Leveringen - 193130-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Iași: Spectrometers

2019/S 081-193130

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Institutul de Chimie Macromoleculară. „Petru Poni”
RO11409036
Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 41A
Iași
700487
Roemenië
Contactpersoon: Daniel Condrea
Telefoon: +40 232217454
E-mail: pponi@icmpp.ro
Fax: +40 232211299
NUTS-code: RO213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.icmpp.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://sicap-prod.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Institut de cercetare
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Cercetare științifică fundamentală

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziția unui i. Spectrometru de absorbție atomică — 1 bucată

Referentienummer: 4541750/2016/24
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38433000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

i. Spectrometru de absorbtie atomica — 1 bucată, Cod principal CPV 38433000-9 Spectrometre (Rev. 2),

ii. Service în perioada de garanţie, Cod secundar CPV 51430000-5 Servicii de instalare de echipament de laborator (Rev.2),

iii. Training utilizare echipamente şi aplicaţii, Cod secundar CPV 79632000-3 Servicii de formare a personalului (Rev.2).

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare pana in a 10-a zi fata de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 505 282.35 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
51430000
79632000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO2
Voornaamste plaats van uitvoering:

ICMPP Aleea Grigore Ghica Voda 41A, municipiul Iasi, 700487.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

i. Spectrometru de absorbtie atomica — 1 bucată va fi utilizat pentru pentru determinarea concentraţiei reziduale a ionilor metalici din soluţii apoase după interacţiunea cu materialele polimere compozite.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantia tehnica. / Weging: 9
Prijs - Weging: 91
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

“Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” – Pol interdisciplinar de specializare inteligentă prin cercetare-inovare şi transfer tehnologic în bio(nano) materi... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Se va complete DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante in termen de maxim 3 zile lucratoare, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata a impozitelor, taxelor, inclusiv cele locale si a contributiei pentru asigurarile sociale catre bugetul de stat, precum si taxele locale, la momentul prezentarii acestora:

(a) Ofertantul va prezenta certificatele constatatoare care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acetora,

(b) Persoanele juridice straine vor atasa certificate/documente care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora, eliberate de autoritatile legale competente din tara in care este stabilit, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, precum si catre bugetul local, in conformitate cu prevederile legale in vigoare din tara in care este stabilit,

— Certficat de cazier fiscal pentru companie,

— Certificat de cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului organ economic sau a celor care au puterea de reprezentare sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de de ONRC/actul constitutiv,

— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin (2), art. 167 alin. (2) si alin. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

II. Precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

— Director — Anton Airinei,

— Secretar stiintific/expert tehnic I — Marcela Mihai,

— Contabil sef — Angelica Elena Sacaleanu,

— Reprezentant legal — Luminita Marin,

— Director de proiect — Narcisa Laura Marangoci,

— Responsabil financiar proiect — Andreea Roxana Matache,

— Responsabil resurse umane — Catalina Balan,

— Coordonator achizitii proiect — Daniel Condrea,

— Consilier juridic — Raluca-Oana Andone,

— Expert tehnic II — Ion Bunia,

— Asistent manager proiect — Diana Enciu.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; declaratia conform art. 60 din Legea nr. 98/2016, va fi prezentata de toti participantii, odata cu depunerea DUAE.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE, respective certificatul constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, in termen de maxim 3 zile lucratoare, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 27/09/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Comisia de evaluare a ofertelor.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

In cazul in care se constata ca ofertele situate pe primul loc au punctaje egale, se va contacta administratorul SICAP pentru reofertarea electronica a pretului, in vederea departajarii ofertelor. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica), disponibil pe adresa www.certsign.ro

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

În termen de 5 zile din începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre un act al autorității contractante considerat nelegal, în condițiile prevăzute în art. 215 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cât și a art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Institutul de Chimie Macromoleculară. „Petru Poni”
Aleea Grigore Ghica Vodă 41A
Iași
700487
Roemenië
Telefoon: +40 232217454
E-mail: pponi@icmpp.ro
Fax: +40 232211299

Internetadres: www.icmpp.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019