Leveringen - 193169-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Buzău: Antiseptica en desinfecteermiddelen

2019/S 081-193169

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Spitalul Județean de Urgență Buzău
4055750
Str. Stadionului nr. 7
Buzău
120144
Roemenië
Contactpersoon: Nicolae Ene
Telefoon: +40 238720223
E-mail: achizitie@spitalulbuzau.ro
Fax: +40 238720223
NUTS-code: RO222

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spitalulbuzau.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Antiseptice și dezinfectanți

Referentienummer: 405575020195
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33631600
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Se doreste achizitia de dezinfectanti clasificati pe mai multe categorii:

— pentru suprafete si aparatura medicala-critice, noncritice,

— pentru aeromicroflora — spatii critice si noncritice

— pentru instrumentar — pentru dezinfectia cu agenti chimici,

— pentru dezinfectia chirurgicala si igienica a mainilor, prin frecare si spalare,

— numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor — 15 zile,

— autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi fata de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 19
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 19
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dezinfectant detergent pentru suprafete critice

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO222
Voornaamste plaats van uitvoering:

SJUBuzau-Str.Stadionului nr.7,jud.Buzau

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dezinfectarea suprafetelor cu risc crescut de infectie-Spectrul de activitate conform EN 14885/2015

Conform,, Caietului de sarcini:

Valoarea mexima estimata a unui contract subsecvent pentru fiecare lot din,,Caietul de sarcini"reprezinta valoarea celui

Mai mare contract subsecvent pt.fiecare lot.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dezinfectant de nivel inalt rapid la rece pentru instrumentar şi materiale termosensibile

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO222
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul SJUBuzau,str.stadionului,nr.7,jud.buzau

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dezinfectant de nivel inalt rapid la rece pentru instrumentar şi materiale termosensibile

Conform,, Caietului de sarcini:

Valoarea mexima estimata a unui contract subsecvent pentru fiecare lot din,,Caietul de sarcini"reprezinta valoarea celui

Mai mare contract subsecvent pt.fiecare lot.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dezinfectant detergent pentru suprafete semicritice

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24455000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO222
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul SJUBuzau-str.Stadionului nr.7

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dezinfectant detergent pentru suprafete semicritice-dezinfectarea -Spectrul de activitate conform EN 14885/2015

Conform,, Caietului de sarcini:

Valoarea mexima estimata a unui contract subsecvent pentru fiecare lot din,,Caietul de sarcini"reprezinta valoarea celui

Mai mare contract subsecvent pt.fiecare lot.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dezinfectant pentru dezinfecţia chirurgicală a mâinilor prin frecare

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO222
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul SJUBuzau,str.stadionului nr.7,jud.Buzau

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dezinfectant pentru dezinfecţia chirurgicală a mâinilor prin frecare

Conform,, Caietului de sarcini:

Valoarea mexima estimata a unui contract subsecvent pentru fiecare lot din,,Caietul de sarcini"reprezinta valoarea celui

Mai mare contract subsecvent pt.fiecare lot.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Detergent pentru instrumentar si materiale termosensibile folosit in masini automate de spalat

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO222
Voornaamste plaats van uitvoering:

SJUBuzau,str.Stadionului nr.7,jud.Buzau

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Detergent pentru instrumentar si materiale termosensibile folosit in masini automate de spalat

Conform,, Caietului de sarcini:

Valoarea mexima estimata a unui contract subsecvent pentru fiecare lot din,,Caietul de sarcini"reprezinta valoarea celui

Mai mare contract subsecvent pt.fiecare lot.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dezinfectant pentru dezinfecţia igienica a mâinilor prin frecare

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO222
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul SJUBuzau,str.Stadionului,nr.7,jud.Buzau

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dezinfectant pentru dezinfecţia igienica a mâinilor prin frecare

Conform,, Caietului de sarcini:

