Leveringen - 193121-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Jelenia Góra: Injecteerbare oplossingen

2019/S 081-193121

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Postadres: ul. Ogińskiego 6
Plaats: Jelenia Góra
NUTS-code: PL515
Postcode: 58-506
Land: Polen
Contactpersoon: Karol Orkiszewski, Jerzy Świątkowski
E-mail: przetargi@spzoz.jgora.pl
Telefoon: +48 757537286
Fax: +48 757543883

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.spzoz.jgora.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platformazakupowa.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa płynów infuzyjnych i płynów do irygacji dla potrzeb WCSKJ

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33692500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa płynów infuzyjnych i płynów do irygacji dla potrzeb WCSKJ.

1. Płyny infuzyjne (zawiera 14 pozycji)

2. Płyny infuzyjne (zawiera 2 pozycje)

3. Płyny infuzyjne (zawiera 2 pozycje)

4. Płyny infuzyjne (zawiera 7 pozycji)

5. Płyny infuzyjne (zawiera 2 pozycje)

6. Płyny infuzyjne (zawiera 1 pozycję)

7. Płyny infuzyjne (zawiera 1 pozycję)

8. Płyny infuzyjne (zawiera 1 pozycję)

9. Płyny infuzyjne (zawiera 3 pozycje)

10. Płyny do irygacji (zawiera 2 pozycje)

11. Płyny do irygacji (zawiera 1 pozycję)

12. Płyny do irygacji (zawiera 1 pozycję)

13. Substytuty osocza i płyny wywołujące diurezę osmotyczną (zawiera 2 pozycje)

14. Substytuty osocza i płyny wywołujące diurezę osmotyczną (zawiera 2 pozycje)

15. Substytuty osocza i płyny wywołujące diurezę osmotyczną (zawiera 1 pozycję)

16. Substytuty osocza i płyny wywołujące diurezę osmotyczną (zawiera 1 pozycję)

17. Substytuty osocza i płyny wywołujące diurezę osmotyczną (zawiera 1 pozycję)

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Płyny infuzyjne

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL515
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn apteki Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Płyny infuzyjne (zawiera 14 pozycji asortymentowych)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60 %
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20 %
Kostencriterium - Naam: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Weging: 20 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości 21 182,00 PLN. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Płyny infuzyjne

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL515
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn apteki Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Płyny infuzyjne (zawiera 2 pozycje asortymentowe)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60 %
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20 %
Kostencriterium - Naam: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Weging: 20 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości 367,00 PLN. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Płyny infuzyjne

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL515
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn apteki Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Płyny infuzyjne (zawiera 2 pozycje)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60 %
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20 %
Kostencriterium - Naam: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Weging: 20 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości 513,00 PLN. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Płyny infuzyjne

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL515
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn apteki Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Płyny infuzyjne (zawiera 7 pozycji asortymentowe)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60 %
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20 %
Kostencriterium - Naam: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Weging: 20 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości 1 872,00 PLN. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Płyny infuzyjne

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL515
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn apteki Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Płyny infuzyjne (zawiera 2 pozycje asortymentowe)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60 %
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20 %
Kostencriterium - Naam: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Weging: 20 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości 1 189,00 PLN. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Płyny infuzyjne

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL515
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn apteki Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Płyny infuzyjne (zawiera 1 pozycję asortymentową)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60 %
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20 %
Kostencriterium - Naam: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Weging: 20 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości 291,00 PLN. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Płyny infuzyjne

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL515
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn apteki Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Płyny infuzyjne (zawiera 1 pozycję asortymentową)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60 %
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20 %
Kostencriterium - Naam: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Weging: 20 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości 70,00 PLN. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Płyny infuzyjne

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL515
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn apteki Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Płyny infuzyjne (zawiera 1 pozycję asortymentową)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60 %
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20 %
Kostencriterium - Naam: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Weging: 20 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości 1 069,00 PLN. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Płyny infuzyjne

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL515
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn apteki Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Płyny infuzyjne (zawiera 3 pozycje asortymwntowe)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60 %
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20 %
Kostencriterium - Naam: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Weging: 20 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości 145,00 PLN. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Płyny do irygacji

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL515
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn apteki Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Płyny do irygacji (zawiera 2 pozycje asortymentowe)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60 %
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20 %
Kostencriterium - Naam: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Weging: 20 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości 405,00 PLN. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Płyny do irygacji

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL515
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn apteki Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Płyny do irygacji (zawiera 1 pozycje asortymentową)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60 %
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20 %
Kostencriterium - Naam: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Weging: 20 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości 340,00 PLN. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Płyny do irygacji

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL515
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn apteki Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Płyny do irygacji (zawiera 1 pozycje asortymentową)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60 %
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20 %
Kostencriterium - Naam: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Weging: 20 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości 615,00 PLN. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Substytuty osocza i płyny wywołujące diurezę osmotyczną

