Leveringen - 193184-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Verenigd Koninkrijk-Bootle: Software voor elektronisch klantenbeheer

2019/S 081-193184

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Sefton Council
1st Floor Magdalen House, Trinity Road
Bootle
L20 3NJ
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Chris Magee
Telefoon: +44 1519344069
E-mail: chris.magee@sefton.gov.uk
NUTS-code: UKD73

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sefton.gov.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.the-chest.org.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.the-chest.org.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The Provision of a Customer Relationship Management System

Referentienummer: DN403923
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48445000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sefton Council is seeking to procure a Customer Relationship management system to replace its current system.

The proposed period of contract is 1.11.2019 to 31.10.2024 plus 2 x 1 year optional periods.

Within this contract notice the Council has indicated that it will consider “Variants”. The Council will clarify what is meant by this. The Council is not wanting to vary its requirements specification and so all tenders received, from shortlisted tenderers later in the process, will need to be able to meet the Council's requirements specification. The Council is however, acknowledging that the proposed form of contract is subject to negotiation, and the ITT stage documentation will narrate to shortlisted tenderers how the Council will approach scoring of proposed derogations.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD73
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

As part of the Council’s Framework for change programme, the Council is seeking to create significant improvements in its digital presence in order to drive transformational change in the way that it engages with communities, local businesses, visitors, potential investors and employees.

This forms part of the redesign of the current technology landscape so that key strategic outcomes are achieved. The Council’s approach is to enable web based transactions that interface with the Council’s back office systems without a need for any staff intervention. In this way, the Council can make services available at any time, improve the customer experience and provide customers with regular updates through automated notifications.

The Council sees channel shift as a key contributor to achieving more efficient and cost-effective services. The improved digital platform that the Council adopts must promote rapid and sustainable channel shift through self-service.

The Council is publishing a version of the requirements specification at selection stage in order that potential bidders can assure themselves that the requirements can be met before participating in the exercise.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The Council is offering a core period of 5 years along with 2 x 1 year optional extension periods. Depending upon performance of the product/contractor the Council will be seeking to renew the contract from either the end of the core period or at end of 1 of the optional extension periods if awarded.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Maximumaantal: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

The selection questionnaire will assess candidates across a range of mandatory pass/fail criteria, and will also asks specific questions to assess technical and professional ability. These questions will be scored. candidates will be required to achieve a pre-determined minimum score for each question, and where that is achieved then all candidates that have passed mandatory pass/fail criteria, and satisfied minimum score requirements will be ranked for total score achieved.

The Council will then seek to take the top 5 ranked bidders through to the invitation to tender stage.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The Council is seeking to contract for a 5 year core period with 2 x 1 year optional extension periods.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

The Council is providing at this selection stage the proposed form of contract and associated schedules in order that potential bidders can look these documents over ahead of deciding whether to participate in the procurement exercise.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 17/06/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

A re-procurement exercise could happened between 4 and 6 years from contract commencement depending upon whether optional extension periods are taken up.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Sefton Council — Legal Services
3rd Floor Magdalen House, Trinity Road
Bootle
L20 3NJ
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019