Leveringen - 193134-2019

25/04/2019    S81

Roemenië-Cluj-Napoca: Personal computers

2019/S 081-193134

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universitatea „Babes-Bolyai”
Nationaal identificatienummer: 4305849
Postadres: Str. Ion I.C. Brătianu nr. 14
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400079
Land: Roemenië
Contactpersoon: Tiberiu Morosan
E-mail: liviu.sava@ubbcluj.ro, monica.andrea@ubbcluj.ro, ocsana.muntean@ubbcluj.ro, ancuta.toma@ubbcluj.ro, raveca.dragan@ubbcluj.ro, liliana.petrea@ubbcluj.ro
Telefoon: +40 264405342
Fax: +40 264592838

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ubbcluj.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziție echipamente IT împărțite în 12 loturi

Referentienummer: 3LD-VP/18.03.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213000 Personal computers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achizitia de echipamente IT necesare facultatilor, directiilor si serviciilor din cadrul Universitatii „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor/informatii suplimentare, respectiv cu maxim 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 12
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Desktop model 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000 Personal computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str. I.I.C. Bratianu nr. 14, Cluj-Napoca.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Desktop model 3.

— cantitate minima acord-cadru — 8 buc.,

— cantitate maxima acord-cadru — 72 buc.,

— cantitate minima contract subsecvent — 1 buc.,

— cantitate maxima contract subsecvent — 8 buc.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se poate atribui: 33 730,80 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Videoproiector model 3

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38652120 Videoprojectietoestellen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str. I.I.C. Bratianu nr. 14, Cluj-Napoca.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Videoproiector model 3.

— cantitate minima acord-cadru — 6 buc.,

— cantitate maxima acord-cadru — 54 buc.,

— cantitate minima contract subsecvent — 1 buc.,

— cantitate maxima contract subsecvent — 6 buc.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se poate atribui: 18 894,12 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Videoproiector model 2

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38652120 Videoprojectietoestellen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str. I.I.C. Bratianu nr. 14, Cluj-Napoca.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Videoproiector model 2.

— cantitate minima acord-cadru — 9 buc.,

— cantitate maxima acord-cadru — 81 buc.,

— cantitate minima contract subsecvent — 1 buc.,

— cantitate maxima contract subsecvent — 9 buc.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se poate atribui: 23 110,11 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Videoproiector model 1

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38652120 Videoprojectietoestellen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str. I.I.C. Bratianu nr. 14, Cluj-Napoca.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Videoproiector model 1.

— cantitate minima acord-cadru — 8 buc.,

— cantitate maxima acord-cadru — 72 buc.,

— cantitate minima contract subsecvent — 1 buc.,

— cantitate maxima contract subsecvent — 8 buc.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se poate atribui: 16 278,16 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Desktop model 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000 Personal computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str. I.I.C. Bratianu nr. 14, Cluj-Napoca.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Desktop model 1.

— cantitate minima acord-cadru — 32 buc.,

— cantitate maxima acord-cadru — 288 buc.,

— cantitate minima contract subsecvent — 1 buc.,

— cantitate maxima contract subsecvent — 32 buc.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se poate atribui: 76 862,72 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Laptop model 1

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str. I.I.C. Bratianu nr. 14, Cluj-Napoca.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Laptop model 1.

— cantitate minima acord-cadru — 7 buc.,

— cantitate maxima acord-cadru — 58 buc.,

— cantitate minima contract subsecvent — 1 buc.,

— cantitate maxima contract subsecvent — 7 buc.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se poate atribui: 18 291,77 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Netbook model 2

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str. I.I.C. Bratianu nr. 14, Cluj-Napoca.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Netbook model 2.

— cantitate minima acord-cadru — 2 buc.,

— cantitate maxima acord-cadru — 22 buc.,

— cantitate minima contract subsecvent — 1 buc.,

— cantitate maxima contract subsecvent — 2 buc.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se poate atribui: 8 357,42 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

All-in-one

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000 Personal computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str. I.I.C. Bratianu nr. 14, Cluj-Napoca.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

All-in-one.

— cantitate minima acord-cadru — 10 buc.,

— cantitate maxima acord-cadru — 90 buc.,

— cantitate minima contract subsecvent — 1 buc.,

— cantitate maxima contract subsecvent — 10 buc.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se poate atribui: 55 156,50 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Laptop model 2

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str. I.I.C. Bratianu nr. 14, Cluj-Napoca.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Laptop model 2.

— cantitate minima acord-cadru — 10 buc.,

— cantitate maxima acord-cadru — 87 buc.,

— cantitate minima contract subsecvent — 1 buc.,

— cantitate maxima contract subsecvent — 10 buc.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se poate atribui: 32 094,80 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Desktop model 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000 Personal computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str. I.I.C. Bratianu nr. 14, Cluj-Napoca.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Desktop model 2.

