Lieferungen - 193132-2019

25/04/2019    S81    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Târgu Mureș: Weichstahl

2019/S 081-193132

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Administrația Națională „Apele Române” — Administrația Bazinală de Apă Mureș
RO 23719936
Str. Koteles Samuel nr. 33
Târgu Mureș
540057
Rumänien
Kontaktstelle(n): Jozsef Somogyi
Telefon: +40 265260289
E-Mail: licitatii@dam.rowater.ro
Fax: +40 265264290 / 265267955
NUTS-Code: RO125

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.rowater.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Oțel moale (A.C. 2019–2021)

Referenznummer der Bekanntmachung: 865/17.04.2019 Otel moale
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44450000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Incheierea unui acord-cadru in vederea achizitionarii de otel — moale: 4 loturi.

CPV: 44450000-9 Otel — moale.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari si/sau informatii suplimentare primite de la operatorii economici interesati.

1) Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 5 (cinci) zile;

2) A.C. va raspunde clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 5-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor;

3) A.C. nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la pct. 1, invocat mai sus.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 705 498.90 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 4
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 4
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Oțel moale — S.G.A. Alba Lot 4

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44450000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO125
Hauptort der Ausführung:

S.G.A. Alba — Str. Lalelelor nr. 7A, localitatea Alba Iulia, județul Alba.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Otel moale.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termen de livrare 3 zile calendaristice de la emiterea comenzii / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 38 793.20 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Oțel moale — S.G.A. Arad Lot 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44450000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO125
Hauptort der Ausführung:

S.G.A. Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 101, Arad.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Oțel moale.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termen de livrare 3 zile calendaristice de la primirea comenzii / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 13 721.61 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Oțel moale — S.G.A. Mureș Lot 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44450000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO125
Hauptort der Ausführung:

Târgu Mureș, Str. Barajului nr. 15, județul Mureș.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Otel moale.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termen de livrare in 3 zile calendaristice de la emiterea comenzii ferme / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 615 519.66 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Oțel moale — S.G.A. Hunedoara Lot 3

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44450000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO125
Hauptort der Ausführung:

S.G.A. Hunedoara, localitatea Deva, Str. Dr. Victor Suiaga nr. 9, județul Hunedoara.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Otel moale.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termen de livrare 3 zile calendaristice de la primirea comenzii / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 37 464.43 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:

Cerinta nr. 1.

Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59, 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici, participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor; Odata cu depunerea documentului DUAE operatorii economici vor depune si Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59–60 din Legea 98/2016, cu completarile si modificarile ulterioare.

La completare DUAE operatorii economici participanti vor tine seama si de Notificarea ANAP privind utilizare DUAE din 8.4.2019.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor [conform art. 66 din HG 395/2016 si art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016], astfel:

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic sau al celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— certificat constatator privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor,taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local,buget de stat) la momentul prezentarii ofertei,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; alte documente edificatoare, după caz,

— persoanele juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare si echivalente, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora insotite de traducerea in limba romana.

Cerinta nr. 2 — evitarea conflictului de interese

Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) de catre operatorii economici, participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor;

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— dl. ing. Bratanovici Cristian — director,

— dl. ec. Sara Liviu Călin — director economic,

— d-na dr. ing. Colceriu Rodica — director tehnic D.I.,

— dl. ing. Dávid Csaba — director tehnic E.L.H.,

— d-na ing. Zahan Luminita — director tehnic ARAPM,

— dl. ec. Somogyi Jozsef — sef Birou A.L.S.,

— d-na c. jr. Porime Hortenzia — Comp. Juridic,

— d-na c. jr. Tamas Alexandrina Camelia — Comp. Juridic,

— d-na c. jr.Suteu Adela — Comp. Juridic,

— d-na ec. Chiluti Anamaria — Birou A.L.S,

— dl. ing. Bolat Laurentiu — Birou ALS,

— Jani Etelka — sef serviciu EL-UCC-SCH,

— Cîmpeanu Cireșica — inginer serviciu EL-UCC-SCH,

— Ianculescu Ovidiu — inginer sef S.G.A. Mures,

— Țibuleac Constantin — sef birou ELH — S.G.A. Mures.

Nota 1: Autoritatea contractanta exclude de la procedura de atribuire orice operator economic care se incadreaza in oricare din prevederile art. 59, 60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, cu completarile si modificarile ulterioare.

Nota 2: In cazul asocierii, criteriile de calificare privind situatia personala vor fi indeplinite de fiecare asociat. Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul; autoritatea contractan [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1, 2, 3, 4. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantii trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani (ultimii 3 ani se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial prin licitatia deschisa) au furnizat produse similare in valoare cumulata de cel putin:

— 225 008,70 RON fara TVA pentru lotul nr. 1,

— 5 016,06 RON fara TVA pentru lotul nr. 2,

— 13 695,46 RON fara TVA pentru lotul nr. 3 si

— 14 181,20 RON fara TVA pentru lotul nr. 4 la nivelul unuia sau mai multor contracte.

Prin produse similare se intelege otel — moale.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Completare DUAE. Ofertantii clasati pe locurile 1, II, III dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va fi obligat sa prezinte documentele suport pentru demonstrarea experientei similare. Pentru calculul experientei similare exprimate in alta moneda decat RON se va folosi cursul mediu comunicat de catre BNR pentru anii indicati. Ca dovada a indeplinirii cerintei obligatorii, ofertantii vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de clientul beneficiar prin care sa confirme furnizarea produselor similare celor solicitate prin documentatia de atribuire. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta copiile dupa orice documente/certificate/prin care se confirma furnizarea de produse. Documentele prezentate si/sau recomandarile trebuie sa precizeze cel putin urmatoarele aspecte si/sau informatii echivalente:

— indeplinirea obligatiilor contractuale,

— daca pe parcursul derularii au fost inregistrate: neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale, cazuri privind nerespectarea legislatiei in vigoare de catre furnizor (din vina exclusiva a contractantului), receptii amanate sau respinse din motive imputabile prestatorului, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia ca urmare a neindepliniri sau indeplinirii in mod defectuos a obligatiilor contractuale asumate de catre furnizor - copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/05/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 24/08/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/05/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii direct din SEAP conform Notificarii ANAP din 8.4.2019.

Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe SICAP si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/e-mail.

Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, în circumstante exceptionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.

În situatia în care 2 sau mai multi operatori economici ale caror oferte au fost declarate admisibile din punct de vedere juridic, tehnic si economico-financiar de catre autoritatea contractanta, au ofertat preturile cele mai mici egale, autoritatea contractanta va solicita numai acelor operatori depunerea de noi oferte de pret, pe SICAP în sectiunea „Clarificari”. Operatorii economici au dreptul sa îmbunatateasca pretul ofertat anterior, urmând ca oferta care contine noul pret cel mai scazut sa fie declarata câstigatoare. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire (in caz contrar se considera acceptul tacit al acestuia). În situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract aceste vor fi formulate în scris prin intermediul solicitarilor de clarificari respectând termenele prevazute de art. 161 din Legea 98/2016.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Se aplică prevederile Legii nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Birou Juridic din cadrul A.B.A. Mureș
Str. Koteles Samuel nr. 33
Târgu Mureș
540057
Rumänien
Telefon: +40 265260289

Internet-Adresse: http://www.rowater.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/04/2019