Lieferungen - 193183-2019

25/04/2019    S81    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Wisznice: Leuchten und Beleuchtungszubehör

2019/S 081-193183

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Wisznice
Postanschrift: ul. Rynek 35
Ort: Wisznice
NUTS-Code: PL811 Bialski
Postleitzahl: 21-580
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Gębka
E-Mail: gmina@wisznice.pl
Telefon: +48 833782011
Fax: +48 833782039

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://ugwisznice.bip.lubelskie.pl

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Jabłoń
Postanschrift: ul. Augusta Zamoyskiego 27
Ort: Jabłoń
NUTS-Code: PL811 Bialski
Postleitzahl: 21-205
Land: Polen
E-Mail: ugjablon@jablon.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://ugjablon.bip.lubelskie.pl

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Milanów
Postanschrift: ul. Kościelna 11a
Ort: Milanów
NUTS-Code: PL811 Bialski
Postleitzahl: 21-210
Land: Polen
E-Mail: gmina@milanow.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://ugmilanow.bip.lubelskie.pl

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Rossosz
Postanschrift: ul. Lubelska 8
Ort: Rossosz
NUTS-Code: PL811 Bialski
Postleitzahl: 21-533
Land: Polen
E-Mail: gmina@rossosz.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://rossosz.e-biuletyn.pl

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Łomazy
Postanschrift: Plac Jagielloński 27
Ort: Łomazy
NUTS-Code: PL811 Bialski
Postleitzahl: 21-532
Land: Polen
E-Mail: ug@lomazy.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://uglomazy.bip.lubelskie.pl

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Rokitno
Postanschrift: Rokitno 39A
Ort: Rokitno
NUTS-Code: PL811 Bialski
Postleitzahl: 21-504
Land: Polen
E-Mail: sekretariat@rokitno.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://ugrokitno.bip.lubelskie.pl

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasto Terespol
Postanschrift: ul. Czerwonego Krzyża 26
Ort: Terespol
NUTS-Code: PL811 Bialski
Postleitzahl: 21-550
Land: Polen
E-Mail: um@terespol.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://umterespol.e-biuletyn.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
Im Falle einer gemeinsamen Beschaffung, an der verschiedene Länder beteiligt sind – geltendes nationales Beschaffungsrecht:

Zamawiającym wyznaczonym do przeprowadzenia niniejszego postępowania w imieniu i na rzecz wskazanych w pkt. 1.1 SIWZ Zamawiających jest Gmina Wisznice

I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ugwisznice.bip.lubelskie.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w gminach: Wisznice, Jabłoń, Milanów, Rossosz, Łomazy, Rokitno, Miasto Terespol

Referenznummer der Bekanntmachung: FE.271.01.2019.DG
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31520000 Leuchten und Beleuchtungszubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w gminach: Wisznice, Jabłoń, Milanów, Rossosz, Łomazy, Rokitno, Miasto Terespol, która jest realizowana w ramach projektu „Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny”.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45311200 Elektroinstallationsarbeiten
45311100 Installation von elektrischen Kabeln
45316110 Installation von Straßenbeleuchtungsanlagen
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL811 Bialski
Hauptort der Ausführung:

Gminy Wisznice, Jabłoń, Milanów, Rossosz, Łomazy, Rokitno oraz Miasto Terespol.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w gminach: Wisznice, Jabłoń, Milanów, Rossosz, Łomazy, Rokitno, Miasto Terespol, która jest realizowana w ramach projektu „Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny”.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Dostawę 3045 szt. nowych opraw typu LED w tym:

a) Gmina Wisznice – 612 szt. opraw LED, w tym oświetlenie: zwykłe (576 szt.) i sterowane (36 szt.),

b) Gmina Jabłoń – 446 szt. opraw LED zwykłych,

c) Gmina Milanów – 469 szt. opraw LED zwykłych

d) Gmina Rossosz – 120 szt. opraw LED zwykłych,

e) Gmina Łomazy – 491 szt. opraw LED zwykłych,

f) Gmina Rokitno – 345 szt. opraw LED zwykłych,

g) Miasto Terespol – 562 szt. opraw LED zwykłych,

2) Demontaż i utylizację starych rtęciowych i sodowych opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach i słupach w ilości 3 045 szt.

