Leveringen - 193117-2019

25/04/2019    S81

България-София: Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

2019/S 081-193117

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Институт по роботика „Свети Апостол и Евангелист Матей“ при Българска академия
Национален регистрационен номер: 175905481
Пощенски адрес: ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 2
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1113
Държава: България
Лице за контакт: Огнян Ненчев
Електронна поща: ognyan.nenchev@gmail.com
Телефон: +359 88880-2529
Факс: +359 2405-3061

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ir.bas.bg/index.html

Адрес на профила на купувача: http://ir.bas.bg/profile/profile.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://ir.bas.bg/profile/profile.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на специализирано оборудване, материали и консумативи по проект „Създаване на център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“

II.1.2)Основен CPV код
38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка обхваща изпълнение на доставка, монтаж, тестване на специализирано оборудване и обучение на персонала на wъзложителя.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 124 999.90 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Място за изпълнение на поръчката е гр. София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка е доставка на оборудване и носи наименованието „Доставка на специализирано оборудване, материали и консумативи по проект „Създаване на център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“.

В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка и изискванията към всяка конкретна доставка са подробно индивидуализирани в техническата спецификация на изискванията на възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий, свързан с разходи - Име: Цена / Тежест: 100 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 124 999.90 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Финансирането на поръчката е осигурено със средства, предоставени по ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0006, ФИНАНСИРАН ПО ОП НОИР 2014-2020, финансиран от Европейския съюз чрез ОП НОИР 2014-2020 г.

II.2.14)Допълнителна информация

Няма

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не определя по отношение на участниците критерии за подбор, които се отнасят до годност за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Минимални изисквания към икономическото и финансовото състояние по чл. 61 ал. 1 от ЗОП.

Участникът да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката не по-малко от 1 500 000,00 (един милион и петстотин) BGN през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.

Под минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, следва да се разбира оборот от „доставка на специализирано оборудване в областта на телемедицината“.

Документи, с които се доказва съответствие с поставеното/ите изискване/ия:

За удостоверяване и доказване на съответствие с изискванията за финансови и икономически възможности участникът попълва информация в част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ от еЕЕДОП.

При условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП участникът следва да може да представи доказателства по чл. 62, ал. 1 т. 3 и т. 4, а именно годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, и справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗОП, когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимални изисквания към икономическото и финансовото състояние по чл. 61 ал. 1 от ЗОП.

Участникът да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, не по малко от 1 500 000,00 (един милион и петстотин) BGN през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.

Под минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, следва да се разбира оборот от „доставка на специализирано оборудване в областта на телемедицината“.

Документи, с които се доказва съответствие с поставеното/ите изискване/ия:

За удостоверяване и доказване на съответствие с изискванията за финансови и икономически възможности участникът попълва информация в част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ от еЕЕДОП.

При условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП участникът следва да може да представи доказателства по чл. 62, ал. 1 т. 3 и т. 4, а именно годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, и справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗОП, когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

В съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП възложителят определя следните минимални критерии, въз основа на които се установява, че участниците разполагат с необходимите ресурси и опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество:

През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне 1 дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.

За доставка със сходен предмет възложителят ще приема изпълнение на „доставка на специализирано оборудване в областта на телемедицината“.

За удостоверяване и доказване на съответствие с изискванията за технически и професионални способности участникът попълва част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП.

При условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП участникът следва да може да представи доказателства по чл. 64, ал. 1, т. 2, а именно списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

Съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗОП възложителят няма да приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството по стандарта ISO: 9001:2015 „Разработване и внедряване на облачни комуникационни решения, инфраструктури и софтуер; разработване, управление и търговия в областта на телемедицината“ или еквивалент.

Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството по стандарта ISO/IEC 20000-1:2011 или еквивалент с обхват „Инсталиране, конфигуриране, диагностика, техническо обслужване и поддръжка на инфраструктурни системи и/или оборудване и/или хардуер и софтуер и/или ИТ и комуникационните технологии“ или еквивалент.

Сертификатът трябва да е валиден и издаден от независими лица, които са акредитирани от ИА „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕО по акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от ЗНАООС. Възложителят признава еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Когато участникът не е имал достъп до този сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини, той може да представи доказателства за прилагане на еквивалентни мерки за осигуряване на системата за управление на качеството. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

За доказване на критерия за подбор участникът попълва част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от еЕЕДОП с посочване датата на валидност на сертификата, издателя му и обхвата на действие.

За доказване на съответствието с минималното изискване по т. 3.2 възложителят може да изиска от участника допълнително по всяко време и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП декларираните в еЕЕДОП сертификати или еквивалентен документ.

Забележка: На етап сключване на договор участникът, избран за изпълнител, представя следните документи: копие, заверено „Вярно с оригинала“ с подпис и печат от участника, на валиден сертификат за управление на качеството БДС EN ISO или еквивалент.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

В съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП възложителят определя следните минимални критерии, въз основа на които се установява, че участниците разполагат с необходимите ресурси и опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество:

През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне 1 дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.

За доставка със сходен предмет възложителят ще приема изпълнение на „доставка на специализирано оборудване в областта на телемедицината“.

За удостоверяване и доказване на съответствие с изискванията за технически и професионални способности участникът попълва част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП.

При условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП участникът следва да може да представи доказателства по чл. 64, ал. 1, т. 2, а именно списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

Съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗОП възложителят няма да приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството по стандарта ISO: 9001:2015 „Разработване и внедряване на облачни комуникационни решения, инфраструктури и софтуер; разработване, управление и търговия в областта на телемедицината“ или еквивалент.

Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството по стандарта ISO/IEC 20000-1:2011 или еквивалент с обхват „Инсталиране, конфигуриране, диагностика, техническо обслужване и поддръжка на инфраструктурни системи и/или оборудване и/или хардуер и софтуер и/или ИТ и комуникационните технологии“ или еквивалент.

Сертификатът трябва да е валиден и издаден от независими лица, които са акредитирани от ИА „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕО по акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от ЗНАООС. Възложителят признава еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Когато участникът не е имал достъп до този сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини, той може да представи доказателства за прилагане на еквивалентни мерки за осигуряване на системата за управление на качеството. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

За доказване на критерия за подбор участникът попълва част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от еЕЕДОП с посочване датата на валидност на сертификата, издателят му и обхватът на действие.

За доказване на съответствието с минималното изискване по т. 3.2 възложителят може да изиска от участника допълнително по всяко време и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП декларираните в еЕЕДОП сертификати или еквивалентен документ.

Забележка: На етап сключване на договор участникът, избран за изпълнител, представя следните документи: копие, заверено „Вярно с оригинала“ с подпис и печат от участника, на валиден сертификат за управление на качеството БДС EN ISO или еквивалент.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30/05/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 31/05/2019
Местно време: 11:00
Място:

гр. София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 2

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Представителите на участниците следва да представят изрични заверени пълномощни.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/04/2019