Leveringen - 193158-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Kirchberg: Elektrische uitrusting voor motoren en voertuigen

2019/S 081-193158

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Rhein-Hunsrück Entsorgung AöR
Weitersheck
Kirchberg
55481
Duitsland
Telefoon: +49 67633020-1
E-mail: vergabe@rh-entsorgung.de
Fax: +49 67633020-9
NUTS-code: DEB1D

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rh-entsorgung.de

Adres van het kopersprofiel: www.rlp.vergabekommunal.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://rlp.vergabekommunal.de/Satellite/notice/CXP6YY3Y696/documents
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://rlp.vergabekommunal.de/Satellite/notice/CXP6YY3Y696
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beschaffung Ident-/Sicherheitssystem

Referentienummer: 3/2019-002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31610000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Beschaffung eines Behälteridentifikationssystem per Datenträger – Kombination UHF/Barcode sowie Fahrzeugkomplettausstattung mit UHF Reader Identsystem und Sicherheitsassistenzsystem (Rückfahr-und Abbiegeassistent) auf einem Bordcomputer und Monitor dargestellt.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 550 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB1D
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rhein-Hunsrück Entsorgung AöR Weitersheck

55481 Kirchberg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beschaffung eines Behälteridentifikationssystem per Datenträger – Kombination UHF/Barcode sowie Fahrzeugkomplettausstattung mit UHF Reader Identsystem und Sicherheitsassistenzsystem (Rückfahr-und Abbiegeassistent) auf einem Bordcomputer und Monitor dargestellt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 550 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 01/02/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Die Eignung ist durch die Eigenerklärung gemäß Formblatt C(Eignungserklärung) nachzuweisen. Die darin genannten Bestätigungen/Nachweise der Eigenerklärung sind vom Bieter innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrags auf die Fähigkeit anderer Unternehmen, sind die Erklärungen und Bestätigungen/Nachweise auch für diese anderen Unternehmen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Die Eignung ist durch die Eigenerklärung gemäß Formblatt C(Eigenerklärung zur Eignung) nachzuweisen. Die darin genannten Bestätigungen/Nachweise der Eigenerklärung sind vom Bieter innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrags auf die Fähigkeit anderer Unternehmen, sind die Erklärungen und Bestätigungen/Nachweise auch für diese anderen Unternehmen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Die Eignung ist durch die Eigenerklärung gemäß Formblatt C(Eigenerklärung zur Eignung) nachzuweisen. Die darin genannten Bestätigungen/Nachweise der Eigenerklärung sind vom Bieter innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrags auf die Fähigkeit anderer Unternehmen, sind die Erklärungen und Bestätigungen/Nachweise auch für diese anderen Unternehmen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/06/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Rhein-Hunsrück Entsorgung AöR

Weitersheck

55481 Kirchberg

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Es dürfen keine Bieter oder Bevollmächtigte an dem Öffnungstermin teilnehmen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXP6YY3Y696

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Rheinland-Pfalz
Stiftsstr. 9
Mainz
55116
Duitsland
Telefoon: +49 613116-2234
E-mail: vergabekammer.rlp@mwvlw.rlp.de
Fax: +49 613116-2113
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019