Leveringen - 193129-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Cluj-Napoca: Dieselbrandstof

2019/S 081-193129

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Administrația Bazinală de Apă Someș Tisa
RO 18269681
Str. Vânătorului nr. 17
Cluj-Napoca
400213
Roemenië
Contactpersoon: Alina Bogdan
Telefoon: +40 264433028
E-mail: achizitii@dast.rowater.ro
Fax: +40 264433026
NUTS-code: RO113

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rowater.ro/dasomes

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare de combustibili auto prin sistemul de carduri de credit (benzină și motorină)

Referentienummer: 18269681/2019/1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019