— cantitate minima acord-cadru — 24 buc.,

— cantitate maxima acord-cadru — 216 buc.,

— cantitate minima contract subsecvent — 1 buc.,

— cantitate maxima contract subsecvent — 24 buc.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se poate atribui: 81 032,16 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Laptop model 3

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str. I.I.C. Bratianu nr. 14, Cluj-Napoca.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Laptop model 3.

— cantitate minima acord-cadru — 7 buc.,

— cantitate maxima acord-cadru — 58 buc.,

— cantitate minima contract subsecvent — 1 buc.,

— cantitate maxima contract subsecvent — 7 buc.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se poate atribui: 35 788,62 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Netbook model 1

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str. I.I.C. Bratianu nr. 14, Cluj-Napoca.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Netbook model 1.

— cantitate minima acord-cadru — 2 buc.,

— cantitate maxima acord-cadru — 15 buc.,

— cantitate minima contract subsecvent — 1 buc.,

— cantitate maxima contract subsecvent — 2 buc.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se poate atribui: 7 535,48 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

(a) Ofertanții, asociații și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164,165,167 din Legea nr. 98/2016. In acest sens se va completa formularul DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 de către operatorii economici (ofertanți, asociați și subcontractanți) participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Aceste documente sunt:

1) Certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația Finanțelor Publice pentru obligațiile de plată către bugetul general consolidat din care să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la data prezentării acestuia, mai mari decat cuantumul stabilit, în conformitate cu art. 165 si 166 alin. (2) din Legea 98/2016;

2) Certificatul privind impozitele și taxele locale eliberat de Direcția de impozite și taxe locale din care să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestuia, în baza prevederilor art. 165 și 166 alin. (2) din Legea 98/2016;

3) Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; dupa caz, alte documente;

4) După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

5) Alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/asociatul/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va accepta în cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) în locul documentelor solicitate în vederea demonstrarii cerințelor de calificare, inclusiv a capacității de exercitare, ca dovadă preliminară. DUAE poate fi completat în SEAP în mod direct (detalii cu privire la întocmirea DUAE se regăsesc, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE – Ghid de completare DUAE” și în „Notificarea privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice elaborată de ANAP” disponibilă la adresa http://anap.gov.ro/web/documente-utile/notificari/?future=false),

(b) Neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 59–60 Legea 98/2016, completand in acest sens formularul DUAE, precum si Declaratie conform art. 59–60 din Legea nr. 98/2016, care va fi prezentata de catre toti participantii la procedura (ofertanti, asociati, subcontractanti) — formularul nr. 3 din sectiunea „Modele de formulare atasate in SICAP” (noul SEAP), odata cu depunerea DUAE.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— rector acad. — prof. Ioan Aurel Pop,

— prorector — prof.dr. Dan-Tudor Lazar,

— prorector — prof.dr. Ioan Bolovan,

— director general ad-tiv. — ec. Ioan Neag,

— director general adjunct — ec. Simona-Cornelia Tatomir,

— director financiar-contabil — ec. Istvan Pusok,

— director Directia Juridica si [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 27/09/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Se solicita depunerea documentelor valabile scanate, semnate cu semnatura electronica extinsa a semnatarului, conform legii;

2) In scopul aplicarii prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea 98/2016, pentru a facilita accesul la datele de identificare ale participantilor la procedura, se va completa DUAE. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat, subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila;

3) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere,dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, asociatului cat si ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire;

4) Dovada indeplinirii criteriilor de calificare solicitate se face doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire – conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016 si art. 132 alin. (2) din HG 395/2016;

5) Comunicarile transmise prin mijloace electronice de catre autoritatea contractanta, pe adresele indicate in oferta, se considera efectuate in momentul transmiterii;

6) În cazul în care exista discrepante între informatiile prevazute în DUAE si cele prevazute în anunț, prevaleaza informatiile din anunț — conf. art. 20 alin. (7) din HG 395/2016;

7) Se vor completa (dupa caz) formularele din sectiunea „Modele de formulare”;

8) Departajarea ofertelor clasate pe locul 1 cu acelasi pret — in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi;

9) Departajarea eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe locul 2 sau 3 - in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe locul 2 sau 3 au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi; acesta din urma nu poate fi îmbunatatit decât până la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Conform art. 8 si art. 49 din Legea 101/2016, persoana care se consideră vătămată se poate adresa CNCS/instanței de judecată competente, în termen de maxim 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Direcția Juridică și Achiziții Publice, Biroul Juridic
Postadres: Str. I.I.C. Brătianu nr. 14
Plaats: Cluj-Napoca
Postcode: 400079
Land: Roemenië
Telefoon: +40 264405450
Fax: +40 264592838

Internetadres: https://mail.ubbcluj.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019