Leveringen - 193120-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gdansk: Software en informatiesystemen

2019/S 081-193120

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Gdańsk
80-233
Polen
Telefoon: +48 583471538
E-mail: renskowr@pg.edu.pl
Fax: +48 583472913
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pg.edu.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.dzp.pg.edu.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Uczelnia Publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa subskrypcji i licencji oprogramowania dla Politechniki Gdańskiej w ramach Projektu Power 3.5

Referentienummer: ZP/105/055/D/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa subskrypcji i licencji dla Politechniki Gdańskiej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ, ilości oprogramowań zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

48000000-8 (pakiety oprogramowania i systemy

48460000-0 (analityczne, naukowe, matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania).

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na dowolną liczbę części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący wszystkich części zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 244 205.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa oprogramowania 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie licencji na pakiet oprogramowania do interdyscyplinarnego modelowania i symualcji procesów technicznych oraz organizacja szkoleń w zakresie obsługi dostarczonego rozwiązania

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: dostęp do portalu e-learningowego dla prowadzących przez min. 7 dni / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: dostęp do portalu e-learningowego dla studentów przez min. 7 dni / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 230.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 10
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” WND-POWR.03.05.00-00-Z044/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia – licencję należy dostarczyć w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa oprogramowania 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Oprogramowanie specjalistyczne do zautomatyzowanego wykonywania przejazdów teoretycznych pojazdów kolejowych.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: termin relizacji zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 27 860.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 10
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” WND-POWR.03.05.00-00-Z044/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia – licencję należy dostarczyć w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa oprogramowania 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie pozwalające na prowadzenie modelowania obiegów termodynamicznych w energetyce konwencjonalnej, solarnej, w ciepłownictwie i dziedzinach pokrewnych.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: termin relizacji zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 66 060.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 10
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” WND-POWR.03.05.00-00-Z044/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia – licencję należy dostarczyć w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa oprogramowania 4

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie licencji na pakiet oprogramowania do wspomagania automatyzacji i integracji procesów wielokryterialnej optymalizacji oraz eksploracji przestrzeni rozwiązań.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: termin realizacji zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 11 700.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 10
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” WND-POWR.03.05.00-00-Z044/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia – licencję należy dostarczyć w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa oprogramowania 5

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie licencji na oprogramowanie umożliwiające profesjonalne projektowanie układów energetyki fotowoltaicznej różnych mocy i typów.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: funkcjonalność pozwalająca na wizualizację dachowej instalacji PV na podstawie fotografii budynku i jego wymiarów / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: funkcjonalność pozwalająca na uwzględnienie w projektowanym układzie odbiorników energii w postaci pojazdów elektrycznych / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 43 050.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 10
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” WND-POWR.03.05.00-00-Z044/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia – licencję należy dostarczyć w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa oprogramowania 6

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest aplikacja 3D do tworzenia i modyfikacji obiektów 3D

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: czas reakcji serwisu / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 030.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 10
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” WND-POWR.03.05.00-00-Z044/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia – licencję należy dostarczyć w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa oprogramowania 7

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa subskrypcji pakietu programów komputerowych (ekosystem)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: zniżka na egzaminy / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: bezpłatne materiały / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: dostęp do archiwalnych webinariów / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: szkolenie dla wykłądowców i książek / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 78 275.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 10
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” WND-POWR.03.05.00-00-Z044/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia dla części 7: Link aktywacyjny zostanie dostarczony Zamawiającemu na podany w umowie adres e-mail w terminie do 5 dni po dokonaniu płatności za subskrypcję

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Do prowadzenia działalności objętej przedmiotowym zamówienia nie wymaga się specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Istotne dla stron postanowienia oraz warunki, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, są określone we wzorze umowy stanowiącym załączniki nr 6 do SIWZ.

2. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie przedmiotu i terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy do ustalonego w niniejszej Umowie terminu dostawy, oferowane oprogramowanie nie będzie dostępne na rynku lub zaprzestano ich produkcji. W takim przypadku Wykonawca może zaproponować nowocześniejsze zamienniki, o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, w cenie nie wyższej niż w złożonej ofercie.

3. Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy również w następującej sytuacji:.

— zmiany stawki podatku VAT – wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów. Płatność będzie się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

3. Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda:

a) żąda odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz w ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716)

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa

a) w pkt 4 lit. b nin. rozdz. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

b) w pkt 4 lit. a, lit. c i lit. d nin. rozdz. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

i. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

ii. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że, zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019