Leveringen - 193193-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Târgoviște: Antineoplastische middelen

2019/S 081-193193

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Spitalul Județean de Urgență Târgoviște
4206845
Str. Tudor Vladimirescu nr. 48
Târgoviște
130095
Roemenië
Contactpersoon: Mihaela Pirvu
Telefoon: +40 245212113
E-mail: spt_tgv@yahoo.com
Fax: +40 245210509
NUTS-code: RO313

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://spitaldb.ro/

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru furnizare medicamente oncologice in cadrul programului national PN3 Oncologie

Referentienummer: 4206845_2019_PAAPD1076014
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33652100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acordul-cadru are ca obiect incheierea de contracte subsecvente pentru achizitia medicamentelor utilizate pentru tratamentul pacientilor din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste conform programului national PN3 Oncologie. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari. In conformitate cu prevederile art. 160161 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul pentru raspunsul autoritatii contractante la clarificari este in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 51
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 51
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CISPLATINUM 100 MG

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 1800 flacoane - cantitate maxima 2000 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 150 flacoane - cantitate maxima ctr. subs - 170 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 12 = 7702.70 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CISPLATINUM 25 MG

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 2000 flacoane - cantitate maxima 2100 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 170 flacoane - cantitate maxima ctr. subs - 175 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 10 = 3556.00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MESNUM 400 MG

Perceel nr.: 42
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 800 flacoane- cantitate maxima 1000 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 75 flacoane- cantitate maxima ctr. subs - 85 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 42 = 277.95 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

OXALIPLATINUM 100 MG

Perceel nr.: 44
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 900 flacoane- cantitate maxima 1000 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 75 flacoane- cantitate maxima ctr. subs - 85 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 44 = 5525.00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

IRINOTECANUM 40 MG

Perceel nr.: 39
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 300 flacoane- cantitate maxima 400 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 25 flacoane- cantitate maxima ctr. subs - 35 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 39 = 976.50 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FILGRASTIMUM 48 MU

Perceel nr.: 30
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 400 seringa - cantitate maxima 500 seringa

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 35 seringa - cantitate maxima ctr. subs - 45 seringa. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 30 = 4833.45 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

AFLIBERCEPTUM 100 MG

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 50 flacoane - cantitate maxima 70 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 5 flacoane - cantitate maxima ctr. subs - 10 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 5 = 13764.00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EPIRUBICINUM 50 MG

Perceel nr.: 27
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 600 flacoane - cantitate maxima 800 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 50 flacoane - cantitate maxima ctr. subs - 68 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 27 = 6294.76 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ETOPOSIDUM 200 MG

Perceel nr.: 28
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 100 flacoane - cantitate maxima 200 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 10 flacoane - cantitate maxima ctr. subs - 20 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 28 = 1134.20 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DOCETAXELUM 140 MG

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 200 flacoane - cantitate maxima 300 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 20 flacoane - cantitate maxima ctr. subs - 25 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 14 = 28508.00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MELPHALANUM 2 MG

Perceel nr.: 41
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 200 flacoane- cantitate maxima 300 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 20 flacoane- cantitate maxima ctr. subs - 25 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 41 = 266.25 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

GEMCITABINUM 200 MG

Perceel nr.: 37
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 600 flacoane- cantitate maxima 800 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 50 flacoane- cantitate maxima ctr. subs - 70 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 37 = 1466.50 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DOXORUBICINUM LIPOSOMAL PEGILAT 20 MG

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 150 flacoane - cantitate maxima 200 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 12 flacoane - cantitate maxima ctr. subs - 20 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 22 = 29742.20 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EPIRUBICINUM 100 MG

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 600 flacoane - cantitate maxima 700 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 50 flacoane - cantitate maxima ctr. subs - 60 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 23 = 13459.20 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PROCARBAZINUM 50 MG

Perceel nr.: 48
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 120 flacoane- cantitate maxima 300 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 10 flacoane- cantitate maxima ctr. subs - 25 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 48 = 555.50 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

