Leveringen - 193148-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Oldenburg: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2019/S 081-193148

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Nds.Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Wardenburg
Oldenburg
26203
Duitsland
Contactpersoon: Vergabestelle
Telefoon: +49 44157026-277
E-mail: thomas.hauschild@laves.niedersachsen.de
NUTS-code: DE943

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.laves.niedersachsen.de

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

S 3 — 2019

Referentienummer: S 3 - 2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 100 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

HPLC-DAD

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE943
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 90 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

HPLC-MS

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE943
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 150 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LC-MSMS

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE943
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LC-MSMS

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE911
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

HPLC-DAD-FLD

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE939
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 90 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019