Leveringen - 193137-2019

25/04/2019    S81

Roemenië-Craiova: Pompen voor medisch gebruik

2019/S 081-193137

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova
Nationaal identificatienummer: 5002142
Postadres: Str. Tabaci nr. 1
Plaats: Craiova
NUTS-code: RO411 Dolj
Postcode: 200642
Land: Roemenië
Contactpersoon: Alina Maria Barboianu
E-mail: scjuc.achizitiipublice@gmail.com
Telefoon: +40 251502445
Fax: +40 251502445
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.scjuc.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru de achiziție „sisteme de monitorizare glicemică continuă și sisteme de pompă de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei P.N. Diabet Zaharat”

Referentienummer: 5002142_2019_PAAPD1076152
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42122410 Pompen voor medisch gebruik
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sisteme de pompă de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei (include 1 pompă de insulină, 120 rezervoare, 120 catetere, 1 transmiter și 55 biosenzori implantabili subcutanat)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42122410 Pompen voor medisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO411 Dolj
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sisteme de monitorizare glicemică continuă (include 1 transmiter și 55 biosenzori implantabili subcutanat)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33195000 Patiëntenbewakingssysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO411 Dolj
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019