Leveringen - 193171-2019

25/04/2019    S81

Oostenrijk-Linz: Strooizout

2019/S 081-193171

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Nationaal identificatienummer: 9110010739201
Postadres: Bahnhofplatz 1
Plaats: Linz
NUTS-code: AT31 Oberösterreich
Postcode: 4021
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Abteilung Straßenneubau und -erhaltung
E-mail: baune.post@ooe.gv.at
Telefoon: +43 732772012282
Fax: +43 7327720212877
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.ooe.gv.at/
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung von Auftausalz für Landesstraßen B und L im Bundesland Oberösterreich – Straßenbezirk Südwest

Referentienummer: BauNE-2017-396205/221
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34927100 Strooizout
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT31 Oberösterreich
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2019
Einde: 31/08/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Der Vertrag wird ab Zuschlagserteilung befristet bis 31.8.2020 abgeschlossen. Der Auftraggeber ist jedoch einseitig berechtigt, die Vertragslaufzeit zweimal um jeweils ein weiteres Jahr zu verlängern durch einseitige schriftliche Erklärung an den Auftragnehmer bis zum 30.04. (Postaufgabe) eines jeden Vertragsjahres („Verlängerungsoption"), maximal jedoch bis zum 31.8.2022.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019