Lieferungen - 193131-2019

25/04/2019    S81    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Cluj-Napoca: Straßenbaumaterialien

2019/S 081-193131

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca
RO201233
Calea Someșeni nr. 2
Cluj-Napoca
400388
Rumänien
Kontaktstelle(n): Bianca Cecilia Pirlea
Telefon: +40 264552666
E-Mail: office@radpcj.ro
Fax: +40 264444576
NUTS-Code: RO113

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.radpcj.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Regie autonomă a domeniului public

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare geocompozit antifisură, material geotextil nețesut și geogrilă

Referenznummer der Bekanntmachung: 6362/14.04.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44113000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Furnizare:

— Geocompozit antifisura 100 000 m²,

— Geotextil netesut 10 000 m²,

— Geogrila 100 000 m², conform caietului de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 537 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO113
Hauptort der Ausführung:

Str. Cantonului fn, Cluj-Napoca.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

— Geocompozit antifisura 100 000 m².,

— Geotextil netesut 10 000 m²,

— Geogrila 100 000 m², conform caietului de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termen de livrare. / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Completare DUAE care confirma ca ofertantul, tertii sustinatori si subcontractantii nu se afla în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 59–60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, sunt:

— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat) la momentul prezentarii,

— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:

— Director general — Ion Pantelimon,

— Director financiar-contabilitate — Economist Zoita Bumb,

— Director tehnic-productie — Inginer Ioan Morocazan,

— Sef birou achizitii — Inginer Bianca Pirlea,

— Sef birou juridic — Consilier juridic Emese Vasilie-Pap.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de indeplinire: completare DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini document echivalent emis in tara de rezidenta (in limba in care a fost emis, insotit de traducerea in limba romana efectuata in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati), urmeaza sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificat constatator emis de oficiul registrului comertului.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista principalelor livrari de produse similare efectuate în ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca in ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor au fost livrate produse similare de tipul celor descrise in caietul de sarcini.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ofertantii vor completa informatiile in DUAE. Ulterior, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea evaluarii ofertelor are obligatia de a prezenta documente justificative, respectiv: procese-verbale de receptie/documente constatatoare/recomandari, alte documente edificatoare. Documentele justificative vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat) si vor indica cel putin urmatoarele: tipul produselor livrate pentru verificarea indeplinirii cerintei, beneficiarii, valoarea contractului, modul de indeplinire al contractului

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/05/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 27/08/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/05/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru se face pe baza criteriului „cel mai bun raport calitate-preţ", evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire. Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele limită de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016 cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Biroul juridic al RADP Cluj-Napoca
Calea Someșeni nr. 2
Cluj-Napoca
400388
Rumänien
Telefon: +40 264552666
E-Mail: office@radpcj.ro
Fax: +40 264444576

Internet-Adresse: www.radpcj.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/04/2019