Leveringen - 193182-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Pécs: Elektriciteit

2019/S 081-193182

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Tettye Forrásház Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_69407745
Nyugati ipari út 8
Pécs
7634
Hongarije
Contactpersoon: Vincze Balázs
Telefoon: +36 72421700
E-mail: vincze.balazs@tettyeforrashaz.hu
Fax: +36 72421700
NUTS-code: HU231

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.tettyeforrashaz.hu/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000343792019/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000343792019/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Közszolgáltató
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Kbt. 6.§ (1) bek. a) ivóvíz előállítása, szállítás

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2020. évre villamos energia beszerzése

Referentienummer: EKR000343792019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

2020. évre villamos energia beszerzése

Feltételes elj.: A rendelkezésre álló fedezet alacsonyabb mértékű, Ajánlatkérő a fedezet biztosítása érdekében pótfedezetre vonatkozó igényt kíván benyújtani. Amennyiben Ajánlatkérő a pótfedezetet nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (5) bekezdés]. Ajánlatkérő az előzőek mellett a pótfedezet folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti. [Kbt.135.§ (12) bekezdés.]

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU231
Voornaamste plaats van uitvoering:

Baranya megye

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Általános felhasználású villamos energia beszerzése a 1.1.2020 00:00 CET - 31.12.2020 24:00 CET közötti

Időszakban:

Beszerzési mennyiség összesen: 6 063 720 kWh

Összesen 70 darab felhasználási hely.

A felhasználási helyeket lásd a Közbeszerzési Dokumentum mellékleteként feltöltött műszaki adatlapban.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Az ajánlatkérő a II.2.4) pontban megadott beszerzési mennyiségtől pozitív irányba opcionálisan 50 %-kal pótdíjmentesen eltérhet.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja, mivel a legkedvezőbb ajánlati ár elérése érdekében, a fogyasztási volumenből eredő portfólióhatást kívánja érvényesíteni.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

A) Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági

Szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 74. § (1) bekezdése

Alapján jár el. Igazolási módok: A feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az alábbiak szerint: A.1) Előzetes igazolás:

Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával igazolja az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdései és a 321/2015. Korm. rendelet 2-4. §-ai és 6-7. §-ai alapján. Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetében a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti

Nyilatkozatot kell benyújtani. A.2) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások Ajánlattevő a 321/2015. Korm.

Rendelet 8-16. §-ai alapján köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását (a 13. § körében nemleges nyilatkozat nyújtandó be

Változásbejegyzési eljárás hiányában). Az Ajánlattevő - amennyiben társaság - a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti

Kizáró ok hiánya kapcsán meg kell neveznie a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát vagy tulajdonosait a tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatásával. Az igazolások keltezésére a 321/2015. Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése

Alkalmazandó. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nem releváns

Eventuele minimumeisen:

Nem releváns

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

A) Előzetes igazolás Az ajánlattevők a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával igazolhatják. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevők felelnek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az EEKD IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni. B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívásra benyújtandó igazolások M.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb közbeszerzés tárgya (villamosenergia beszerzése) szerinti referenciák ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolással vagy -nyilatkozattal, amely(ek)nek tartalmaznia (tartalmazniuk) kell az alábbiakat: - a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja, év/hó/nap), - a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét, - a szállítás tárgyát és mennyiségét, - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat

Vesz figyelembe. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/ 2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A§-ban foglaltakra. Az alkalmassági

Követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik. Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad az M.1./ pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7) bekezdésben foglaltak is irányadók. Ajánlatkérő részére, korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolások esetében a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alkalmazandó.

Eventuele minimumeisen:

M.1./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben összesen

Nem rendelkezik legalább 4 000 000 kWh mennyiséget elérő szerződésszerűen teljesített villamos energia szállítására vonatkozó

Referenciával.

Az alkalmassági kritériumnak való megfelelés egy vagy több szállítással is teljesíthető.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1./ pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is

Megfelelhetnek.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Ajánlatkérő késedelmi és meghiúsulási kötbért ír elő, melynek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Fizetési feltételek:

Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF). A számlák a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdésével összhangban kerülnek kiegyenlítésre.

Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF). A számla kiegyenlítésére banki átutalással kerül sor, a számla kézhezvételétől számított 30. napon, vagy ha az nem munkanap, az azt megelőző utolsó banki napon.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

EKR

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdéseiben, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.

2. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát vagy vagy a 2006. évi V. tv 9. § (1) bek szerinti aláírási-mintáját. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.

3. Ajánlattevő (AT) a Kbt. 65. § (7), a Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bekezdése, illetve a 134. § (5) bekezdése alapján a dokumentációban megadott minta szerint nyilatkozni köteles.

4. Ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokra, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekre, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokra az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Kr. 11-12. §-ai, valamint a Kbt. 41/A (1)-(3) és 69. § (11a) bekezdései vonatkoznak.

5.Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § -ban foglalt rendelkezések irányadók. A közös ajánlattétel vonatkozásában továbbá a Kbt. 35. § (2a) és 41/A (4)-(5) bekezdései irányadók. A közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).

6. ATknek nyilatkozniuk kell a fordítások hitelességéről, a kiegészítő tájékoztatások figyelembe vételéről.

7. ATnek (adott esetben) be kell nyújtania a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, melynek tartalmaznia kell a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot is.

8. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő (AK) kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. AK elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.

9. AK a gazdasági és pénzügyi, továbbá a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. Azon alkalmassági követelmények (III.1.2) és III.1.3) pont), amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak III.1.3) M.1/ pont.

10. AK az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

11. AK jelen felhívás IV.2.6. pontjában megadott 1 hónap ajánlati kötöttség alatt 30 napot ért a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján.

12. Az EKR 11. § (4) bekezdésben foglaltak alapján a gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.

13. AK az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

14. AK az ajánlatok elbírálása során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.

15. FAKSZ: Dr. Turi Ákos lajstromszáma: 00416

Karakterkorlátozás miatt további információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019