IRINOTECANUM 300 MG

Perceel nr.: 38
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 300 flacoane- cantitate maxima 600 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 25 flacoane- cantitate maxima ctr. subs - 50 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 38 = 11026.00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

IRINOTECANUM 500 MG

Perceel nr.: 40
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 300 flacoane- cantitate maxima 500 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 25 flacoane- cantitate maxima ctr. subs - 45 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 40 = 16539.75 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DOXORUBICINUM 50 MG

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 400 flacoane - cantitate maxima 500 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 35 flacoane - cantitate maxima ctr. subs - 45 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 20 = 1920.15 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DOXORUBICINUM 10 MG

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 400 flacoane - cantitate maxima 600 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 35 flacoane - cantitate maxima ctr. subs - 50 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 18 = 511.00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DOCETAXELUM 20 MG

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 300 flacoane - cantitate maxima 400 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 25 flacoane - cantitate maxima ctr. subs - 35 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 16 = 1599.85 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PACLITAXELUM 100 MG

Perceel nr.: 45
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 280 flacoane- cantitate maxima 400 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 25 flacoane- cantitate maxima ctr. subs - 35 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 45 = 2357.95 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FLUOROURACILUM 500 MG

Perceel nr.: 33
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 3000 flacoane- cantitate maxima 4000 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 250 flacoane- cantitate maxima ctr. subs - 335 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 33 = 2100.45 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FLUDARABINUM 50 MG

Perceel nr.: 31
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 80 flacoane- cantitate maxima 90 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 8 flacoane- cantitate maxima ctr. subs - 10 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 31 = 714.90 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

GEMCITABINUM 2000 MG

Perceel nr.: 36
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 1200 flacoane- cantitate maxima 1600 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 100 flacoane- cantitate maxima ctr. subs - 135 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 36 = 13822.65 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PACLITAXELUM 260 MG

Perceel nr.: 46
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 300 flacoane- cantitate maxima 400 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 25 flacoane- cantitate maxima ctr. subs - 35 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 46 = 31279.50 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

VINBLASTINUM 10 MG

Perceel nr.: 50
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 100 flacoane- cantitate maxima 200 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 10 flacoane- cantitate maxima ctr. subs - 20 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 50 = 647.60 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ACIDUM CLODRONICUM 300MG/5ML

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 120 flacoane - cantitate maxima 200 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 10 flacoane - cantitate maxima ctr. subs - 20 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 1= 436.80 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FLUOROURACILUM 1000 MG

Perceel nr.: 34
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 4000 flacoane- cantitate maxima 5000 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 340 flacoane- cantitate maxima ctr. subs - 420 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 34 = 4452.00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CHLORAMBUCILUM 2MG

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 1800 flacoane - cantitate maxima 2000 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 150 flacoane - cantitate maxima ctr. subs - 170 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 8 = 1708.50 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DOCETAXELUM 160 MG

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 300 flacoane - cantitate maxima 400 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 25 flacoane - cantitate maxima ctr. subs - 35 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 15 = 4881.10 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FILGRASTIMUM 30 MU

Perceel nr.: 29
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 1200 seringa - cantitate maxima 1500 seringa

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 100 seringa - cantitate maxima ctr. subs - 125 seringa. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 29 = 8721.25 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CALCII FOLINAS 100 MG

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 2500 flacoane - cantitate maxima 3000 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 220 flacoane - cantitate maxima ctr. subs - 250 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 6 = 5855.00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CISPLATINUM 50 MG

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 3000 flacoane - cantitate maxima 3100 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 250 flacoane - cantitate maxima ctr. subs - 260 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 11= 6658.60 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DOCETAXELUM 120 MG

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 200 flacoane - cantitate maxima 400 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 20 flacoane - cantitate maxima ctr. subs - 35 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 13 = 32833.50 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DOCETAXELUM 80 MG

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 1000 flacoane - cantitate maxima 1800 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 85 flacoane - cantitate maxima ctr. subs - 150 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 17 =26466.00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ACIDUM ZOLEDRONICUM 4MG/5ML

