Leveringen - 193163-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Keulen: Fotokopieer- en xerografisch papier

2019/S 081-193163

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: LVR-Fachbereich Zentraler Einkauf und Dienstleistungen
Postadres: Ottoplatz 2
Plaats: Köln
NUTS-code: DEA NORDRHEIN-WESTFALEN
Postcode: 50679
Land: Duitsland
Contactpersoon: Frau Wittenbrink
E-mail: lamay.wittenbrink@lvr.de
Telefoon: +49 221-809-3041
Fax: +49 221-8284-3234

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lvr.de

Adres van het kopersprofiel: https://vergabe.lvr.de/NetServer/index.jsp

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvertrag Bürokopierpapier in KOOP

Referentienummer: Z011-2019-0016
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30197642 Fotokopieer- en xerografisch papier
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LVR hochweißes Recyclingpapier sowie Recyclingpapier 80g/qm

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197642 Fotokopieer- en xerografisch papier
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA NORDRHEIN-WESTFALEN
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2019
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LWL Frischfaser- und Recyclingpapier

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197642 Fotokopieer- en xerografisch papier
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA NORDRHEIN-WESTFALEN
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2019
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stadt Remscheid Recyclingpapier

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197642 Fotokopieer- en xerografisch papier
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA NORDRHEIN-WESTFALEN
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2019
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stadt Leverkusen Recyclingkopierpapier 80g/qm

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197642 Fotokopieer- en xerografisch papier
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA NORDRHEIN-WESTFALEN
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2019
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stadt Leverkusen farbiges Recyclingpapier 80g/qm

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197642 Fotokopieer- en xerografisch papier
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA NORDRHEIN-WESTFALEN
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2019
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019