Leveringen - 193187-2019

25/04/2019    S81

Tsjechië-Olomouc: Computeruitrusting en -benodigdheden

2019/S 081-193187

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: statutární město Olomouc
Nationaal identificatienummer: 00299308
Postadres: Horní náměstí 583
Plaats: Olomouc
NUTS-code: CZ071 Olomoucký kraj
Postcode: 779 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Miroslav Pizur
E-mail: miroslav.pizur@olomouc.eu
Telefoon: +420 588488729
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.olomouc.eu
Adres van het kopersprofiel: https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/statutarni-mesto-olomouc
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ZŠ Gorkého - vznik odborných učeben pro polytechnické vzdělávání – dodávka ICT

Referentienummer: S-SMOL/103827/2019/OI
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 033 076.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ071 Olomoucký kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 033 076.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 28/06/2019
Einde: 07/10/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019