Leveringen - 193181-2019

25/04/2019    S81

Tsjechië-Brno: Servers

2019/S 081-193181

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Masarykova univerzita
Nationaal identificatienummer: 00216224
Postadres: Žerotínovo nám. 617/9
Plaats: Brno
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postcode: 601 77
Land: Tsjechië
Contactpersoon: prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
E-mail: barnat@fi.muni.cz
Telefoon: +420 549493507

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.muni.cz

Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.muni.cz/

I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Cluster pro paralelní verifikace

Referentienummer: MU-ZAK/84808/2019/914376/FI
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48820000 Servers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 098 700.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48820000 Servers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 098 700.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch, Slowaaks

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019