Leveringen - 193127-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Borgloon: Schoolboeken

2019/S 081-193127

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Scholengroep 13 Zuid-Limburg
Walstraat 39
Borgloon
3840
België
Contactpersoon: Mevrouw Els Willems
Telefoon: +32 12242000
E-mail: els.willems@szl13.be
Fax: +32 11242019
NUTS-code: BE223

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.scholengroep13.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1172/OY/2019
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Onderwijs
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2019 - Scholengroep 13 - Aankoop schoolboeken basisonderwijs

Referentienummer: 2019084-SGRCQ02
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22111000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE223
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst voor de aankoop en de levering van schoolboeken, leerboeken, werkschriften voor de basisscholen verbonden aan Scholengroep 13 Zuid - Limburg voor het schooljaar 2019- 2020.

Onder schoolboeken wordt verstaan: - handboeken - werkboeken - handleidingen alsook digitale uitvoeringen hiervan.

De schoolboeken die zullen worden afgenomen, dienen te komen van de uitgeverijen: - Die Keure - Marsival - Plantyn - Uitgeverij Averbode - Uitgeverij Pelckmans - Uitgeverij Van In - Uitgeverij Zwijsen.

Reden van verplichte afname bij deze uitgeverijen: de basisscholen zijn reeds jarenlang vertrouwd met de boeken van deze uitgeverijen en wil deze boeken en werkmiddelen in de toekomst ook verder blijven gebruiken.

Leveringsplaatsen:

— BS In de Engelse Hof

— BS Het Atheneeke

— BS Merlijn Tongeren

— BS Schuttershof

— Leefschool De Villa

— BS Momentum

— BSBO De Bloesem

— BS Gobilyn Bilzen

— BS De Linde Borgloon

— BS De Bilter Heers

— BS De Regent Gingelom

— BSBO De Zonnestraal Tongeren

— BS De Letterfant Engelmanshoven - Gelinden

— BS Wilderen

— BS De Kleurenboom (Gingelom)

— BS De Groeiboog (Gingelom)

Voor iedere levering maakt de opdrachtnemer een leveringsnota op die ten laatste op de dag van de levering aan de opdrachtgever wordt bezorgd. Die nota specificeert hetgeen volgt:

— naam en adres van de leverancier - datum van levering - de titels - het aantal geleverde exemplaren - eenheidsprijs en prijs na aftrek van de korting

Controle van de hoeveelheden - nazicht van levering - art. 40 en 120 KB 14.01.2013

De opdrachtgever ziet de leveringen na op de leveringsplaats. Ze neemt eveneens eventuele beschadigingen op. Het resultaat van dit nazicht alsmede de juiste datum van aankomst van de leveringen worden door de opdrachtgever vermeld op de leveringsnota.

De opdrachtgever beschikt over een termijn van 30 dagen vanaf de levering om de leveringen na te zien en eventuele tekorten of beschadigingen ter kennis te brengen van de opdrachtnemer

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Service en ondersteuning / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Levergarantie en leverbetrouwbaarheid / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17-6-2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

1. Een omzet van minimaal 500 000 EUR in het meest recente neergelegde boekjaar.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:

1. Minimaal 3 referenties in een vergelijkbare context als deze van de Scholengroep 13 waarbij u aantoont dat u bij verschillende scholen in een groepering de leveringen heeft verzorgd.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:45
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 22/08/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:45
Plaats:

Scholengroep 13 Zuid-Limburg, Walstraat 39 te 3840 Borgloon

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg Limburg - afdeling Tongeren
Piepelpoel 10
Tongeren
3700
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019