Leveringen - 193184-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Verenigd Koninkrijk-Bootle: Software voor elektronisch klantenbeheer

2019/S 081-193184

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Sefton Council
1st Floor Magdalen House, Trinity Road
Bootle
L20 3NJ
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Chris Magee
Telefoon: +44 1519344069
E-mail: chris.magee@sefton.gov.uk
NUTS-code: UKD73

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sefton.gov.uk/

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The Provision of a Customer Relationship Management System

Referentienummer: DN403923
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48445000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD73
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The Council is offering a core period of 5 years along with 2 x 1 year optional extension periods. Depending upon performance of the product/contractor the Council will be seeking to renew the contract from either the end of the core period or at end of 1 of the optional extension periods if awarded.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 17/06/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019