Leveringen - 193118-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Nyköping: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2019/S 081-193118

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
NYKÖPINGS KOMMUN
212000-2940
Statshuset, upphandlingsenheten
Nyköping
611 83
Zweden
Telefoon: +46 706969479
E-mail: pontus.lovehav@nykoping.se
NUTS-code: SE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://nykoping.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.e-avrop.com/nykoping/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=43183
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.e-avrop.com/nykoping/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=43183
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ramavtal - Livsmedel

Referentienummer: KK19/157
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen omfattar ramavtal avseende successiva leveranser av livsmedel, främst till Kommunens storkök inom skola/förskola och omsorg samt i viss omfattning till andra verksamheter inom kommunen.

Värdet av upphandlingen, baserat på tidigare årsförbrukning och uppgifter från nuvarande och tidigare måltidsentreprenörer beräknas uppgå till ca 40 miljoner SEK exklusive moms per år fördelat enligt följande på de tre anbudområdena:

Ungefärlig årsvolym

— Område 1 Huvudgrossist 35 miljoner SEK

— Område 2 Korv & Påläggschark 4 miljoner SEK

— Område 3 Läsk & Lättöl 1 miljon SEK

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 160 000 000.00 SEK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Huvudgrossist

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE122
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen omfattar ramavtal avseende successiva leveranser av livsmedel, främst till Kommunens storkök inom skola/förskola och omsorg samt i viss omfattning till andra verksamheter inom kommunen.

Värdet av upphandlingen, baserat på tidigare årsförbrukning och uppgifter från nuvarande och tidigare måltidsentreprenörer beräknas uppgå till ca 40 miljoner SEK exklusive moms per år fördelat enligt följande på de tre anbudområdena:

Ungefärlig årsvolym

— Område 1 Huvudgrossist 35 miljoner SEK

— Område 2 Korv & Påläggschark 4 miljoner SEK

— Område 3 Läsk & Lättöl 1 miljon SEK

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 140 000 000.00 SEK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 16/11/2019
Einde: 15/11/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2+1+1

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Korv & Påläggschark

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE122
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen omfattar ramavtal avseende successiva leveranser av livsmedel, främst till Kommunens storkök inom skola/förskola och omsorg samt i viss omfattning till andra verksamheter inom kommunen.

Värdet av upphandlingen, baserat på tidigare årsförbrukning och uppgifter från nuvarande och tidigare måltidsentreprenörer beräknas uppgå till ca 40 miljoner SEK exklusive moms per år fördelat enligt följande på de tre anbudområdena:

Ungefärlig årsvolym

— Område 1 Huvudgrossist 35 miljoner SEK

— Område 2 Korv & Påläggschark 4 miljoner SEK

— Område 3 Läsk & Lättöl 1 miljon SEK

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 16 000 000.00 SEK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 16/11/2019
Einde: 15/11/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2+1+1

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Läsk & Lättöl

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE122
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen omfattar ramavtal avseende successiva leveranser av livsmedel, främst till Kommunens storkök inom skola/förskola och omsorg samt i viss omfattning till andra verksamheter inom kommunen.

Värdet av upphandlingen, baserat på tidigare årsförbrukning och uppgifter från nuvarande och tidigare måltidsentreprenörer beräknas uppgå till ca 40 miljoner SEK exklusive moms per år fördelat enligt följande på de tre anbudområdena:

Ungefärlig årsvolym

— Område 1 Huvudgrossist 35 miljoner SEK

— Område 2 Korv & Påläggschark 4 miljoner SEK

— Område 3 Läsk & Lättöl 1 miljon SEK

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 SEK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 16/11/2019
Einde: 15/11/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2+1+1

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/06/2019
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 20/11/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/06/2019
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
Linköping
581 04
Zweden
Telefoon: +46 13-251100
E-mail: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Fax: +46 13-251140

Internetadres: http://www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019