Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 193119-2019

25/04/2019    S81    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Urządzenia medyczne

2019/S 081-193119

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Adres pocztowy: ul. Fredry 10
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 61-701
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kierownik Działu Zamówień Publicznych: mgr inż. Bartosz Pitak
E-mail: dzp@ump.edu.pl
Tel.: +48 618546000

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ump.edu.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ump

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ump
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/ump
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa respiratora transportowego i urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.

Numer referencyjny: PN-31/19
II.1.2)Główny kod CPV
33100000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa respiratora transportowego i urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.

Zamówienie zostało podzielone na 2 części.

Część nr 1: Respirator transportowy

Część nr 2: Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ dla części 1 i 2

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Respirator transportowy

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nie dotyczy

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa respiratora transportowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ dla części 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 49
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POWR.05.04.00-00-0160/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nie dotyczy

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ dla części 2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 49
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POWR.05.04.00-00-0160/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/05/2019
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/05/2019
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, miejscowość: Poznań, kod: 61-701, ulica: Fredry 10, Dział Zamówień Publicznych, pok. 113, 114, I piętro, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23,

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy,

II. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 4 500,00 PLN w przypadku kiedy oferta składana jest na wszystkie części zamówienia.

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na poszczególne części zamówienia, kwota wadium wynosi odpowiednio:

Część nr 1: 1 000 PLN

Część nr 2: 3 500 PLN

III. Do oferty wykonawca dołącza – aktualne na dzień składania ofert - oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ), sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jednolity dokument (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

IV. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 8.2. SIWZ następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy wystawionej, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

V. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z 8.5 SIWZ.

VI. Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

1 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie, po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, przedłożyć

Zamawiającemu umowę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania należnych

Płatności (o ile nie została przedłożona wraz z ofertą).

2 O terminie złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 16.1 SIWZ Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.

3 Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2019