Leveringen - 193132-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Târgu Mureș: Zacht staal

2019/S 081-193132

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Administrația Națională „Apele Române” — Administrația Bazinală de Apă Mureș
RO 23719936
Str. Koteles Samuel nr. 33
Târgu Mureș
540057
Roemenië
Contactpersoon: Jozsef Somogyi
Telefoon: +40 265260289
E-mail: licitatii@dam.rowater.ro
Fax: +40 265264290 / 265267955
NUTS-code: RO125

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rowater.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oțel moale (A.C. 2019–2021)

Referentienummer: 865/17.04.2019 Otel moale
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44450000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Incheierea unui acord-cadru in vederea achizitionarii de otel — moale: 4 loturi.

CPV: 44450000-9 Otel — moale.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari si/sau informatii suplimentare primite de la operatorii economici interesati.

1) Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 5 (cinci) zile;

2) A.C. va raspunde clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 5-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor;

3) A.C. nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la pct. 1, invocat mai sus.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 705 498.90 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 4
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 4
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Oțel moale — S.G.A. Alba Lot 4

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44450000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

S.G.A. Alba — Str. Lalelelor nr. 7A, localitatea Alba Iulia, județul Alba.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Otel moale.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termen de livrare 3 zile calendaristice de la emiterea comenzii / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 38 793.20 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Oțel moale — S.G.A. Arad Lot 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44450000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

S.G.A. Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 101, Arad.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Oțel moale.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termen de livrare 3 zile calendaristice de la primirea comenzii / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 721.61 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Oțel moale — S.G.A. Mureș Lot 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44450000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Târgu Mureș, Str. Barajului nr. 15, județul Mureș.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Otel moale.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termen de livrare in 3 zile calendaristice de la emiterea comenzii ferme / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 615 519.66 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Oțel moale — S.G.A. Hunedoara Lot 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44450000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

S.G.A. Hunedoara, localitatea Deva, Str. Dr. Victor Suiaga nr. 9, județul Hunedoara.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Otel moale.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termen de livrare 3 zile calendaristice de la primirea comenzii / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 37 464.43 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:

Cerinta nr. 1.

Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59, 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici, participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor; Odata cu depunerea documentului DUAE operatorii economici vor depune si Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59–60 din Legea 98/2016, cu completarile si modificarile ulterioare.

La completare DUAE operatorii economici participanti vor tine seama si de Notificarea ANAP privind utilizare DUAE din 8.4.2019.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor [conform art. 66 din HG 395/2016 si art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016], astfel:

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic sau al celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— certificat constatator privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor,taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local,buget de stat) la momentul prezentarii ofertei,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; alte documente edificatoare, după caz,

— persoanele juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare si echivalente, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora insotite de traducerea in limba romana.

Cerinta nr. 2 — evitarea conflictului de interese

Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) de catre operatorii economici, participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor;

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— dl. ing. Bratanovici Cristian — director,

— dl. ec. Sara Liviu Călin — director economic,

— d-na dr. ing. Colceriu Rodica — director tehnic D.I.,

— dl. ing. Dávid Csaba — director tehnic E.L.H.,

— d-na ing. Zahan Luminita — director tehnic ARAPM,

— dl. ec. Somogyi Jozsef — sef Birou A.L.S.,

— d-na c. jr. Porime Hortenzia — Comp. Juridic,

— d-na c. jr. Tamas Alexandrina Camelia — Comp. Juridic,

— d-na c. jr.Suteu Adela — Comp. Juridic,

— d-na ec. Chiluti Anamaria — Birou A.L.S,

— dl. ing. Bolat Laurentiu — Birou ALS,

— Jani Etelka — sef serviciu EL-UCC-SCH,

— Cîmpeanu Cireșica — inginer serviciu EL-UCC-SCH,

— Ianculescu Ovidiu — inginer sef S.G.A. Mures,

— Țibuleac Constantin — sef birou ELH — S.G.A. Mures.

Nota 1: Autoritatea contractanta exclude de la procedura de atribuire orice operator economic care se incadreaza in oricare din prevederile art. 59, 60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, cu completarile si modificarile ulterioare.

Nota 2: In cazul asocierii, criteriile de calificare privind situatia personala vor fi indeplinite de fiecare asociat. Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul; autoritatea contractan [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 1, 2, 3, 4. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantii trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani (ultimii 3 ani se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial prin licitatia deschisa) au furnizat produse similare in valoare cumulata de cel putin:

— 225 008,70 RON fara TVA pentru lotul nr. 1,

— 5 016,06 RON fara TVA pentru lotul nr. 2,

— 13 695,46 RON fara TVA pentru lotul nr. 3 si

— 14 181,20 RON fara TVA pentru lotul nr. 4 la nivelul unuia sau mai multor contracte.

Prin produse similare se intelege otel — moale.

Eventuele minimumeisen:

Completare DUAE. Ofertantii clasati pe locurile 1, II, III dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va fi obligat sa prezinte documentele suport pentru demonstrarea experientei similare. Pentru calculul experientei similare exprimate in alta moneda decat RON se va folosi cursul mediu comunicat de catre BNR pentru anii indicati. Ca dovada a indeplinirii cerintei obligatorii, ofertantii vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de clientul beneficiar prin care sa confirme furnizarea produselor similare celor solicitate prin documentatia de atribuire. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta copiile dupa orice documente/certificate/prin care se confirma furnizarea de produse. Documentele prezentate si/sau recomandarile trebuie sa precizeze cel putin urmatoarele aspecte si/sau informatii echivalente:

— indeplinirea obligatiilor contractuale,

— daca pe parcursul derularii au fost inregistrate: neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale, cazuri privind nerespectarea legislatiei in vigoare de catre furnizor (din vina exclusiva a contractantului), receptii amanate sau respinse din motive imputabile prestatorului, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia ca urmare a neindepliniri sau indeplinirii in mod defectuos a obligatiilor contractuale asumate de catre furnizor - copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 24/08/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii direct din SEAP conform Notificarii ANAP din 8.4.2019.

Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe SICAP si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/e-mail.

Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, în circumstante exceptionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.

În situatia în care 2 sau mai multi operatori economici ale caror oferte au fost declarate admisibile din punct de vedere juridic, tehnic si economico-financiar de catre autoritatea contractanta, au ofertat preturile cele mai mici egale, autoritatea contractanta va solicita numai acelor operatori depunerea de noi oferte de pret, pe SICAP în sectiunea „Clarificari”. Operatorii economici au dreptul sa îmbunatateasca pretul ofertat anterior, urmând ca oferta care contine noul pret cel mai scazut sa fie declarata câstigatoare. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire (in caz contrar se considera acceptul tacit al acestuia). În situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract aceste vor fi formulate în scris prin intermediul solicitarilor de clarificari respectând termenele prevazute de art. 161 din Legea 98/2016.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Se aplică prevederile Legii nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Birou Juridic din cadrul A.B.A. Mureș
Str. Koteles Samuel nr. 33
Târgu Mureș
540057
Roemenië
Telefoon: +40 265260289

Internetadres: http://www.rowater.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019