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 1200 flacoane - cantitate maxima 1600 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 100 flacoane - cantitate maxima ctr. subs - 135 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 3 = 7916.40 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CARBOPLATINUM 450 MG

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 1400 flacoane - cantitate maxima 2000 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 120 flacoane - cantitate maxima ctr. subs - 170 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 7 = 24508.90 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PACLITAXELUM 30 MG

Perceel nr.: 47
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 300 flacoane- cantitate maxima 500 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 25 flacoane- cantitate maxima ctr. subs - 45 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 47 = 925.65 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EPIRUBICINUM 10 MG

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 200 flacoane - cantitate maxima 300 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 20 flacoane - cantitate maxima ctr. subs - 25 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 24 = 630.25 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FLUOROURACILUM 250 MG

Perceel nr.: 32
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 2000 flacoane- cantitate maxima 3000 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 170 flacoane- cantitate maxima ctr. subs - 250 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 32 = 780.00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FLUOROURACILUM 5000 MG

Perceel nr.: 35
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 100 flacoane- cantitate maxima 200 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 10 flacoane- cantitate maxima ctr. subs - 20 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 35 = 857.40 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ACIDUM PAMIDRONICUM 15MG/ML - 2 ML

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 10 flacoane - cantitate maxima 20 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 1 flacoane - cantitate maxima ctr. subs - 2 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 4 = 293.62 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

VINCRISTINUM 1 MG

Perceel nr.: 49
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 120 flacoane- cantitate maxima 150 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 10 flacoane- cantitate maxima ctr. subs - 12 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 49 = 334.80 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EPIRUBICINUM 20 MG

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 100 flacoane - cantitate maxima 200 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 10 flacoane - cantitate maxima ctr. subs - 20 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 26 = 957.40 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MITOXANTRONUM 20 MG

Perceel nr.: 43
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 40 flacoane- cantitate maxima 60 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 5 flacoane- cantitate maxima ctr. subs - 6 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 43 = 2023.50 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ACIDUM IBANDRONICUM 6MG/6ML

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 150 flacoane - cantitate maxima 200 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 14 flacoane - cantitate maxima ctr. subs - 20 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 2= 5567.60 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

TOPOTECANUM 4 MG

Perceel nr.: 51
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 150 flacoane- cantitate maxima 250 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 15 flacoane- cantitate maxima ctr. subs - 25 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 51 = 4660.00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CISPLATINUM 10 MG

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 1200 flacoane - cantitate maxima 1250 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 100 flacoane - cantitate maxima ctr. subs - 105 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 9 = 927.15 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DOXORUBICINUM 20 MG

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 400 flacoane - cantitate maxima 600 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 35 flacoane - cantitate maxima ctr. subs - 50 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 19 = 1134.50 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EPIRUBICINUM 200 MG

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 100 flacoane - cantitate maxima 200 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 10 flacoane - cantitate maxima ctr. subs - 20 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 25 = 8194.40 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DOXORUBICINUM LIPOSOMAL NEPEGILAT 50 MG

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, strr. Tudor Vladimirescu nr. 48 - Farmacia 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima 400 flacoane - cantitate maxima 500 flacoane

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate minima ctr. subs - 35 flacoane - cantitate maxima ctr. subs - 45 flacoane. Valoarea celui mai mare ctr.subs lot 21 = 92164.50 RON.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile Art.164 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Încadrarea în situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

2.Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Încadrarea în situatia prevazuta la art.165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

3.Declaratie privind neîncadrarea în prevederile Art. 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Încadrarea în situatia prevazuta la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art.196 alin.(2) din Legea nr.98/2016 privind Achizitiile Publice.

Aceste documente pot fi:

1 Certificat constatator privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat - lipsa datoriilor se va dovedi la momentul prezentarii;

2 Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv;

3 Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. 2 art. 167 alin 2 art. 171 din legea 98/2016 privind achizitiile publice.

