Leveringen - 193124-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Wieliczka: Slakken, gietschuim, ferro-afval en schroot

2019/S 081-193124

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna
Park Kingi 1
Wieliczka
32-020
Polen
Contactpersoon: Maciej Trąbka
Telefoon: +48 12278-71-11
E-mail: maciej.trabka@kopalnia.pl
Fax: +48 12278-71-10
NUTS-code: PL21

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kopalniawieliczka.eu

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Górnictwo

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa żużla wielkopiecowego.

Referentienummer: KSW/2019/EZM/47
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
14630000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL21
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019