Valoarea mexima estimata a unui contract subsecvent pentru fiecare lot din,,Caietul de sarcini"reprezinta valoarea celui

Mai mare contract subsecvent pt.fiecare lot.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dezinfectant detergent enzimatic pentru instrumentar

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO222
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul SJUBuzau,str.Stadionului,nr.7,jud.Buzau

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dezinfectant detergent enzimatic pentru instrumentar

Conform,, Caietului de sarcini:

Valoarea mexima estimata a unui contract subsecvent pentru fiecare lot din,,Caietul de sarcini"reprezinta valoarea celui

Mai mare contract subsecvent pt.fiecare lot.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sapun dezinfectant pentru dezinfectia chirurgicala a mainilor prin spalare

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO222
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul SJUBuzau,str.stadionului nr.7,jud.Buzau.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sapun dezinfectant pentru dezinfectia chirurgicala a mainilor prin spalare

Conform,, Caietului de sarcini:

Valoarea mexima estimata a unui contract subsecvent pentru fiecare lot din,,Caietul de sarcini"reprezinta valoarea celui

Mai mare contract subsecvent pt.fiecare lot.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sapun dezinfectant pentru dezinfectia igienica a mainilor prin spalare

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO222
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul SJUBuzau,str.Stadionului,nr.7,jud.Buzau

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sapun dezinfectant pentru dezinfectia igienica a mainilor prin spalare

Conform,, Caietului de sarcini:

Valoarea mexima estimata a unui contract subsecvent pentru fiecare lot din,,Caietul de sarcini"reprezinta valoarea celui

Mai mare contract subsecvent pt.fiecare lot.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dezinfectant pentru dezinfectia aeromicroflorei, aparaturii medicale si suprafetelor pe cale aeriana pentru secțiile cu risc

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO222
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul SJUBuzau,str.Stadionului,nr.7,jud.Buzau

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dezinfectant pentru dezinfectia aeromicroflorei, aparaturii medicale si suprafetelor pe cale aeriana pentru secțiile cu risc-dezinfectarea suprafeţelor-Spectrul de activitate conform EN 14885/2015

Conform,, Caietului de sarcini:

Valoarea mexima estimata a unui contract subsecvent pentru fiecare lot din,,Caietul de sarcini"reprezinta valoarea celui

Mai mare contract subsecvent pt.fiecare lot.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dezinfectant rapid pentru suprafeţe şi aparatura medicala- aplicare prin pulverizare – critice

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO222
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul SJUBuzau,str.Stadionului,nr.7,jud.Buzau

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dezinfectant rapid pentru suprafeţe şi aparatura medicala- aplicare prin pulverizare – critice-Spectrul de activitate conform EN 14885/2015

Conform,, Caietului de sarcini:

Valoarea mexima estimata a unui contract subsecvent pentru fiecare lot din,,Caietul de sarcini"reprezinta valoarea celui

Mai mare contract subsecvent pt.fiecare lot.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dezinfectant clorigen pentru suprafete noncritice

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO222
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul SJUBuzau-str.stadionului nr.7,jud.Buzau

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dezinfectant clorigen pentru suprafete noncritice

Conform,, Caietului de sarcini:

Valoarea mexima estimata a unui contract subsecvent pentru fiecare lot din,,Caietul de sarcini"reprezinta valoarea celui

Mai mare contract subsecvent pt.fiecare lot.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Detergent enzimatic pentru curatarea automata a instrumentarului

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO222
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul SJUBuzau,str.Stadionului nr.7,Jud.Buzau

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Detergent enzimatic pentru curatarea automata a instrumentarului

Conform,, Caietului de sarcini:

Valoarea mexima estimata a unui contract subsecvent pentru fiecare lot din,,Caietul de sarcini"reprezinta valoarea celui

Mai mare contract subsecvent pt.fiecare lot.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Agent de clatire neutralizare si lubrifiere a instrumentarului folosit in masini automate de spalat

