Leveringen - 193118-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Nyköping: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2019/S 081-193118

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
NYKÖPINGS KOMMUN
212000-2940
Statshuset, upphandlingsenheten
Nyköping
611 83
Zweden
Telefoon: +46 706969479
E-mail: pontus.lovehav@nykoping.se
NUTS-code: SE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://nykoping.se

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ramavtal - Livsmedel

Referentienummer: KK19/157
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 160 000 000.00 SEK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Huvudgrossist

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE122
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 140 000 000.00 SEK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 16/11/2019
Einde: 15/11/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2+1+1

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Korv & Påläggschark

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE122
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 16 000 000.00 SEK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 16/11/2019
Einde: 15/11/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2+1+1

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Läsk & Lättöl

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE122
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 SEK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 16/11/2019
Einde: 15/11/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2+1+1

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/06/2019
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019