Lieferungen - 193151-2019

25/04/2019    S81

Polen-Jedlicze: Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen

2019/S 081-193151

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Jedlicze
Postanschrift: ul. Rynek 6
Ort: Jedlicze
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Postleitzahl: 38-460
Land: Polen
Kontaktstelle(n): ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze
E-Mail: majerska@jedlicze.pl
Telefon: +48 134484716
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.jedlicze.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://jedlicze.bip.gov.pl/search/publiccontracts/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://jedlicze.bip.gov.pl/search/publiccontracts/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Jednostka Samorządu Terytorialnego

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Jedlicze

Referenznummer der Bekanntmachung: RP.271.4.8.2019.MŻM
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09331200 Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa dziesięciu mikroinstalacji fotowoltaicznych typu ON-GRID na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jedlicze zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71321200 Heizungsplanung
71321000 Technische Planungsleistungen für maschinen- und elektrotechnische Gebäudeanlagen
09330000 Solarenergie
09332000 Sonnenenergieanlage
09331000 Solarbatterien
45261215 Solarzellendachdeckarbeiten
45260000 Dachdeckarbeiten und Spezialbauarbeiten
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45311000 Installation von Elektroanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL8 MAKROREGION WSCHODNI
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa dziesięciu mikroinstalacji fotowoltaicznych typu ON-GRID na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jedlicze zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym. Instalacja będzie zamontowana na następujących obiektach:

– Instalacja fotowoltaiczna o mocy 30,25 kW na Urzędzie Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6.

– Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,875kW na budynku Oczyszczalni Ścieków w Jedliczu.

– Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,875kW na Szkole Podstawowej w Jedliczu ul. Tokarskich 5.

– Instalacja fotowoltaiczna o mocy 15,675 na Szkole Podstawowej w Jedliczu ul. Tokarskich 5 (stara szkoła).

– Instalacja fotowoltaiczna o mocy 13,75kW na Samorządowym Przedszkolu w Jedliczu ul. Rejtana 38a.

– Instalacja fotowoltaiczna o mocy 8,25kW na Samorządowym Przedszkolu w Potoku.

– Instalacja fotowoltaiczna o mocy 16,50kW na Szkole Podstawowej w Jaszczwi.

– Instalacja fotowoltaiczna o mocy 11,00kW na Przedszkolu Publicznym w Jaszczwi.

– Instalacja fotowoltaiczna o mocy 13,75kW na Szkole Podstawowej w Żarnowcu.

– Instalacja fotowoltaiczna o mocy 11,00kW na Szkole Podstawowej w Piotrówce.

Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:

1) opracowania indywidualnych koncepcji wykonania instalacji z uzyskaniem akceptacji inspektora nadzoru branży elektrycznej i konstrukcyjnej;

2) dostawy i montażu instalacji w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzoną indywidualną koncepcję zatwierdzoną przez inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego;

3) ewentualnej przebudowy instalacji odgromowej kolidującej z montażem modułów fotowoltaicznych na budynku;

4) wykonania i zamocowania okablowania DC łączących panele fotowoltaiczne z inwerterem gwarantującego izolacyjność zgodnie z normami, odporność na działanie promieniowania UV, odporność na uszkodzenia przez ptaki i przetarcie od wiatru;

5) wykonania połączenia instalacji fotowoltaicznej z instalacją elektryczną budynku „starej szkoły” na odcinku około 80 m;

6) montażu inwerterów 3-fazowych dobranych dla poszczególnych instalacji.

7) zabezpieczenia instalacji po stronie AC między innymi poprzez ogranicznik przepięć, wyłącznik nadprądowy, rozłącznik izolacyjny, zabezpieczenie różnicowoprądowe;

8) zabezpieczenia instalacji po stronie DC między innymi poprzez wyłącznik nadprądowy, ograniczniki przepięć, rozłączniki bezpiecznikowe, rozłącznik izolacyjny;

9) wykonania zgodnie z projektem układu pomiarowego instalacji;

10) wykonania dokumentacji zgłoszeniowej do OSD;

11) zgłoszenia do OSD w imieniu Użytkownika i uczestnictwo w odbiorze instalacji przez Zakład Energetyczny;

12) uruchomienia instalacji po wpięciu do sieci elektroenergetycznej OSD;

13) uzupełnienia ubytków ścian, stropów, wypraw, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów;

14) przeszkolenia użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej konserwacji;

15) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej:

a) projekty wykonawcze instalacji;

b) protokoły odbioru częściowego i końcowego instalacji;

c) instrukcję obsługi i konserwacji instalacji fotowoltaicznych;

d) protokoły badań i sprawdzeń wykonanych instalacji z wynikiem pozytywnym w tym protokoły pomiaru instalacji elektrycznej i uziemiającej;

e) deklaracje zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa, atesty zgodności na wbudowane materiały;

f) karty techniczne zamontowanych urządzeń;

g) karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń;

h) protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania;

i) inne elementy ujęte w załącznikach do SIWZ i wzorze umowy z Wykonawcą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załącznikach do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Moc zastosowanych modułów / Gewichtung: 15
Kostenkriterium - Name: Współczynnik wypełnienia modułu fotowoltaicznego FF (fill faktor) / Gewichtung: 15
Kostenkriterium - Name: Okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne / Gewichtung: 10
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 29/11/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPK.03.01.00-18-0464/17-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – projekt ogólny.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

a) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie są zobowiązani wykazać że wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym czasie co najmniej trzy (3) instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 30 kW każda w zakresie jej projektowania, dostawy i montażu wraz z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej.

b) dysponuje lub będzie dysponował następującym potencjałem kadrowym:

Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Ponadto wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016, poz. 65).

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 5 niniejszej SIWZ:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - w zakresie opisanym w pkt 5.2.3 a) SIWZ, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w zakresie opisanym w pkt 5.2.3 b) SIWZ zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 7 niniejszej SIWZ:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ;

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ;

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.), zgodnie z wzorem stanowiącym z Załącznik nr 7 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

a) certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 (lub równoważną) lub PN-EN 61646 (lub równoważną) wydany przez jednostkę oceniającą;

b) kartę techniczną modułu fotowoltaicznego obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez instalację parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do Zapytania ofertowego;

c) kartę techniczną inwertera obejmująca informacje potwierdzające spełnienie parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego;

d) karty techniczne urządzeń wchodzących w skład systemu odpowiadającego za przygotowanie CWU grzałka, sterownik grzałki, dodatkowy inteligentny licznik energii elektrycznej) potwierdzające spełnienie parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/05/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/07/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/05/2019
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.5.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Jedlicze, ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze, pokój nr 25 (sala narad).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) pkt. 7.8.2 lit. a) SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp;

b) pkt 7.8.2 lit. b) - d) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.11 lit. a) i lit. b) tiret drugi SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. it. b) tiret pierwszy SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej,ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,zastosować aukcji elektronicznej,udzielać zamówień o których mowa w art 67 ust.1 pkt 7

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze. inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny pod numerem telefonu 13 44 847 22 oraz adresem e-mail: iodo@jedlicze.pl.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019