Leveringen - 193163-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Keulen: Fotokopieer- en xerografisch papier

2019/S 081-193163

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: LVR-Fachbereich Zentraler Einkauf und Dienstleistungen
Postadres: Ottoplatz 2
Plaats: Köln
NUTS-code: DEA
Postcode: 50679
Land: Duitsland
Contactpersoon: Frau Wittenbrink
E-mail: lamay.wittenbrink@lvr.de
Telefoon: +49 221-809-3041
Fax: +49 221-8284-3234

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lvr.de

Adres van het kopersprofiel: https://vergabe.lvr.de/NetServer/index.jsp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://vergabe.lvr.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-168e0a5723a-12512960893258df
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: LVR-Fachbereich Zentraler Einkauf und Dienstleistungen
Postadres: Ottoplatz 2
Plaats: Köln
NUTS-code: DEA
Postcode: 50679
Land: Duitsland
Contactpersoon: Frau Wittenbrink
E-mail: lamay.wittenbrink@lvr.de
Telefoon: +49 221-809-3041
Fax: +49 221-8284-0249

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lvr.de

Adres van het kopersprofiel: https://vergabe.lvr.de/NetServer/index.jsp

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://vergabe.lvr.de/NetServer/index.jsp
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvertrag Bürokopierpapier in KOOP

Referentienummer: Z011-2019-0016
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30197642
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ziel dieser Ausschreibung ist es, Rahmenvertragspartner für die kontinuierliche Versorgung der Dienststellen und Einrichtungen der Kooperationspartner mit Recycling- und/oder Frischfaserpapier zu gewinnen.

Die Bedarfe der Kooperationspartner werden in separaten Losen ausgeschrieben.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 5
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LVR hochweißes Recyclingpapier sowie Recyclingpapier 80g/qm

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197642
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kauf und Lieferung von Bürokopierpapier in Kooperation mit LVR, LWL und den Städten Remscheid und Leverkusen.

Der Bedarf wird in Losen ausgeschrieben:

– Los 1 beinhaltet den Bedarf an hoch weißem Recyclingpapier sowie Recyclingpapier in DIN A4 und DIN A3 für den LVR und seine Abnahmestellen,

– Los 2 beinhaltet den Bedarf an Frisch faser- und Recyclingpapier für den LWL und seine Abnahmestellen,

– Los 3 beinhaltet den Bedarf an Recyclingpapier in DIN A4 und DIN A3 für die Stadt Remscheid und ihre Abnahmestellen,

– Los 4 beinhaltet den Bedarf an Recyclingpapier in DIN A4 und DIN A3 für die Stadt Leverkusen und ihre Abnahmestellen,

– Los 5 beinhaltete den Bedarf an farbigem Recyclingpapier in DIN A4 für die Stadt Leverkusen und ihre Abnahmestellen.

Es werden von den Kooperationspartnern jeweils unabhängige Rahmenverträge mit den jeweiligen Bestbietern für das jeweilige Los abgeschlossen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2019
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LWL Frischfaser- und Recyclingpapier

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197642
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kauf und Lieferung von Bürokopierpapier in Kooperation mit LVR, LWL und den Städten Remscheid und Leverkusen.

Der Bedarf wird in Losen ausgeschrieben:

– Los 1 beinhaltet den Bedarf an hoch weißem Recyclingpapier sowie Recyclingpapier in DIN A4 und DIN A3 für den LVR und seine Abnahmestellen,

– Los 2 beinhaltet den Bedarf an Frisch faser- und Recyclingpapier für den LWL und seine Abnahmestellen,

– Los 3 beinhaltet den Bedarf an Recyclingpapier in DIN A4 und DIN A3 für die Stadt Remscheid und ihre Abnahmestellen,

– Los 4 beinhaltet den Bedarf an Recyclingpapier in DIN A4 und DIN A3 für die Stadt Leverkusen und ihre Abnahmestellen,

– Los 5 beinhaltete den Bedarf an farbigem Recyclingpapier in DIN A4 für die Stadt Leverkusen und ihre Abnahmestellen.

Es werden von den Kooperationspartnern jeweils unabhängige Rahmenverträge mit den jeweiligen Bestbietern für das jeweilige Los abgeschlossen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2019
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stadt Remscheid Recyclingpapier

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197642
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kauf und Lieferung von Bürokopierpapier in Kooperation mit LVR, LWL und den Städten Remscheid und Leverkusen.

Der Bedarf wird in Losen ausgeschrieben:

– Los 1 beinhaltet den Bedarf an hoch weißem Recyclingpapier sowie Recyclingpapier in DIN A4 und DIN A3 für den LVR und seine Abnahmestellen,

– Los 2 beinhaltet den Bedarf an Frisch faser- und Recyclingpapier für den LWL und seine Abnahmestellen,

– Los 3 beinhaltet den Bedarf an Recyclingpapier in DIN A4 und DIN A3 für die Stadt Remscheid und ihre Abnahmestellen,

– Los 4 beinhaltet den Bedarf an Recyclingpapier in DIN A4 und DIN A3 für die Stadt Leverkusen und ihre Abnahmestellen,

– Los 5 beinhaltete den Bedarf an farbigem Recyclingpapier in DIN A4 für die Stadt Leverkusen und ihre Abnahmestellen.

Es werden von den Kooperationspartnern jeweils unabhängige Rahmenverträge mit den jeweiligen Bestbietern für das jeweilige Los abgeschlossen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2019
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stadt Leverkusen Recyclingkopierpapier 80g/qm

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197642
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kauf und Lieferung von Bürokopierpapier in Kooperation mit LVR, LWL und den Städten Remscheid und Leverkusen.

