Leveringen - 193124-2019

25/04/2019    S81    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Wieliczka: Żużel, popioły, odpady żelaza i złom

2019/S 081-193124

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: Park Kingi 1
Miejscowość: Wieliczka
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-020
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Trąbka
E-mail: maciej.trabka@kopalnia.pl
Tel.: +48 12278-71-11
Faks: +48 12278-71-10

Adresy internetowe:

Główny adres: www.kopalniawieliczka.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.kopalniawieliczka.eu/pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka Akcyjna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Górnictwo

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa żużla wielkopiecowego.

Numer referencyjny: KSW/2019/EZM/47
II.1.2)Główny kod CPV
14630000 Żużel, popioły, odpady żelaza i złom
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Nazwa

Dostawa żużla wielkopiecowego.

2. Opis przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczeniem maksymalnie 5 000 ton (słownie: pięć tysięcy ton) żużla wielkopiecowego mielonego, o granulacji zapewniającej powierzchnię właściwą granulatu powyżej 3 300 cm2/g, według normy PN-EN 15167-1:2007 z zachowaniem rozwiązań równoważnych. Zamawiający uzna następujące parametry za równoważne:

1. Zawartość fazy szklistej min. 66 %

2. Powierzchnia właściwa wg Blaine’a powinna wynosić co najmniej 300 m2/kg

3. Zawartość glinianu trójwapniowego powinna wynosić 6 % do 12 %

4. Zawartość alkaliów (w przeliczeniu na Na2O) powinna wynosić od 0,5 % do 1,2 %

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wieliczka

II.2.4)Opis zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczeniem maksymalnie 5 000 ton (słownie: pięć tysięcy ton) żużla wielkopiecowego mielonego, o granulacji zapewniającej powierzchnię właściwą granulatu powyżej 3 300 cm2/g, według normy PN-EN 15167-1:2007 z zachowaniem rozwiązań równoważnych. Zamawiający uzna następujące parametry za równoważne:

1. Zawartość fazy szklistej min. 66 %

2. Powierzchnia właściwa wg Blaine’a powinna wynosić co najmniej 300 m2/kg

3. Zawartość glinianu trójwapniowego powinna wynosić 6 % do 12 %

4. Zawartość alkaliów (w przeliczeniu na Na2O) powinna wynosić od 0,5 % do 1,2 %.

Dostarczony przez Wykonawcę żużel będzie służył Zamawiającemu jako surowiec

Do wytwarzania iniektu, wykorzystywanego do realizacji podsadzkowych robót górniczych w Kopalni Soli „Wieliczka”. Iniekt będzie wytwarzany w zbudowanej

W tym celu instalacji oraz transportowany do podziemnych wyrobisk Kopalni Soli „Wieliczka” przy użyciu rurociągów.

1.2. W ramach maksymalnej ilości żużla, określonej w pkt 3.1, Zamawiający zobowiązuje się do zakupu żużla, o wartości 50 % ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie. Pozostałą ilość żużla o wartości 50 % ceny całkowitej brutto, Zamawiający zakupi w zależności od potrzeb (prawo opcji).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W ramach maksymalnej ilości żużla, Zamawiający zobowiązuje się do zakupu żużla, o wartości 50 % ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie. Pozostałą ilość żużla o wartości 50 % ceny całkowitej brutto, Zamawiający zakupi w zależności od potrzeb (prawo opcji).

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 PLN.

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Część VI SIWZ:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

a) wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca posiada siedzibę, określonym w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/U lub spełniają inne wymogi określone w tym załączniku lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

3) zdolności technicznej lub zawodowej – udokumentowanie należytego wykonania lub wykonywania, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednej dostawy żużla mielonego wielkopiecowego luzem autocysternami o wartości nie mniejszej 300 000 PLN (brutto), wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana lub wykonywana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz których dostawa była wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Ocena spełnienia przez Wykonawców ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów określonych w części VIII niniejszej specyfikacji.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku, Wykonawca musi udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający zażąda przedstawienia stosownych dokumentów, zgodnie z treścią § 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz dokumentów wskazanych w części VIII specyfikacji, odnoszących się do podmiotów na zdolnościach których Wykonawca będzie polegał. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca będzie obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Część VII SIWZ

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, wobec których zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 7–11 ustawy.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1–8 ustawy, z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 8–9 ustawy.

Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Udokumentowanie należytego wykonania lub wykonywania, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednej dostawy żużla mielonego wielkopiecowego luzem autocysternami o wartości nie mniejszej 300 000 PLN (brutto), wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana lub wykonywana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz których dostawa była wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni - w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy – wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednej dostawy żużla mielonego wielkopiecowego luzem autocysternami o wartości nie mniejszej 300 000 PLN (brutto), wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania bądź wykonywania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana lub jest wykonywana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była lub jest wykonywana a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej, w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ zamieszczonej na stronie www.kopalniawieliczka.eu

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach określonych we wzorze umowy

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/05/2019
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/05/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, pokój nr A.2, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, poniżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

4) w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 lub 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Specyfikacji;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 lub 6 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Specyfikacji;

g) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Specyfikacji;

h) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Specyfikacji;

i) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Specyfikacji.

Szczegółowy wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, a także sposób ich złożenia został opisany w SIWZ zamieszczonej pod adresem: www.kopalniawieliczka.eu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl.

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2019