Leveringen - 193142-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-'s-Gravenhage: Strijk- en vouwuitrusting voor linnengoed

2019/S 081-193142

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
3814225
Bezuidenhoutseweg 20
Den Haag
2594 AV
Nederland
Contactpersoon: Anne Marie van Iersel
Telefoon: +31 880754321
E-mail: ienea@dji.minjus.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dji.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/2c18230ba5fbce0a8d82125b59cfda41
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Via www.Tenderned.nl
Tenderned
Nederland
E-mail: info@tenderned.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/2c18230ba5fbce0a8d82125b59cfda41
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Via www.Tenderned.nl
Tenderned
Nederland
E-mail: info@tenderned.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mangel en vouwmachine t.b.v. PI Ter Peel

Referentienummer: SSC IUC/DJI/INKEA/AvI/2019-5
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42717000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De scope van de aanbesteding bestaat uit het Leveren, installeren en onderhouden van een Mangel en vouwmachine ten behoeve van de wasserij van PI Ter Peel.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Evertsoord

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De scope van de aanbesteding bestaat uit het Leveren, installeren en onderhouden van een Mangel en vouwmachine ten behoeve van de wasserij van PI Ter Peel.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Er wordt een Overeenkomst gesloten voor de duur van 10 jaar voor de in bijlage 5 (Programma van Eisen) omschreven en gespecificeerde Mangel en vouwmachine, installatie, Preventief- en Correctief onderhoud. De Overeenkomst heeft een optie voor de Koper om de Overeenkomst met 5 maal maximaal 12 maanden te verlengen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De Overeenkomst heeft een optie voor de Koper om de Overeenkomst met 5 maal maximaal 12 maanden te verlengen.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Facultatieve uitsluitingsgrond: Onrechtmatige beïnvloeding,

— Facultatieve uitsluitingsgrond: Valse verklaring,

— Facultatieve uitsluitingsgrond: Betrokkenheid bij de voorbereiding,

— Facultatieve uitsluitingsgrond: Belangenconflict,

— Facultatieve uitsluitingsgrond: Vervalsing van de mededinging,

— Facultatieve uitsluitingsgrond: Ernstige beroepsfout,

— Facultatieve uitsluitingsgrond: Faillissement, insolventie of gelijksoortig,

— Facultatieve uitsluitingsgrond: Schending verplichtingen o.b.v. milieu, sociaal- of arbeidsrecht,

— Facultatieve uitsluitingsgrond: Betaling van belastingen en premies,

— Verplichte uitsluitingsgronden

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Geschiktheidseis 2: Controleverklaring met goedkeurende strekking zonder continuïteitsparagraaf

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Geschiktheidseis 3: Referenties

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Klachten over de handelwijze van de Aanbestedende dienst in deze aanbesteding kunnen onder meer in het kader van de Nota van Inlichtingen naar voren worden gebracht. Als de Aanbestedende dienst deze klacht niet honoreert dan kan de klacht worden voorgelegd aan het Klachtenmeldpunt van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Klachten moeten schriftelijk worden ingediend (waaronder begrepen per e-mail) onder vermelding van:

• datum van indiening

• naam, vestigingsplaats en handelsregisternummer van klager

• naam en adresgegevens (waaronder e-mail) van contactpersoon bij klager

• titel en TenderNed-nummer van de aanbesteding waarop de klacht betrekking heeft

• naam en adresgegevens (waaronder e-mail) van contactpersoon bij Aanbestedende dienst voor de aanbesteding waarop de klacht betrekking heeft

• gemotiveerde omschrijving van de klacht

• omschrijving van de wijze waarop de klacht verholpen kan worden

De klacht kan worden gericht aan:

Klachtenmeldpunt Europees Aanbesteden Justitie en Veiligheid

Afdeling strategische inkoop

Turfmarkt 147

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

KlachtenmeldpuntEA@minvenj.nl

Na ontvangst wordt de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling genomen door het Klachtenmeldpunt en het onderzoek naar de klacht wordt voortvarend ter hand genomen. Het indienen van een klacht zet de aanbestedingsprocedure niet stil, tenzij de Aanbestedende dienst expliciet besluit de procedure op te schorten.

Het Klachtenmeldpunt brengt advies uit aan de Aanbestedende dienst. In het advies wordt gemotiveerd aangegeven of het Klachtenmeldpunt de klacht gegrond, gedeeltelijk gegrond of ongegrond acht. Het is vervolgens aan de Aanbestedende dienst om – met inachtneming van het advies van het Klachtenmeldpunt – over de klacht te beslissen. Wijst het de klacht af dan wordt de klager door de Aanbestedende dienst hierover geïnformeerd. Wordt de klacht gegrond verklaard dan treft de Aanbestedende dienst preventieve of corrigerende maatregelen.

Als een beslissing van de Aanbestedende dienst uitblijft of naar het oordeel van de klager daartoe aanleiding geeft dan kan de klacht aan de Commissie van Aanbestedingsexperts worden voorgelegd. Zie ook www.commissievanaanbestedingsexperts.nl.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Den Haag
Prins Clauslaan 60
Den Haag
2595 AJ
Nederland
E-mail: ienea@dji.minjus.nl

Internetadres: http://www.dji.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019