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO222
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul SJUBuzau,str.Stadionului,nr.7,jud.Buzau

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Agent de clatire neutralizare si lubrifiere a instrumentarului folosit in masini automate de spalat

Conform,, Caietului de sarcini:

Valoarea mexima estimata a unui contract subsecvent pentru fiecare lot din,,Caietul de sarcini"reprezinta valoarea celui

Mai mare contract subsecvent pt.fiecare lot.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Șervețele dezinfectante pentru dezinfecția rapidă prin ștergere a suprafețelor și dispozitivelor medicale semicritice

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO222
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul SJUBuzau,str.stadionului nr.7,jud.Buzau

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Șervețele dezinfectante pentru dezinfecția rapidă prin ștergere a suprafețelor și dispozitivelor medicale semicritice -

Conform,, Caietului de sarcini:

Valoarea mexima estimata a unui contract subsecvent pentru fiecare lot din,,Caietul de sarcini"reprezinta valoarea celui

Mai mare contract subsecvent pt.fiecare lot.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dezinfectant detergent pentru suprafete noncritice

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24455000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO222
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul SJU Buzau,Str.Stadionului nr.7,jud.Buzau

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dezinfectant detergent pentru suprafete noncritice-dezinfectarea suprafeţelor - Spectrul de activitate conform EN 14885/2015

Conform,, Caietului de sarcini:

Valoarea mexima estimata a unui contract subsecvent pentru fiecare lot din,,Caietul de sarcini"reprezinta valoarea celui

Mai mare contract subsecvent pt.fiecare lot.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dezinfectant rapid pentru suprafeţe şi aparatura medicala- aplicare prin pulverizare – non critic

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO222
Voornaamste plaats van uitvoering:

SJUBuzau,str.Stadionului nr.7,jud.Buzau

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dezinfectant rapid pentru suprafeţe şi aparatura medicala- aplicare prin pulverizare – non critic

Conform,, Caietului de sarcini:

Valoarea mexima estimata a unui contract subsecvent pentru fiecare lot din,,Caietul de sarcini"reprezinta valoarea celui

Mai mare contract subsecvent pt.fiecare lot.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dezinfectant de nivel inalt pentru instrumentar si materiale termosensibile

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO222
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul SJUBuzau,str.Stadionului nr.7

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dezinfectant de nivel inalt pentru instrumentar si materiale termosensibile

Conform,, Caietului de sarcini:

Valoarea mexima estimata a unui contract subsecvent pentru fiecare lot din,,Caietul de sarcini"reprezinta valoarea celui

Mai mare contract subsecvent pt.fiecare lot.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dezinfectant pentru dezinfectia aeromicroflorei, aparaturii medicale si suprafetelor pe cale aeriana

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO222
Voornaamste plaats van uitvoering:

SJUBuzau,str.stadionului nr.7,jud.Buzau

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dezinfectant pentru dezinfectia aeromicroflorei, aparaturii medicale si suprafetelor pe cale aeriana -Spectrul de activitate conform EN 14885/2015

Conform,, Caietului de sarcini:

Valoarea mexima estimata a unui contract subsecvent pentru fiecare lot din,,Caietul de sarcini"reprezinta valoarea celui

Mai mare contract subsecvent pt.fiecare lot.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de excludere prevaz la art.164,165, 167 din Legea98/2016. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; |

• alte documente edificatoare, dupa caz.

Declaratie privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art.58 si art.60 din Legea

98/2016. Ofertantuu, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.58 si art.60 din Legea 98/2016. Se

Va prezenta odata cu DUAE.

Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea constractanta cu privire la organizarea,derularea si finalizarea procedurii de

Atribuire este urmatoarea:

Manager: Ec.Claudiu Constantin Damian

Director Medical: Dr. Marinescu Gabriela Dana

Director Ingrijiri: As. Luminita Turcu

Director Financiar-Contabil: Valeriu Neacsu

Sef Birou Achizitii: Ec. Ene Nicolae

1.Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de ȋnregistrare ȋn condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află ȋn niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de ȋndeplinire - completarea DUAE, urmȃnd ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertanţii străini, documentul echivalent emis ȋn ţara de rezidenţă, original sau copie legalizată să fie prezentat doar la solicitarea autorităţii contractante la finalizarea evaluării ofertelor doar de către ofertantul clasat pe primul loc ȋn clasamentul intermediar, ȋnainte de transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire.

— prezentarea Certificatului de Rezidenţă Fiscală (evitarea dublei impuneri) sau o declaraţie valabile pentru anul calendaristic ȋn curs.

Notă: Ȋn cazul unei asocieri, formularele şi/ sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de către fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizează.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,3,4,5,6,7,8,9 Specificati cifra de afaceri medie anuala Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani respectiv (2016,2017 si 2018) trebuie sa fie cel putin egala cu: -Lotul nr.1- 986000,00 RON -Lotul nr.2- 518000,00 RON -Lotul nr.3- 372000,00 RON -Lotul nr.4- 63000,00 RON -Lotul nr.5- 468000,00 RON -Lotul nr.6- 468000,00 RON -Lotul nr.7- 240800,00 RON -Lotul nr.8- 370000,00 RON -Lotul nr.9- 50000,00 RON -Lotul nr.10-518000,00 RON -Lotul nr.11-255000,00 RON -Lotul nr.12-110000,00 RON -Lotul nr.13-194000,00 RON -Lotul nr.14-139000,00 RON -Lotul nr.15-172000,00 RON -Lotul nr.16-990000,00 RON -Lotul nr.17-132000,00 RON -Lotul nr.18-128000,00 RON -Lotul nr.19-448000,00 lei

Eventuele minimumeisen:

Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători) participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. Daca un grup de operatori economici depune o Oferta comuna, atunci capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara prin prezentarea unui ANGAJAMENT FERM DE SUSTINERE din partea unui/unor tert/terti atunci acesta ARE OBLIGATIA să prezinte documentele transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, DIN CARE SĂ REZULTE MODUL EFECTIV prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui ANEXE la respectivul angajament. La data depunerii Ofertei terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor prezenta DUAE, conform Legii nr.98/2016 modificata si actualizata completand sectiunile aferente cerintelor pentru care terţul/terţii susţinător/susţinători asigura sustinerea capacitatii economice si financiare, si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca terţul/terţii NU SE AFLA IN SITUATIILE care determina excluderea din procedura. Prin semnarea angajamentului de sustinere terţul/terţii susţinător/susţinători RASPUNDE/RASPUND PENTRU PREJUDICIILE cauzate SJUBuzau ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, SJUBuzau avand posibilitatea de actiune directa impotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători.In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea economica si financiara prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, atunci capacitatea acestuia/acestora urmeaza a fi cumulata cu cea a Ofertantului in ceea ce priveste respectiva/repectivele cerinta/cerinte. Documentele emise in alta limba decat romana vor fi in mod OBLIGATORIU insotite de TRADUCERI AUTORIZATE in limba romana.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin ____ lei, fără TVA -Lotul nr.1- 490000,00 RON -Lotul nr.2- 250000,00 RON -Lotul nr.3- 180000,00 RON -Lotul nr.4- 30000,00 RON -Lotul nr.5- 230000,00 RON -Lotul nr.6- 230000,00 RON -Lotul nr.7- 120000,00 RON -Lotul nr.8- 185000,00 RON -Lotul nr.9- 25000,00 RON -Lotul nr.10-255000,00 RON -Lotul nr.11-125000,00 RON -Lotul nr.12- 55000,00 RON -Lotul nr.13- 95000,00 RON -Lotul nr.14- 65000,00 RON -Lotul nr.15- 85000,00 RON -Lotul nr.16-490000,00 RON -Lotul nr.17- 65000,00 RON -Lotul nr.18- 64000,00 RON -Lotul nr.19-220000,00 RON Se accepta ca experienta similara orice livrare/furnizare de produse in sectorul/domeniul antiseptic si dezinfectante indifferent de forma de prezentare(solutie,geluri,spume,tablet)indifferent de domeniul in care au fost livrate(sanitar,colectivitati,zootehnic,alimentar,purificarea apei)