3) Montaż 3 045 szt. nowych opraw typu LED

4) Wymianę przewodów zasilających opraw 3 045 kpl.

5) Wymiana zacisków prądowych AI/Cu dla wszystkich opraw

6) Wymiana zabezpieczeń wszystkich opraw na zabezpieczenie typu BZO-01 i zabezpieczenie typu SV

7) Wymiana ograniczników przepięć.

8) Wykonanie pomiarów obciążeń dla wszystkich szaf oświetleniowych oraz pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiarów współczynnika mocy tg dla mocy nominalnej opraw oświetlenia ulicznego i dla mocy opraw obniżonej o 50 %.

9) Dostawę i montaż 15 latarni LED zasilanych ogniwami fotowoltaicznymi w tym:

a) Gmina Wisznice – 10 szt. latarni LED,

b) Gmina Łomazy – 5 szt. latarni LED,

10) Dostarczenie i zainstalowanie systemu zarządzania i monitoringu oświetlenia drogowego w ciągu ulicy głównej przez gm. Wisznice.

11) Wykonanie dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej w geodezyjnym układzie odniesienia „1992”, „2000/5” – format zapisu *.SHP zawierającą szczegółową inwentaryzację istniejącego oświetlania, stacji zasilających, szaf oświetleniowych oraz linii drogowego oświetlenia zawierającego warstwy i atrybuty według poniższego schematu:

Warstwa tematyczna Latarnie /jako punkt/

W formacie .SHP opisaną następującymi atrybutami:

— jednolity, niepowtarzalny numer latarni

— lokalizacja latarni (współrzędne X,Y)

— rodzaj słupa (stalowy, aluminiowy, betonowy, inny)

— wysokość słupa oświetleniowego (w metrach)

— odległość słupów (w metrach z dokładnością 1,0 m)

— odległość słupa od krawędzi drogi (w metrach z dokładnością 0,5 m)

— długość wysięgnika (w metrach)

— wysokość zamontowanej oprawy

— rodzaj i typ oprawy

— moc rzeczywista oprawy

— ilość opraw na słupie

— właściciel oprawy (Gmina, Zakład Energetyczny)

— rodzaj linii (napowietrzna, kablowa)

— typ linii (AL., ASXSN, YAKY ...)

Warstwę tematyczną Skrzynki sterujące (jako punkt)

W formacie .SHP opisaną następującymi atrybutami:

— jednolity, niepowtarzalny numer skrzynki sterującej SON,

— lokalizację skrzynki sterującej (współrzędne X,Y)

— rodzaj skrzynki,

— moc umowna skrzynki,

— wartość zabezpieczeń przedlicznikowych,

— oznaczenie transformatora, z którym powiązany jest punkt zasilania

— ilość obwodów

W formacie .SHP opisaną następującymi atrybutami:

— oznakowanie stacji trafo

— lokalizację stacji (współrzędne X,Y)

— konstrukcja (murowana, napowietrzna, kontenerowa, inna)

3. Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ - Dokumentacji projektowej oraz Projekcie umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu gwarancji na diody LED / Gewichtung: 10 %
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu gwarancji na układ zasilający / Gewichtung: 10 %
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu gwarancji na obudowę oprawy / Gewichtung: 10 %
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu gwarancji na lampy hybrydowe / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/10/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt „Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPLU.05.05.00-06-0024/16.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

— 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu,

— 6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

— 6.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

—7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp,

—7.2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy,

—8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć razem z ofertą, za pośrednictwem miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

—8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ” – wg. załącznika 4 do SIWZ,

—8.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji,o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ,

—9.6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.7.2 SIWZ,

—9.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów,

—10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2 SIWZ. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

b) Jednolity Dokument, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

c) oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 8.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców,

d) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt.8.7 SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa:

−w pkt. 8.7.1 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. 6.2 SIWZ,

−w pkt. 8.7.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców,

−w pkt. 8.7.3 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

—6.2.2. sytuacja ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

—6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.

1) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje) należycie: co najmniej dwa zamówienia, z których każde polegało na dostawie wraz z instalacją (montażem) opraw oświetlenia ulicznego LED, w ilości nie mniejszej niż 500 opraw oświetleniowych LED (przy czym dostawa z montażem opraw oświetlenia ulicznego LED, może być wykonana w ramach roboty budowlanej jako jej integralna część).

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówieniai skierują do jego realizacji:

a) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, która:

− w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert pełniła funkcję kierownika robót w branży elektrycznej na przynajmniej jednej inwestycji obejmującej wykonanie montażu opraw oświetleniowych LED o wartości prac związanych montażem opraw LED minimum 2 000 000,00 PLN brutto lub obejmującej minimum 1 500 opraw LED,

− posiada aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru D do 1 kV,

b) min. dwiema osobami, którzy będą pełnili funkcje nadzoru nad montażem opraw posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru D do 1 kV.

—8.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,

—8.7. Na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

—8.7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 6 niniejszej SIWZ:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.2.3. ppkt. 1) SIWZ.

Przy czym dostawa z montażem opraw oświetlenia ulicznego LED w zakresie wykazania warunku udziału w postępowaniu może być wykonana w ramach roboty budowlanej jako jej integralna część.

—Dalsze wymagane dokumenty wskazane są w części „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

—Ciąg dalszy pkt III. zawartego w Sekcji III.1.3):

a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.2.3. ppkt. 2) SIWZ.

a)

—8.7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 7 niniejszej SIWZ:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ;

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ;

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.), zgodnie z wzorem stanowiącym z Załącznik nr 8 do SIWZ.

—8.7.3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

a) deklarację własności użytkowych pozwalającą na umieszczenie przez producenta znaku CE dla oprawy oświetleniowej oraz źródeł światła;

b) certyfikat ENEC Plus lub równoważny wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp potwierdzający, że oferowany produkt spełnia wymagania dla trzymania certyfikatu ENEC Plus* dla oprawy oświetleniowej oraz źródeł światła.

Uwaga: Dalsze wymagane dokumenty wskazane są w Sekcji VI.3).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Projekt Umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt. 1.

3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w § 15 Projektu Umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/05/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/05/2019
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, woj. lubelskie, sala konferencyjna, POLSKA.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy, zamawiający przekaże Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego wniosek.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

c) kart katalogowych, specyfikacji technicznych lub innych dokumentów równoważnych podpisanych przez przedstawiciela producenta oprawy oświetleniowej i producenta zasilacza oprawy, które posiadają niezbędne dane do potwierdzenia wymaganych dla niej parametrów i cech, określonych odpowiednio w dokumentacji technicznej pkt. 3 załącznika nr 1 do SIWZ;

d) kart katalogowych, specyfikacji technicznych lub innych dokumentów równoważnych producenta słupa lampy hybrydowej, które posiadają niezbędne dane do potwierdzenia wymaganych dla niego parametrów i cech, określonych odpowiednio w dokumentacji technicznej pkt 1 „Słup lampy hybrydowej” załącznika nr 1 do SIWZ;

—8.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) pkt. 8.7.2 lit. a) SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp;

b) pkt 8.7.2 lit. b) - d) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

• nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

—8.11.Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.10 lit. a) i lit. b) tiret drugi SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 8.10 lit. b) tiret pierwszy SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu,

—8.12.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.10 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 8.11 SIWZ stosuje się

—Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w Rozdziale 6, 7 i 8 SIWZ,

—12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 75 000,00 PLN,

—13.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z następujących formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym – pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx). Składając ofertę Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z systemu miniPortalu,

—Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp,

—Termin 2 miesięcy określony w Sekcji IV.2.6) należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty składania ofert,

—Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://ugwisznice.bip.lubelskie.pl w zakładce Zamówienia publiczne/Oferty przetargowe z SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

—24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy,

—24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu,

—24.3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,

—24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy,

—24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

—24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,

—24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

—24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

—24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

—a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

—b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

—c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

—24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,

—24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,

—24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019