Leveringen - 193125-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Piaseczno: Bitumen en asfalt

2019/S 081-193125

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Starostwo Powiatowe w Piasecznie - Powiat Piaseczyński
ul. Chyliczkowska 14
Piaseczno
05-500
Polen
Contactpersoon: Małgorzata Bąk
Telefoon: +48 227566131
E-mail: zamowienia@piaseczno.pl
NUTS-code: PL92

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.piaseczno.pl

Adres van het kopersprofiel: www.piaseczno.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.piaseczno.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://epuap.gov.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywne dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwę wiążącą i ścieralną do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych

Referentienummer: ZPU.272.11.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44113600
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwę wiążącą i ścieralną do realizacji zadań inwestycyjnych i remontów dróg transportem Wykonawcy:

Zamówienie składa się z 2 części:

Część 1 – dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej:

1) na warstwę wiążącą - 1 100 ton

2) na warstwę ścieralną - 1 650 ton

Część 2- dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej:

1) na warstwę wiążącą - 1 100 ton

2) na warstwę ścieralną - 1 400 ton

Zgodnie ze specyfikacją techniczną D-05.03.05 wg WT-1 i WT-2 z 2014 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 1 - dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwę wiążącą 1 100 ton i na warstwę ścieralną 1 650 ton

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44113600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL92
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część 1 – dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej:

1) na warstwę wiążącą - 1 100 ton

2) na warstwę ścieralną - 1 650 ton

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1, art. 24aa, art. 39 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej ustawą, oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Wadium w kwocie 16 000,00 PLN

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 2 - dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwę wiążącą 1 100 ton i na warstwę ścieralną 1 400 ton

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44113600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL92
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część 2 - dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej:

1) na warstwę wiążącą - 1 100 ton

2) na warstwę ścieralną - 1 400 ton

Zgodnie ze specyfikacją techniczną D-05.03.05 wg WT-1 i WT-2 z 2014 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1, art. 24aa, art. 39 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Pzp (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej ustawą, oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Wadium w kwocie 15 000,00 PLN

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Nie dotyczy

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nie dotyczy

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:

Wykażą, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizowali co najmniej:

a) jedną dostawę masy mineralno-bitumicznej na kwotę co najmniej: 400 000,00 PLN brutto (dla każdej z części),

W przypadku złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na więcej niż jedną cześć, warunki te mogą być spełnione łącznie.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

Dopuszcza się zmianę postanowień umowy zgodnie ze szczegółowymi zapisami zawartymi w §7 – wzorze umowy, zgodnie z brzmieniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/06/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Biuro Zamówień Publicznych Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, POLSKA, pok. 107, I piętro.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1, art. 24aa, art. 39 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej ustawą, oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Piaseczyński – Pan Ksawery Gut, adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14, POLSKA

Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, POLSKA jest Pan Michał Jęda tel. +48 227566164, e-mail: ochronadanych@piaseczno.pl

Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywne dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwę wiążącą i ścieralną do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych” (nr postępowania ZPU.272.11.2019) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019