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,3,4,5,6,7,8,9 Gestionarea lantului de aprovizionare Prezentarea documentelor care atesta masurile implementate de operatorul economic prin care se garanteaza trasabilitatea produselor, pe lantul de aprovizionare

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,3,4,5,6,7,8,9 Proportia de subcontractare Se vor preciza părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze, dacă este cazul.

Eventuele minimumeisen:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul/ofertanții clasat/clasați pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării; - recomandări; - alte documente echivalente. In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui ANGAJAMENT FERM DE SUSTINERE din partea unui/unor tert/terti atunci acesta ARE OBLIGATIA să prezinte documentele transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, DIN CARE SĂ REZULTE MODUL EFECTIV prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui ANEXE la respectivul angajament. La data depunerii Ofertei terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor prezenta DUAE, conform Legii nr.98/2016 modificata si actualizata completand sectiunile aferente cerintelor pentru care terţul/terţii susţinător/susţinători asigura sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale, si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca terţul/terţii NU SE AFLA IN SITUATIILE care determina excluderea din procedura. Prin semnarea angajamentului de sustinere terţul/terţii susţinător/susţinători RASPUNDE/RASPUND PENTRU PREJUDICIILE cauzate SJUBuzau ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, SJUBuzau avand posibilitatea de actiune directa impotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători.In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea economica si financiara prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, atunci capacitatea acestuia/acestora urmeaza a fi cumulata cu cea a Ofertantului in ceea ce priveste respectiva/repectivele cerinta/cerinte. Documentele emise in alta limba decat romana vor fi in mod OBLIGATORIU insotite de TRADUCERI AUTORIZATE in limba romana.

Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători) participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul/ofertanții clasat/clasați pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: liste de verificare/ rapoarte interne cuprinzând punctele de control si criteriile de monitorizare a produselor si proceselor pe lantul de aprovizionare sau orice alte documente pe care ofertantul le considera relevante în îndeplinirea cerintei.

Se va prezenta,,Acordul de subcontractare"semmnat de partile implicate odata cu depunerea ofertelor din care sa rezulte partea/partile din contract care se subcontracteaza.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 03/10/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Membrii comisiei de evaluare

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

In conditiile in care in urma evaluarii ofertelor conform criteriului de atribuire se inregistreaza doua sau mai multe oferte la egalitate pe primul loc se va proceda la solicitarea unei noi oferte de pret prin intermediul SEAP. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevazute în Fisa de Date a achizitiei,ofertantul are dreptul si obligatia de a prezenta initial doar documentul unic european(DUAE)generat de SEAP SI accesand urmatorul link: https//ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ espd/filter.Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Se vor completa ulterior documentele dupa cum urmeaza: -ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare,atunci când primeste din partea autoritatii contractante o solicitare în acest sens,în termenul prevazut în respectiva solicitare.Acest termen nu va mai mic de 3 zile lucratoare. -Autoritatea contractanta se va asigura ca ofertantul a carei oferta este declarata câstigatoare a prezentat,nu mai târziu de încheierea raportului procedurii de atribuire,certificatele/documentele solicitate. -

În cazul unei oferte comune,cerintele referitoare la motivele de excludere trebuie dovedite de fiecare dintre asociati in parte,iar cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor face in SEAP utilizand facilitatile oferite in acest sens de sistem.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Conform Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a ctr. de achizitie publica, a ctr. sectoriale si a ctr.

De concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru org si funct CNSC.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019