Leveringen - 193151-2019

25/04/2019    S81

Polen-Jedlicze: Fotovoltaïsche zonnecellen

2019/S 081-193151

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Jedlicze
Postadres: ul. Rynek 6
Plaats: Jedlicze
NUTS-code: PL821 Krośnieński
Postcode: 38-460
Land: Polen
Contactpersoon: ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze
E-mail: majerska@jedlicze.pl
Telefoon: +48 134484716

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jedlicze.pl

Adres van het kopersprofiel: https://jedlicze.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://jedlicze.bip.gov.pl/search/publiccontracts/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Jednostka Samorządu Terytorialnego

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Jedlicze

Referentienummer: RP.271.4.8.2019.MŻM
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09331200 Fotovoltaïsche zonnecellen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa dziesięciu mikroinstalacji fotowoltaicznych typu ON-GRID na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jedlicze zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000 Technische ontwerpdiensten
71321200 Ontwerpen van verwarmingssysteem
71321000 Technische ontwerpdiensten voor mechanische en elektrische installaties voor gebouwen
09330000 Zonne-energie
09332000 Zonne-energie-installatie
09331000 Zonnepanelen
45261215 Aanbrengen van dakbedekking met zonnepanelen
45260000 Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
45311000 Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL8 MAKROREGION WSCHODNI
NUTS-code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa dziesięciu mikroinstalacji fotowoltaicznych typu ON-GRID na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jedlicze zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym. Instalacja będzie zamontowana na następujących obiektach:

– Instalacja fotowoltaiczna o mocy 30,25 kW na Urzędzie Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6.

– Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,875kW na budynku Oczyszczalni Ścieków w Jedliczu.

– Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,875kW na Szkole Podstawowej w Jedliczu ul. Tokarskich 5.

– Instalacja fotowoltaiczna o mocy 15,675 na Szkole Podstawowej w Jedliczu ul. Tokarskich 5 (stara szkoła).

– Instalacja fotowoltaiczna o mocy 13,75kW na Samorządowym Przedszkolu w Jedliczu ul. Rejtana 38a.

– Instalacja fotowoltaiczna o mocy 8,25kW na Samorządowym Przedszkolu w Potoku.

– Instalacja fotowoltaiczna o mocy 16,50kW na Szkole Podstawowej w Jaszczwi.

– Instalacja fotowoltaiczna o mocy 11,00kW na Przedszkolu Publicznym w Jaszczwi.

– Instalacja fotowoltaiczna o mocy 13,75kW na Szkole Podstawowej w Żarnowcu.

– Instalacja fotowoltaiczna o mocy 11,00kW na Szkole Podstawowej w Piotrówce.

Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:

1) opracowania indywidualnych koncepcji wykonania instalacji z uzyskaniem akceptacji inspektora nadzoru branży elektrycznej i konstrukcyjnej;

2) dostawy i montażu instalacji w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzoną indywidualną koncepcję zatwierdzoną przez inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego;

3) ewentualnej przebudowy instalacji odgromowej kolidującej z montażem modułów fotowoltaicznych na budynku;

4) wykonania i zamocowania okablowania DC łączących panele fotowoltaiczne z inwerterem gwarantującego izolacyjność zgodnie z normami, odporność na działanie promieniowania UV, odporność na uszkodzenia przez ptaki i przetarcie od wiatru;

5) wykonania połączenia instalacji fotowoltaicznej z instalacją elektryczną budynku „starej szkoły” na odcinku około 80 m;

6) montażu inwerterów 3-fazowych dobranych dla poszczególnych instalacji.

7) zabezpieczenia instalacji po stronie AC między innymi poprzez ogranicznik przepięć, wyłącznik nadprądowy, rozłącznik izolacyjny, zabezpieczenie różnicowoprądowe;

8) zabezpieczenia instalacji po stronie DC między innymi poprzez wyłącznik nadprądowy, ograniczniki przepięć, rozłączniki bezpiecznikowe, rozłącznik izolacyjny;

9) wykonania zgodnie z projektem układu pomiarowego instalacji;

10) wykonania dokumentacji zgłoszeniowej do OSD;

11) zgłoszenia do OSD w imieniu Użytkownika i uczestnictwo w odbiorze instalacji przez Zakład Energetyczny;

12) uruchomienia instalacji po wpięciu do sieci elektroenergetycznej OSD;

13) uzupełnienia ubytków ścian, stropów, wypraw, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów;

14) przeszkolenia użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej konserwacji;

15) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej:

a) projekty wykonawcze instalacji;

b) protokoły odbioru częściowego i końcowego instalacji;

c) instrukcję obsługi i konserwacji instalacji fotowoltaicznych;

d) protokoły badań i sprawdzeń wykonanych instalacji z wynikiem pozytywnym w tym protokoły pomiaru instalacji elektrycznej i uziemiającej;

e) deklaracje zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa, atesty zgodności na wbudowane materiały;

f) karty techniczne zamontowanych urządzeń;

g) karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń;

h) protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania;

i) inne elementy ujęte w załącznikach do SIWZ i wzorze umowy z Wykonawcą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załącznikach do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Moc zastosowanych modułów / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Współczynnik wypełnienia modułu fotowoltaicznego FF (fill faktor) / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne / Weging: 10
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 29/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPPK.03.01.00-18-0464/17-00

II.2.14)Nadere inlichtingen

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – projekt ogólny.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

a) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie są zobowiązani wykazać że wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym czasie co najmniej trzy (3) instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 30 kW każda w zakresie jej projektowania, dostawy i montażu wraz z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej.

b) dysponuje lub będzie dysponował następującym potencjałem kadrowym:

Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Ponadto wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016, poz. 65).

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 5 niniejszej SIWZ:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - w zakresie opisanym w pkt 5.2.3 a) SIWZ, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w zakresie opisanym w pkt 5.2.3 b) SIWZ zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 7 niniejszej SIWZ:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Eventuele minimumeisen:

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ;

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ;

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.), zgodnie z wzorem stanowiącym z Załącznik nr 7 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

a) certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 (lub równoważną) lub PN-EN 61646 (lub równoważną) wydany przez jednostkę oceniającą;

b) kartę techniczną modułu fotowoltaicznego obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez instalację parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do Zapytania ofertowego;

c) kartę techniczną inwertera obejmująca informacje potwierdzające spełnienie parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego;

d) karty techniczne urządzeń wchodzących w skład systemu odpowiadającego za przygotowanie CWU grzałka, sterownik grzałki, dodatkowy inteligentny licznik energii elektrycznej) potwierdzające spełnienie parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/07/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.5.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Jedlicze, ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze, pokój nr 25 (sala narad).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) pkt. 7.8.2 lit. a) SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp;

b) pkt 7.8.2 lit. b) - d) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.11 lit. a) i lit. b) tiret drugi SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. it. b) tiret pierwszy SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej,ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,zastosować aukcji elektronicznej,udzielać zamówień o których mowa w art 67 ust.1 pkt 7

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze. inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny pod numerem telefonu 13 44 847 22 oraz adresem e-mail: iodo@jedlicze.pl.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019