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL515
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn apteki Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Substytuty osocza i płyny wywołujące diurezę osmotyczną (zawiera 2 pozycje asortymentowe)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60 %
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20 %
Kostencriterium - Naam: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Weging: 20 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości 41,00 PLN. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Substytuty osocza i płyny wywołujące diurezę osmotyczną

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL515
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn apteki Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Substytuty osocza i płyny wywołujące diurezę osmotyczną (zawiera 2 pozycje asortymentowe)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60 %
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20 %
Kostencriterium - Naam: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Weging: 20 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości 1 241,00 PLN. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Substytuty osocza i płyny wywołujące diurezę osmotyczną

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL515
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn apteki Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Substytuty osocza i płyny wywołujące diurezę osmotyczną (zawiera 1 pozycję asortymentową)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60 %
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20 %
Kostencriterium - Naam: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Weging: 20 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości 955,00 PLN. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Substytuty osocza i płyny wywołujące diurezę osmotyczną

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL515
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn apteki Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Substytuty osocza i płyny wywołujące diurezę osmotyczną (zawiera 1 pozycje asortymentową)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60 %
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20 %
Kostencriterium - Naam: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Weging: 20 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości 655,00 PLN. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Substytuty osocza i płyny wywołujące diurezę osmotyczną

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL515
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn apteki Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Substytuty osocza i płyny wywołujące diurezę osmotyczną (zawiera 1 pozycje asortymentową)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60 %
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20 %
Kostencriterium - Naam: Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych / Weging: 20 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości 540,00 PLN. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220 poz. 1447 ze zm.), dotyczy pakietów nr 1-9 oraz 13-17.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym spełniającym odpowiednie wymagania techniczne, zapewniając jego rozładunek, bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, tj. magazyn Apteki Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej (od godziny 7:30-14:00 w dni robocze).

Zamawiający przewiduje możliwości zwiększenia wartości netto zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 1986), gdzie łączna wartość zmian będzie mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. cytowanej ustawy i nie przekracza 10 % wartości zamówienia, która została określona w § 2 pkt. 1 umowy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej (pok. 003 niski parter), ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, POLSKA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Pakiety od 1 do 17 będą rozpatrywane będą osobno, jako samodzielne zadania.

Dostawy towaru na paletach. Palety będą zwracane dostawcy przy następnej dostawie (dotyczy pakietu nr 1).

Dostarczenia faktury wraz z towarem w dniu dostawy w formie papierowej i elektronicznej oraz czytelnej dla systemu informatycznego szpitala Eskulap.

Podania informacji na etapie tworzenia oferty przetargowej o zaprzestaniu produkcji czasowym lub całkowitym zaprzestaniu.

Dostarczenia towaru oznakowanego w języku polski, zarówno na opakowaniu bezpośrednim jak i zewnętrznym i zaopatrzonego w ulotkę w języku polskim

Dostarczania towaru zgodnego z zaoferowanym. Dostarczenie zamiennika musi być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym.

Dostarczenia do zamówienia tylko jednej faktury. Zamawiający nie dopuszcza wystawiania kilku faktur do jednego zamówienia (dzielenia zamówienia na kilka faktur).

Dostarczenia wraz z dostawą ewidencji temperatury transportu produktów leczniczych

Podanie informacji w załączniku nr 1, czy zaoferowany produkt leczniczy podlega ewidencji w Europejskim Systemie Weryfikacji Autentyczności Leków.

Dla pakietów nr. 1-9 oraz 13-17:

Dla zaoferowanego asortymentu (każda pozycja z pakietu) Wykonawca przedstawi charakterystykę produktu leczniczego.

Dla pakietu nr 10-12:

Katalogi, foldery (ze zdjęciami, rysunkami), do każdej pozycji, języku polskim na podstawie, których Zamawiający będzie mógł bezspornie zidentyfikować oferowany asortyment oraz zapoznać się z jego parametrami technicznymi, użytkowymi, itp.

Dla pakietu nr 4:

Oświadczenie producenta opakowań potwierdzające, że zaoferowane opakowania są zgodne z lekami cytostatycznymi

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

— z chwilą zawarcia umowy przez okres 36 miesięcy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie:

Przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,

Przesłanek fakultatywnych, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp - opis punktów w SIWZ.

Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą opatrzoną kwalifikowanym podpisem aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówień (dalej: JEDZ) w zakresie wskazanym w SIWZ w Załączniku nr 4 do SIWZ (wzór JEDZ) oraz w Instrukcji dotyczącej wymogu złożenia elektronicznej wersji JEDZ.

Informacje dotyczące dokumentów jakich Zamawiający będzie żądać w celu potwierdzenia że nie podlega wykluczeniu z postępowania są zawarte w SIWZ w pkt 6.10.

Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 24 aa.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17 a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17 a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019