Leveringen - 193151-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Jedlicze: Fotovoltaïsche zonnecellen

2019/S 081-193151

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Jedlicze
Postadres: ul. Rynek 6
Plaats: Jedlicze
NUTS-code: PL821
Postcode: 38-460
Land: Polen
Contactpersoon: ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze
E-mail: majerska@jedlicze.pl
Telefoon: +48 134484716

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jedlicze.pl

Adres van het kopersprofiel: https://jedlicze.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Jednostka Samorządu Terytorialnego

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Jedlicze

Referentienummer: RP.271.4.8.2019.MŻM
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09331200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000
71321200
71321000
09330000
09332000
09331000
45261215
45260000
45300000
45311000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL8
NUTS-code: PL821
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 29/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019