Leveringen - 193165-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Vilnius: Radio-ontvangers

2019/S 081-193165

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba
121442211
Mortos g. 14
Vilnius
LT-03219
Litouwen
Contactpersoon: Regina Ramanavičienė
Telefoon: +370 52105635
E-mail: regina.ramanaviciene@rrt.lt
Fax: +370 52161564
NUTS-code: LT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rrt.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5723

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=454002
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=454002&B=PPO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Radijo stebėsenos imtuvai

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32344200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Pirkimas yra skirstomas į dvi atskiras pirkimo dalis.

Tiekėjas gali pateikti vieną pasiūlymą abiem pirkimo dalims arba kiekvienai pirkimo daliai atskirai:

1) radijo stebėsenos imtuvas – 1 vnt.;

2) radijo stebėsenos imtuvas su radijo pelengavimo funkcija – 1 vnt.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Radijo stebėsenos imtuvai

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32344200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mortos g. 14, Vilnius.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 dalis. Radijo stebėsenos imtuvas – 1 vnt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 44 628.10 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Elektroninis pasiūlymas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik teikėjai, kurie yra užsiregistravę CVP IS adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32344200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mortos g. 14, Vilnius.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2 dalis. Radijo stebėsenos imtuvas su radijo pelengavimo funkcija – 1 vnt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 161 157.02 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Elektroninis pasiūlymas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik teikėjai, kurie yra užsiregistravę CVP IS adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Tiekėjui nepristačius prekių pagal sutartį, perkančioji organizacija turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindama kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,03 proc. (trijų šimtųjų proc.) delspinigius nuo nepristatytų prekių kainos už kiekvieną sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo dieną.

Perkančiajai organizacijai laiku neatsiskaitant pagal sutartį ir tiekėjui pareikalavus, perkančioji organizacija moka tiekėjui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Litouws
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:45
Plaats:

Mortos g. 14, Vilnius.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje tiekėjai nedalyvauja. Susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka komisija.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
LT-01501
Litouwen
Telefoon: +370 2688068
E-mail: vilniaus.apygardos@teismas.lt
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019