Leveringen - 193186-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Geislingen an der Steige: Aardgas

2019/S 081-193186

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stadtverwaltung Geislingen an der Steige
Schlossgasse 7
Geislingen an der Steige
73312
Duitsland
Contactpersoon: Bauverwaltung
Telefoon: +49 7331-24350
E-mail: katharina.petz@geislingen.de
Fax: +49 7331-24350
NUTS-code: DE114

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.geislingen.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.vergabe24.de/vergabeunterlagen/54321-Tender-16a211b733f-4bb23ff357861c0b
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.vergabe24.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Erdgaslieferung

Referentienummer: GEIS-2019-0012
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von Erdgas für verschiedene Abnahmestellen in Geislingen an der Steige.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE114
NUTS-code: DE114
Voornaamste plaats van uitvoering:

73312 Geislingen an der Steige

einschließlich Stadtbezirke

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gesamtbedarf ca. 2 735 177 kWh je Lieferjahr (29 Abnahmestellen).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 01/01/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Der Vertrag verlängert sich um jeweils ein weiteres Jahr, sofern er nicht vom Auftraggeber oder dem Auftragnehmer 9 Monate vor Ablauf der Laufzeit schriftlich gekündigt wird. Der Vertrag endet spätestens zum 1.1.2024, 06.00 Uhr, ohne dass es einer Kündigung Bedarf.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Erklärung zum Gesamtumsatz (letzten 3 Geschäftsjahre),

— Erklärung zum Umsatz für die entsprechende Leistung (letzten 3 Geschäftsjahre),

— Erklärung zum Beschäftigungsumfang (letzten 3 Geschäftsjahre),

— Nachweis über Eintragung in Berufs- und Handelsregister,

— Negativbescheinigung bezüglich Insolvenzverfahren,

— Bescheinigung bezüglich der Zahlung von Sozialbeiträgen,

— Bescheinigung bezüglich der Zahlung von Steuern und Abgaben,

— Präqualifikationsnachweise werden zugelassen, wenn die Nachweise in Form und Inhalt den geforderten Eignungsnachweisen entsprechen,

— Bewerber aus anderen Staaten als der BRD geben gleichwertige Erklärungen (gleichwertige Bescheinigungen) über die Regelung Ihres Herkunftslandes ab, welche in deutscher Sprache verfasst oder amtlich anerkannt übersetzt sind,

— Anzeige nach §5 EnWG oder Genehmigung nach §3 altes EnWG oder vergleichbar.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 16/08/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Entfällt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Regierungspräsidium Karlsruhe
Karl-Friedrich-Straße 17
Karlsruhe
76131
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019