Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Varor - 193146-2020

27/04/2020    S82

Sverige-Djursholm: Mobila byggnader och modulbyggnader

2020/S 082-193146

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Danderyds kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0126
Postadress: Box 66
Ort: Djursholm
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 182 05
Land: Sverige
Kontaktperson: Ingmarie Wester
E-post: Ingmarie.Wester@danderyd.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.danderyd.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afwmhcdjha&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afwmhcdjha&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Moduluppställningar för hyra av förskole- och skollokaler - Dynamiskt inköpssystem (DIS)

Referensnummer: FN 2019/0238
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
44211100 Mobila byggnader och modulbyggnader
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Inbjudan till att delta i DIS-systemet

Danderyd kommun inbjuder härmed leverantörer till att inkomma med Anbudsansökan för anslutning till dynamiskt inköpssystem avseende successiva upphandlingar för hyra av moduluppställning, etablering och avetablering av förskole- och skollokaler.

Denna Anbudsinfordran syftar till att få leverantörer att ansluta sig till inköpssystemet DIS i TendSign.

Ett dynamiskt inköpssystem (DIS) är en helt elektronisk metod för upphandling. Systemet är öppet för nya leverantörer under hela giltighetstiden och antalet leverantörer får inte begränsas.

DIS:ets giltighetstid är 10 år.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 50 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
44211000 Monteringshus
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Danderyds kommun

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

DIS:et består av följande två steg:

Steg 1 – Anbudsinfordran - DIS:et inrättas

När DIS:et annonserats löper en inledande ansökningsperiod om 30 dagar.

Leverantörer som inkommer med anbudsansökan och uppfyller kvalificeringskraven, ansluts till systemet. Detta sker inom 10 dagar från mottagandet av ansökan. Beslut om tillträde meddelas den leverantör som ansöker. Skulle en leverantör inte antas i systemet har denne möjlighet att ansöka på nytt, alternativt ansöka om överprövning av beslutet.

Alla ansökningar som inkommit inom 30-dagarsperioden ska utvärderas om kvalificering innan specifika upphandlingar får göras i DIS:et.

Efter de inledande 30 dagarna för att upprätta DIS:et kommer systemet fortlöpande annonseras under hela giltighetstiden. Inkommande anbudsansökningar utvärderas löpande inom samma tidsfrist som vid inrättandet.

Steg 2 – Anbudsinbjudan - Specifik upphandling via DIS:et

När specifikt upphandlingsbehov uppstår skickar beställaren en Anbudsinbjudan via Tendsign till alla leverantörer som för tillfället är kvalificerade i DIS:et och som får lämna anbud. Utvärdering sker utifrån det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, som framgår av anbudsinbjudan, vinnande anbud tilldelas kontraktet. Steg 2 genomförs vid varje specifik upphandling då även nya leverantörer kan ha kvalificerats och anslutit sig, eller tidigare leverantörer kan även ha lämnat DIS:et. Leverantörer är inte bundna till att besvara varje enskild anbudsinbjudan utan lämnar anbud när de har möjlighet.

Läs mer om DIS via upphandlingsmyndigheten.se

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 50 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 23/04/2030
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 25/05/2030
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 25/05/2030

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/04/2020