Supplies - 19318-2022

14/01/2022    S10

Polska-Kraków: Drukarki i plotery

2022/S 010-019318

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 182-473002)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny
Krajowy numer identyfikacyjny: 387116932
Adres pocztowy: ul. Zakopiańska 73
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-418
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Dziewit
E-mail: marek.dziewit@kit.lukasiewicz.gov.pl
Tel.: +48 122618324
Faks: +48 122660870
Adresy internetowe:
Główny adres: https://kit.lukasiewicz.gov.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup urządzenia do druku 3D z materiałów ceramicznych, metalicznych, polimerowych oraz kompozytów

Numer referencyjny: ZP/10/21
II.1.2)Główny kod CPV
30232100 Drukarki i plotery
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem postępowania jest zakup urządzenia do druku 3D z materiałów ceramicznych, metalicznych, polimerowych oraz kompozytów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/01/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 182-473002

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 17/01/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 27/01/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 16/04/2022
Powinno być:
Data: 26/04/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/01/2022
Czas lokalny: 09:15
Powinno być:
Data: 27/01/2022
Czas lokalny: 09:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: