Leveringen - 193117-2019

25/04/2019    S81

Bulgarije-Sofia: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2019/S 081-193117

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Institut po robotika „Sveti Apostol i Evangelist Matey“ pri Balgarska akademiya
Nationaal identificatienummer: 175905481
Postadres: ul. „Akad. G. Bonchev“, bl. 2
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1113
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Ognyan Nenchev
E-mail: ognyan.nenchev@gmail.com
Telefoon: +359 88880-2529
Fax: +359 2405-3061

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ir.bas.bg/index.html

Adres van het kopersprofiel: http://ir.bas.bg/profile/profile.html

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на специализирано оборудване, материали и консумативи по проект „Създаване на център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 124 999.90 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 124 999.90 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019