-193117

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Institut po robotika „Sveti Apostol i Evangelist Matey“ pri Balgarska akademiya
Nationaal identificatienummer: 175905481
Postadres: ul. „Akad. G. Bonchev“, bl. 2
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1113
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Ognyan Nenchev
E-mail: ognyan.nenchev@gmail.com
Telefoon: +359 88880-2529
Fax: +359 2405-3061

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ir.bas.bg/index.html

Adres van het kopersprofiel: http://ir.bas.bg/profile/profile.html

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://ir.bas.bg/profile/profile.html
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на специализирано оборудване, материали и консумативи по проект „Създаване на център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на обществената поръчка обхваща изпълнение на доставка, монтаж, тестване на специализирано оборудване и обучение на персонала на wъзложителя.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 124 999.90 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Място за изпълнение на поръчката е гр. София.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на обществената поръчка е доставка на оборудване и носи наименованието „Доставка на специализирано оборудване, материали и консумативи по проект „Създаване на център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“.

В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка и изискванията към всяка конкретна доставка са подробно индивидуализирани в техническата спецификация на изискванията на възложителя.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Цена / Weging: 100 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 124 999.90 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Финансирането на поръчката е осигурено със средства, предоставени по ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0006, ФИНАНСИРАН ПО ОП НОИР 2014-2020, финансиран от Европейския съюз чрез ОП НОИР 2014-2020 г.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Няма

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Възложителят не определя по отношение на участниците критерии за подбор, които се отнасят до годност за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Минимални изисквания към икономическото и финансовото състояние по чл. 61 ал. 1 от ЗОП.

Участникът да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката не по-малко от 1 500 000,00 (един милион и петстотин) BGN през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.

Под минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, следва да се разбира оборот от „доставка на специализирано оборудване в областта на телемедицината“.

Документи, с които се доказва съответствие с поставеното/ите изискване/ия:

За удостоверяване и доказване на съответствие с изискванията за финансови и икономически възможности участникът попълва информация в част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ от еЕЕДОП.

При условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП участникът следва да може да представи доказателства по чл. 62, ал. 1 т. 3 и т. 4, а именно годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, и справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗОП, когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Eventuele minimumeisen:

Минимални изисквания към икономическото и финансовото състояние по чл. 61 ал. 1 от ЗОП.

Участникът да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, не по малко от 1 500 000,00 (един милион и петстотин) BGN през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.

Под минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, следва да се разбира оборот от „доставка на специализирано оборудване в областта на телемедицината“.

Документи, с които се доказва съответствие с поставеното/ите изискване/ия:

За удостоверяване и доказване на съответствие с изискванията за финансови и икономически възможности участникът попълва информация в част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ от еЕЕДОП.

При условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП участникът следва да може да представи доказателства по чл. 62, ал. 1 т. 3 и т. 4, а именно годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, и справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗОП, когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

В съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП възложителят определя следните минимални критерии, въз основа на които се установява, че участниците разполагат с необходимите ресурси и опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество:

През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне 1 дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.

За доставка със сходен предмет възложителят ще приема изпълнение на „доставка на специализирано оборудване в областта на телемедицината“.

За удостоверяване и доказване на съответствие с изискванията за технически и професионални способности участникът попълва част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП.

При условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП участникът следва да може да представи доказателства по чл. 64, ал. 1, т. 2, а именно списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

Съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗОП възложителят няма да приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството по стандарта ISO: 9001:2015 „Разработване и внедряване на облачни комуникационни решения, инфраструктури и софтуер; разработване, управление и търговия в областта на телемедицината“ или еквивалент.

Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството по стандарта ISO/IEC 20000-1:2011 или еквивалент с обхват „Инсталиране, конфигуриране, диагностика, техническо обслужване и поддръжка на инфраструктурни системи и/или оборудване и/или хардуер и софтуер и/или ИТ и комуникационните технологии“ или еквивалент.

Сертификатът трябва да е валиден и издаден от независими лица, които са акредитирани от ИА „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕО по акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от ЗНАООС. Възложителят признава еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Когато участникът не е имал достъп до този сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини, той може да представи доказателства за прилагане на еквивалентни мерки за осигуряване на системата за управление на качеството. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

За доказване на критерия за подбор участникът попълва част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от еЕЕДОП с посочване датата на валидност на сертификата, издателя му и обхвата на действие.

За доказване на съответствието с минималното изискване по т. 3.2 възложителят може да изиска от участника допълнително по всяко време и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП декларираните в еЕЕДОП сертификати или еквивалентен документ.

Забележка: На етап сключване на договор участникът, избран за изпълнител, представя следните документи: копие, заверено „Вярно с оригинала“ с подпис и печат от участника, на валиден сертификат за управление на качеството БДС EN ISO или еквивалент.

Eventuele minimumeisen:

В съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП възложителят определя следните минимални критерии, въз основа на които се установява, че участниците разполагат с необходимите ресурси и опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество:

През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне 1 дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.

За доставка със сходен предмет възложителят ще приема изпълнение на „доставка на специализирано оборудване в областта на телемедицината“.

За удостоверяване и доказване на съответствие с изискванията за технически и професионални способности участникът попълва част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП.

При условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП участникът следва да може да представи доказателства по чл. 64, ал. 1, т. 2, а именно списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

Съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗОП възложителят няма да приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството по стандарта ISO: 9001:2015 „Разработване и внедряване на облачни комуникационни решения, инфраструктури и софтуер; разработване, управление и търговия в областта на телемедицината“ или еквивалент.

Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството по стандарта ISO/IEC 20000-1:2011 или еквивалент с обхват „Инсталиране, конфигуриране, диагностика, техническо обслужване и поддръжка на инфраструктурни системи и/или оборудване и/или хардуер и софтуер и/или ИТ и комуникационните технологии“ или еквивалент.

Сертификатът трябва да е валиден и издаден от независими лица, които са акредитирани от ИА „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕО по акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от ЗНАООС. Възложителят признава еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Когато участникът не е имал достъп до този сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини, той може да представи доказателства за прилагане на еквивалентни мерки за осигуряване на системата за управление на качеството. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

За доказване на критерия за подбор участникът попълва част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от еЕЕДОП с посочване датата на валидност на сертификата, издателят му и обхватът на действие.

За доказване на съответствието с минималното изискване по т. 3.2 възложителят може да изиска от участника допълнително по всяко време и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП декларираните в еЕЕДОП сертификати или еквивалентен документ.

Забележка: На етап сключване на договор участникът, избран за изпълнител, представя следните документи: копие, заверено „Вярно с оригинала“ с подпис и печат от участника, на валиден сертификат за управление на качеството БДС EN ISO или еквивалент.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

гр. София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 2

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Представителите на участниците следва да представят изрични заверени пълномощни.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019