We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Leveringen - 193119-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Poznań: Medische apparatuur

2019/S 081-193119

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Postadres: ul. Fredry 10
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415
Postcode: 61-701
Land: Polen
Contactpersoon: Kierownik Działu Zamówień Publicznych: mgr inż. Bartosz Pitak
E-mail: dzp@ump.edu.pl
Telefoon: +48 618546000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ump.edu.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/ump

I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa respiratora transportowego i urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.

Referentienummer: PN-31/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Respirator transportowy

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL415
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 49
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL415
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 49
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019