Leveringen - 193129-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Cluj-Napoca: Dieselbrandstof

2019/S 081-193129

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Administrația Bazinală de Apă Someș Tisa
RO 18269681
Str. Vânătorului nr. 17
Cluj-Napoca
400213
Roemenië
Contactpersoon: Alina Bogdan
Telefoon: +40 264433028
E-mail: achizitii@dast.rowater.ro
Fax: +40 264433026
NUTS-code: RO113

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rowater.ro/dasomes

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Gospodărirea apelor
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare de combustibili auto prin sistemul de carduri de credit (benzină și motorină)

Referentienummer: 18269681/2019/1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Obiectul procedurii il constituie incheierea unui acord-cadru de furnizare de combustibili auto prin sistemul de carduri de credit (benzina si motorina) cu durata de 4 ani de la data atribuirii necesari pentru alimentarea autovehiculelor din dotarea ABA Somes Tisa. Conform cerintelor din caietul de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 12, iar termenul limita in care Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari este a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

In statiile de alimentare ale furnizorului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Obiectul procedurii il constituie incheierea unui acord-cadru de furnizare de combustibili auto prin sistemul de carduri de credit (benzina si motorina) cu durata de 4 ani de la data atribuirii necesari pentru alimentarea autovehiculelor din dotarea ABA Somes Tisa conform cerintelor din caietul de sarcini.

Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile):

— cantitate estimata minima pentru acordul-cadru este de 8 000 litri benzina, respectiv 55 000 litri motorina, iar cantitatea maxima 104 000 litri benzina, respectiv 1 114 000 litri motorina,

— cantitate estimata minima pentru un singur contract subsecvent este de 8 000 litri benzina, respectiv 55 000 litri motorina, iar cantitatea maxima 20 000 litri benzina, respectiv 229 000 litri motorina,

— Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care urmează să fie atribuit pe durata acordului-cadru este 1 344 538,00 RON fara TVA.

Autoritatea contractanta nu se obliga sa încheie contracte subsecvente pentru toate autovehiculele prevazute în acordul-cadru fiind conditionata de necesitati si de existenta surselor financiare.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1) Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert, nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute de art. 59-60 din Legea nr. 98/2016;

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

— Diaconescu Ioana — director,

— Stroi Petrica — director tehnic,

— Filip Aurel — director economic,

— Bogdan Alina — sef Birou Achizitii,

— Drule Raluca — sef Birou Financiar,

— Simona Radu — Control Financiar Preventiv,

— Tupa Mihaela — ing. birou Mecanizare,

— Fodor Gheorghe — juridic;

2) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. În acest sens se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE vor fi:

1) Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 (Formular 1 din sectiunea „Modele de formulare”);

2) Certificat de atestare fiscal emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru îndeplinirea obligatiilor de plata inpozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cuprevederile legale în vigoare în România sau în tara în care este stabilit. Certificatul va fi prezentat în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”;

3) Certificat fiscal emis de Directia de impozite si taxe locale, pentru îndeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local. Certificatul fiscal, vafi prezentat în original /copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Certificatele fiscale vor trebui sa ateste ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii;

4) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

5) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

În cazul în care oferta clasata pe primul loc este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele mentionate mai sus.

Documentele sus aratate vor fi prezentate de catre fiecare asociat, in cazul in care oferta clasata pe primul loc va fi oferta unei asocieri, de subcontractori sau tert sustinator pentru capacitatea tehnica si/sau profesionala in conformitate cu dispozitiile art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Necompletarea DUAE odata cu oferta (inclusiv distinct pentru fiecare asociat, subcontractant si/sau tert sustinator) atrage respingerea ofertei ca inacceptabila.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului, a acordului de subcontractare si/sau acord de asociere dupa caz conform Notificarii nr. 258/2017.

1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Proportia de subcontractare Informatii privind partea din contract ce urmeaza sa fie subcontractata — numai daca va fi cazul.

Eventuele minimumeisen:

Completare DUAE si depunere acord de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator, la solicitarea autoritatii contractante.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 23/09/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Eventualele raspunsuri la clarificari se vor atasa la anuntul de participare. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere.

Finalizarea procedurii de atribuire prin încheierea contractului de achiziție publică este supusă următoarei condiții: semnarea contractului va fi posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislației privind finanțele publice (art. 14 alin. (3) din Legea nr. 500/2002: „Nicio cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată potrivit legii și nu are prevederi bugetare”).

În cazul în care, indiferent de motive, autoritatea contractantă nu mai dispune de suficiente fonduri Autoritatea Contractantă va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Administrația Bazinală de Apă Someș Tisa – Compartimentul Juridic
Str. Vânătorului nr. 17
Cluj-Napoca
400213
Roemenië
Telefoon: +40 264433028
Fax: +40 264433026

Internetadres: www.rowater.ro/dasomes

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019