Leveringen - 193174-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Montauban: Fotokopieerapparaten

2019/S 081-193174

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Montauban
Nationaal identificatienummer: 21820121800011
Postadres: 9 rue de l'Hôtel de Ville
Plaats: Montauban Cedex
NUTS-code: FRJ28 Tarn-et-Garonne
Postcode: 82013
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@ville-montauban.fr
Telefoon: +33 563221287

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.montauban.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.montauban.com/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Montauban
Postadres: 9 rue de l'Hôtel de Ville
Plaats: Montauban Cedex
NUTS-code: FRJ28 Tarn-et-Garonne
Postcode: 82013
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@ville-montauban.fr
Telefoon: +33 563221287

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.montauban.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.montauban.com/

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition et maintenance de copieurs multi-fonctions

Referentienummer: 19/038gc
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30121100 Fotokopieerapparaten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Renouvellement de copieurs, imprimantes et maintenance — montant mini annuel: 50 000 EUR HT — montant maxi annuel: 170 000 EUR HT

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30121100 Fotokopieerapparaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ28 Tarn-et-Garonne
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de périodes de reconduction fixé à 3, durée de chaque période de reconduction de 12 mois, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 4 ans.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maintenance de l'ancien parc — montant mini annuel: 20 000 EUR HT — montant maxi annuel: 100 000 EUR HT

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50313200 Onderhoud van fotokopieermachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ28 Tarn-et-Garonne
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de périodes de reconduction fixé à 3, durée de chaque période de reconduction de 12 mois, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 4 ans.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019