Leveringen - 193192-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Oostenrijk-Linz: Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur

2019/S 081-193192

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Land Oberösterreich
9110010739201
Landhausplatz 1
Linz
4021
Oostenrijk
Contactpersoon: Amt der Oö. Landesregierung, Abt. Gebäude- und Beschaffungs-Management
Telefoon: +43 7327720-11394
E-mail: gbm.post@ooe.gv.at
Fax: +43 7327720-211677
NUTS-code: AT31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.land-oberoesterreich.gv.at

I.1)Naam en adressen
Landes-Immobilien GmbH
FN 228755f
Bahnhofplatz 1
Linz
4021
Oostenrijk
Contactpersoon: Siehe Angaben beim Auftraggeber Land Oberösterreich
E-mail: post@ligooe.at
NUTS-code: AT31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ligooe.at

I.1)Naam en adressen
Land Vorarlberg
9110003419431
Römerstraße 15
Bregenz
6900
Oostenrijk
Contactpersoon: Siehe Angaben beim Auftraggeber Land Oberösterreich
E-mail: land@vorarlberg.at
NUTS-code: AT34

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.vorarlberg.at

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.auftrag.at
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.auftrag.at
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sicherheitsequipment

Referentienummer: GBM-2019-40238/1-ES
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35120000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von Metalldetektorbögen im Bereich Personenkontrolle in Oberösterreich (Los A) und Gepäckröntgengeräten im Bereich Personenkontrolle in Oberösterreich und Vorarlberg (Los B); Details siehe Ausschreibungsunterlagen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los A – Metalldetektorbogen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35124000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT31
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oberöstereich

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von max. 14 Metalldetektorbögen für Personenkontrolle.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los B – Gepäckröntgengerät

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35120000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT31
NUTS-code: AT34
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oberösterreich und Vorarlberg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von max. 20 Gepäckröntgengeräten für Personenkontrolle.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Siehe Ausschreibungsunterlagen. Gemäß § 21 BVergG 2018 haben Bewerber oder Bieter, die im Gebiet einer anderen Vertragspartei des EWR-Abkommens oder in der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Schweiz) ansässig sind und die für die Ausübung einer Tätigkeit in Österreich eine behördliche Entscheidung betreffend ihre Berufsqualifikation einholen müssen, ein darauf gerichtetes Verfahren möglichst umgehend, jedenfalls aber vor Ablauf der Angebotsfrist einzuleiten.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Siehe Ausschreibungsunterlagen

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Nationale Erkennungsnummer: [L-672388-945]

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Landesverwaltungsgericht Oberösterreich
Volksgartenstraße 14
Linz
4021
Oostenrijk
Telefoon: +43 732/7075/18004
E-mail: post@lvwg-ooe.gv.at
Fax: +43 732/7075/218018

Internetadres: http://www.lvwg-ooe.gv.at/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019