Der Bedarf wird in Losen ausgeschrieben:

– Los 1 beinhaltet den Bedarf an hoch weißem Recyclingpapier sowie Recyclingpapier in DIN A4 und DIN A3 für den LVR und seine Abnahmestellen,

– Los 2 beinhaltet den Bedarf an Frisch faser- und Recyclingpapier für den LWL und seine Abnahmestellen,

– Los 3 beinhaltet den Bedarf an Recyclingpapier in DIN A4 und DIN A3 für die Stadt Remscheid und ihre Abnahmestellen,

– Los 4 beinhaltet den Bedarf an Recyclingpapier in DIN A4 und DIN A3 für die Stadt Leverkusen und ihre Abnahmestellen,

– Los 5 beinhaltete den Bedarf an farbigem Recyclingpapier in DIN A4 für die Stadt Leverkusen und ihre Abnahmestellen.

Es werden von den Kooperationspartnern jeweils unabhängige Rahmenverträge mit den jeweiligen Bestbietern für das jeweilige Los abgeschlossen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2019
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stadt Leverkusen farbiges Recyclingpapier 80g/qm

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197642
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kauf und Lieferung von Bürokopierpapier in Kooperation mit LVR, LWL und den Städten Remscheid und Leverkusen.

Der Bedarf wird in Losen ausgeschrieben:

– Los 1 beinhaltet den Bedarf an hoch weißem Recyclingpapier sowie Recyclingpapier in DIN A4 und DIN A3 für den LVR und seine Abnahmestellen,

– Los 2 beinhaltet den Bedarf an Frisch faser- und Recyclingpapier für den LWL und seine Abnahmestellen,

– Los 3 beinhaltet den Bedarf an Recyclingpapier in DIN A4 und DIN A3 für die Stadt Remscheid und ihre Abnahmestellen,

– Los 4 beinhaltet den Bedarf an Recyclingpapier in DIN A4 und DIN A3 für die Stadt Leverkusen und ihre Abnahmestellen,

– Los 5 beinhaltete den Bedarf an farbigem Recyclingpapier in DIN A4 für die Stadt Leverkusen und ihre Abnahmestellen.

Es werden von den Kooperationspartnern jeweils unabhängige Rahmenverträge mit den jeweiligen Bestbietern für das jeweilige Los abgeschlossen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2019
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

— Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit EU (Vordruck 111144),

— Eigenerklärung Vordruck zur Bietereignung mit Angaben zu:

1) Firmenprofil;

2) Gesamtumsatz in Euro brutto in den letzten 3 Geschäftsjahren 2016, 2017, 2018;

3) Gesamtumsatz in Euro brutto im Geschäftsbereich der zu vergebenen Leistungen in den letzten 3 Geschäftsjahren 2016, 2017, 2018;

4) Betriebshaftpflichtversicherung mit folgenden Mindestdeckungssummen:

Personenschäden (je Schadensfall): 3 000 000,00 EUR

Sachschäden (je Schadensfall): 2 000 000,00 EUR

Vermögensschäden (je Schadensfall): 100 000,00 EUR

Bearbeitungsschäden (je Schadensfall): 100 000,00 EUR

Der Bieter hat nach Zuschlagserteilung einen Nachweis über das Bestehen der Betriebshaftpflichtversicherung mit nebenstehenden Versicherungssummen vorzulegen. Sofern keine Versicherung besteht, hat der Bieter eine Betriebshaft- pflichtversicherung mit den nebenstehenden Versicherungssummen für die Dauer der Vertragslaufzeit unverzüglich nach Zuschlagserteilung abzuschließen und den Nachweis über das Bestehen der Betriebshaftpflichtversicherung vorzulegen.

Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vollständig ausgefüllt vorzulegen:

— Angebot/Angebotsschreiben bzw. Formular „Bieterdaten",

— vollständig ausgefülltes und bepreistes Leistungsverzeichnis „Kauf und Lieferung“ von Bürokopierpapieren (max. 2 Stellen hinter dem Komma),

— Herstellernachweis/Datenblätter aller angebotenen Papiere inkl. Kennzeichnung auf welche Position sich das jeweilige Datenblatt bezieht,

— Vordruck Eigenerklärung Umweltzeichen,

— Nachweis Recyclingpapier Umweltzeichen „Blauer Engel" oder gleichwertig,

— Nachweis hoch weißes Recyclingpapier legale und nachhaltige Waldbewirt-Schaftung,

— Nachweis hoch weißes Recyclingpapier „Eco-Label" (EU-Blume) oder gleichwertig,

— Nachweis Frischfaserpapier legale und nachhaltige Waldbewirtschaftung,

— Nachweis Frischfaserpapier Umweltzeichen „Eco-Label" (EU-Blume) oder gleichwertig.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der zu vergebenen Leistungen;

2) Fuhrpark für die Auftragsausführung (Anzahl PKW/LKW – eigene bzw. gemietete);

3) Sonstige Angaben zur fachlichen und technischen Leistungsfähigkeit;

4) Mindestens 2 Referenzen (nicht älter als 2 Jahre und hinsichtlich Art und Umfang mit der ausgeschriebenen Leistungen vergleichbar).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/08/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Entfällt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Rheinland, Spruchkörper Köln
Postadres: Zeughausstraße 2-10
Plaats: Köln
Postcode: 50667
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Nach § 160 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) ist der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens vor der Vergabekammer unzulässig, soweit:

1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt,

2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2 GWB. § 134 Absatz 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019