4 Alte documente edificatoare dupa caz:

Declaratie privind neîncadrarea în prevederile Art. 59 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— dr. CLAUDIU DUMITRESCU - Manager,

— dr. TOMESCU GHEORGHE ANDREI- Director medical - ec. PIRVU MIHAELA - Director financiar-contabil,

— as. med. NICOLAE RODICA- Director ingrijiri

— dr. FIROIU ELENA – Coordonator PN3 Oncologie

— farm. MARGARIT FLORIN – Farmacia 1

— farm. CONSTANTIN MIHAELA – Farmacia 1

— ec.GREACA LUISA - Sef Serviciu Achizitii si Aprovizionare

— ec.CIOCEA MAGDA-FLORENTINA - Sef Birou Achizitii

— jr. SANDA MADALINA - Sef Birou Avizare si Urmarire Contracte

— jr. POPA ANDREEA EUGENIA - Sef Serviciu Achizitii si Aprovizionare

— ec.FLORICESCU NARCIS LUCIAN- Serviciu Achizitii si Aprovizionare

— ec.DUMITRACHE LAURENTIU-OCTAVIAN-Serviciu Achizitii si Aprovizionare

— ec.ILEANA MIHAI-CATALIN - Serviciu Achizitii si Aprovizionare

— ec.OPREA FLORIN - Serviciu Achizitii si Aprovizionare

— ref. MANICA... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/06/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 06/12/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/06/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Documentatia va fi descarcata de pe site-ul https://sicap-prod.e-licitatie.ro.

Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/decizii CNSC/contestatii/note de informare/masuri de remediere, vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro la rubrica Documentatii/clarificari/decizii precum si prin publicare de erate. In vederea completarii DUAE de catre operatorii economici, acesta poate fi accesat la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter.

Modul de departajare a ofertelor care inregistreaza propuneri financiare egale, conform criteriului de a atribuire:

— pentru locul 1: In situatia in care, se constata ca ofertele clasate pe primul loc, au propuneri financiare egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici, situati pe primul loc, a unor documente care vor contine noi propuneri financiare (reofertare). Oferta financiara care inregisteaza pretul cel mai scazut in urma aplicarii criteriului de atribuire va fi declarata castigatoare,

— pentru locul 2: In situatia in care, se constata ca ofertele clasate pe locul 2, inregistreaza propuneri financiare egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici, situati pe locul 2, a unor documente care vor contine noi prppuneri financiare (reofertare). Oferta financiara care inregistreaza pretul cel mai scazut in urma aplicarii criteriului de atribuire va fi declarata castigatoare. Ofertantul clasat pe locul I (loc superior) nu va fi afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se va mentiona in mod ferm si neechivoc locul 2 pentru care se reoferteaza. Oferta cu pretul cel mai scazut va fi declarata castigatoare,

— pentru locul 3: In situatia in care, se constata ca ofertele clasate pe locul 3, au propuneri financiare egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici, situati pe locul 3, a unor documente care vor contine noi propunerei financiare (reofertare). Oferta financiara care inregistreaza pretul cel mai scazut in urma aplicarii criteriului de atribuire va fi declarata castigatoare. Ofertantul clasat pe locul I si locul II (locuri superioare) nu va fi afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se va mentiona in mod ferm si neechivoc locul 3 pentru care se reoferteaza. Oferta cu pretul cel mai scazut va fi declarata castigatoare.

Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul acord-cadru/contract subsecvent, printr-o notificare scrisa, fara nicio compensatie, de la data la care incheierii contractelor subsecvente, acordurilor-cadru incheiate de Ministeru Sanatatii, in calitate de unitate centralizata de achizitii. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din acordcadru/contract-subsecvent indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a prezentului contract.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Spitalul Județean de Urgență Târgoviște
Str. Tudor Vladimirescu nr. 48
Târgoviște
130095
Roemenië
Telefoon: +40 245212113
E-mail: spt_tgv@yahoo.com
Fax: +40 245210509

Internetadres: https://spitaldb.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019