Leveringen - 193138-2019

25/04/2019    S81

România-Alexandria: Gaze naturale

2019/S 081-193138

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Județean de Urgență Alexandria
Număr naţional de înregistrare: 4253650
Adresă: Str. Libertății nr. 1
Localitate: Alexandria
Cod NUTS: RO317 Teleorman
Cod poștal: 140009
Țară: România
Persoană de contact: Gabriela Apostolescu
E-mail: achizitiipublice.sjua@yahoo.com
Telefon: +40 247311836
Fax: +40 247311836

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.spitalulalexandria.ro/

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Spital
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare gaze naturale

Număr de referinţă: 4253650_2019_PAAPD1062298
II.1.2)Cod CPV principal
09123000 Gaze naturale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizarea de gaze naturale este solicitata pentru alimentarea a 3 puncte de consum aflate in exploatarea autoritatii contractante „Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria” conform Anexei din caietul de sarcini.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor — 14.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 12 inainte de data limita de depunere a ofertelor, conf. art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO317 Teleorman
Locul principal de executare:

1) Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria, Str. Libertatii nr.1;

2) Serviciul de Medicina Legala, Str. Alexandru Colfescu nr. 62;

3) Sectia Oncologie: Str. Mihaita Filipescu nr. 12–14, Alexandria.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitie gaze naturale de consum:

Cantitate minima acord-cadru: 4 000 MWh.

Cantitate maxima acord-cadru: 16 000 MWh.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerințe referitoare la motivele de excludere.

Cerința nr. 1.

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) sau orice persoană care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnările penale.

Autoritatea contractantă are dreptul, conform prevederilor art. 166 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, în situații excepționale și pentru motive imperative de interes general, precum sănătatea publică sau protecția mediului, să nu excludă un operator economic aflat în situațiile de mai sus.

Cerința nr. 2.

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 165 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale.

Motivele de excludere pentru încălcarea obligațiilor privind plata taxelor, impozitelor și a contribuțiilor la bugetul de stat [menționate la art. 165 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 98/2016] se aplică Operatorilor economici pentru care s-a stabilit această încălcare prin hotărâre judecătorească definitivă sau decizie administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în conformitate cu Legea statului în care respectivul operator economic este înființat sau pentru care autoritatea contractantă poate demonstra prin mijloace adecvate situația de încălcare a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat.

Operatorul economic nu este exclus din procedură, dacă a făcut plata acestor obligații sau a stins obligațiile prin alte modalități de stingere ori beneficiază de eșalonare la plată sau alte facilități de stingere a acestor obligații, în condițiile specificate la art. 165 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, înainte ca autoritatea contractantă să formuleze decizia de excludere.

Autoritatea Contractantă are dreptul, conform prevederilor art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, de a menține un operator economic în procedura de atribuire, chiar dacă se găsește în situațiile descrise la art. 165 alin. (1) și (2) când cuantumul acestor obligații de plată sunt sub 10 000 RON sau când sunt peste 10 000 RON, însă reprezintă mai puțin de 5 % din volumul acestor obligații la ultima scadență de plată.

Cerința nr. 3.

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 167 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la procedura de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale.

Cerința nr. 4.

Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificari si completari ulterioare, privind achizitiile publice. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.

59–60 din Legea nr. 98/2016, cu modificari si completari ulterioare.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: de decizie din cadrul autorității contractante in ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— manager — dr. Dobre Alexandru-George,

— director Financiar Contabil – ec. Bădița Mirela,

— director Medical — Marcovici Cristina Lacramioara,

— director Îngrijiri — as. Goicu Badea Elena Violeta,

— șef Birou Achiziții Pub [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Cifra de afaceri media anuala impusa este de 577 180,00 RON (valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent), conform art. 176 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Pentru verificarea situatiei financiare a candidatilor se va solicita completarea DUAE. Cerinta se aplica inclusiv pentru asociati, subcontractanti si/sau terti sustinatori. La finalizarea evaluarii ofertelor, documentele suport care se solicita in sustinere cifrei de afaceri: bilantul contabil/extrase de bilant/raport financiar/raport al cenzorilor sau orice alte documente din care sa reiasa situatia economica a ofertantilor vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar. Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista principalelor livrari de produse similare cu cele ce fac obiectul contractului, respectiv gaze naturale, in ultimii 3 ani, in valoare de minim 577 180,00 RON reprezentand valoarea a maxim 2 contracte.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: Lista principalelor produse livrate in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si beneficiarilor publici sau privati; cel putin un certificat/document emis sau contrasemnat de catre o autoritate ori de clientul beneficiar (recomandari, documente constatatoare referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale sau echivalente), din care sa reiasa indeplinirea corespunzatoare a contractului. La finalizarea evaluarii ofertelor, documentele de mai sus vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar. Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa conform art. 60 alin. (4) din HG 395/2016.

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 28/05/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 28/09/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 28/05/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Documentatia va fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro

Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/decizii C.N.S.C./contestatii/note de informare/masuri de remediere, vor fi postate pe site-ul www.elicitatie.ro la rubrica Documentatii/clarificari/decizii precum si prin publicare de erate. Acordul-cadru va fi incheiat cu toti operatorii economici clasati pe locurile aferente numarului maxim de operatori economici mentionat, respectiv 3. In cazul ofertelor clasate la egalitate pe primul loc, in vederea departajarii acestora autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin intermediul platformei SEAP, sectiunea „Intrebari”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform prevederilor din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/04/2019