Leveringen - 193194-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Baranów: Zonnecollectoren voor verwarmingsdoeleinden

2019/S 081-193194

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Baranów
ul. Rynek 14
Baranów
24-105
Polen
Contactpersoon: Sławomir Kuśmicki
Telefoon: +48 818834027
E-mail: zamowienia@gminabaranow.pl
Fax: +48 818834041
NUTS-code: PL815

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.gminabaranow.pl/ogloszenia-i-przetargi/przetargi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://bip.gminabaranow.pl/ogloszenia-i-przetargi/przetargi/przetargi-z-2019-roku
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

OZE w Gminie Baranów

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09331100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji solarnych i pomp ciepła powietrznych na terenie gminy Baranów. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „OZE w Gminie Baranów” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na dwie części, jak poniżej:

1) zadanie nr 1 – dostawa i montaż kolektorów słonecznych,

2) zadanie nr 2 – dostawa i montaż pomp ciepła powietrze/woda.

3. Przedmiotem części nr 1 jest dostawa i montaż 155 zestawów paneli kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych na terenie gminy Baranów.

4. Przedmiotem części nr 2 jest dostawa i montaż pomp ciepła powietrze/woda w budynkach prywatnych na terenie gminy Baranów, obejmująca m.in. dostawę i montaż 12 szt. pomp ciepła.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL815
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Baranów

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

3. Przedmiotem części nr 1 jest dostawa i montaż paneli kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych na terenie gminy Baranów, obejmująca między innymi:

1) dostawę i montaż, w oparciu dokumentację techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ, zestawów kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowywania ciepłej wody użytkowej, zgodnie z poniższym zestawieniem:

a) instalacja z 2 kolektorami słonecznymi, montowana na dachu – 79 szt.,

b) instalacja z 3 kolektorami słonecznymi, montowana na dachu – 76 szt.

2) montaż kolektorów słonecznych w miejscu najbardziej korzystnym z punktu widzenia operowania promieni słonecznych w skali roku,

3) posadowienie podgrzewacza c.w.u.,

4) podłączenie do podgrzewacza wody zimnej z istniejących instalacji wody zimnej, wyjścia ciepłej wody do instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji c.w.u.,

5) wykonanie instalacji łączącej kolektory z dolną wężownicą podgrzewacza c.w.u.,

6) wyposażenie zasobnika c.w.u. w dodatkową wężownicę, która zostanie podłączona do istniejącego układu pompowego źródła ciepła - w przypadku braku alternatywnego źródła ciepła zasobnik c.w.u. należy wyposażyć w grzałkę elektryczną (pokrycie kosztów zakupu i montażu grzałki elektrycznej oraz zakupu materiałów i podłączenia górnej wężownicy zasobnika z istniejącym źródłem ciepła jest obowiązkiem Użytkownika, Wykonawca nie dolicza tego kosztu do ceny oferty),

7) zainstalowanie grupy pompowej dwudrogowej, sterowanej przez regulator solarny,

8) montaż armatury, naczynia przeponowego i pozostałych elementów instalacji,

9) wykonanie płukania oraz prób szczelności instalacji,

10) napełnienie instalacji,

11) uruchomienie instalacji,

12) przeszkolenie Użytkowników,

13) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom,

14) uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,

15) inne elementy ujęte w załączniku nr 8a do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7a do SIWZ.

5. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji odpowiednio kolektora słonecznego w ramach jednej lokalizacji nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie.

6. Wykonawca każdego z zadań udzieli rękojmi i gwarancji na wykonane prace na okres 5 lat od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego.

8. Urządzenia, armatura i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy, zgodny z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej.

9. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana o oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie, potencjał wykonawczy oraz dysponującego osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.

10. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane.

11. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas reakcji dotyczący przeglądu gwarancyjnego / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/09/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPLU.04.01.00-06-0117/16

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „OZE w Gminie Baranów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1.Wsparcie wykorzystania OZE.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa i montaż pomp ciepła powietrze/woda

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42511110
45331100
45321000
45330000
45300000
45331000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL815
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Baranów

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

4. Przedmiotem części nr 2 jest dostawa i montaż pomp ciepła powietrze/woda

w budynkach prywatnych na terenie gminy Baranów, obejmująca m.in.:

1) dostawę i montaż 12 szt. pomp ciepła powietrze/woda do przygotowania c.w.u. ze zbiornikami o pojemności min. 260 l,

2) posadowienie pompy ciepła zintegrowanej z podgrzewaczem c.w.u.,

3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejących instalacji wody zimnej, c.w.u. oraz cyrkulacji c.w.u.,

4) wyposażenie pompy w dodatkową wężownicę, która zostanie podłączona do istniejącego układu pompowego źródła ciepła (pokrycie kosztów zakupu i montażu grzałki elektrycznej oraz zakupu materiałów i podłączenia górnej wężownicy zasobnika z istniejącym źródłem ciepła jest obowiązkiem Użytkownika, Wykonawca nie dolicza tego kosztu do ceny oferty),

5) montaż armatury, zespołu pompowego naczynia przeponowego i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

6) instalację układu sterującego,

7) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

8) uruchomienie instalacji,

9) przeszkolenie Użytkowników,

10) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom,

11) inne elementy ujęte w załączniku nr 8b do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7b do SIWZ).

5. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji odpowiednio kolektora słonecznego/pompy ciepła powietrze/woda w ramach jednej lokalizacji nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie.

6. Wykonawca każdego z zadań udzieli rękojmi i gwarancji na wykonane prace na okres 5 lat od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego.

8. Urządzenia, armatura i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy, zgodny z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej.

9. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana o oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie, potencjał wykonawczy oraz dysponującego osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.

10. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane.

11. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne

Z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas reakcji dotyczący przeglądu gwarancyjnego / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/09/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPLU.04.01.00-06-0117/16

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „OZE w Gminie Baranów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1.Wsparcie wykorzystania OZE.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz wart. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia należy złożyć wraz z ofertą oświadczenie w formie jednolitego dokumentu - w formie elektronicznej. Dokumenty, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, które Wykonawca złoży w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu:

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, (powyższe oświadczenie wykonawca składa wypełniając Część III litera B jednolitego dokumentu);

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, (powyższe oświadczenie wykonawca składa wypełniając Część III litera D jednolitego dokumentu – podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym), 7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) (powyższe oświadczenie wykonawca składa wypełniając Część III litera B jednolitego dokumentu). Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

Eventuele minimumeisen:

Ciąg dalszy do sekcji III.1.1: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów żądanych w dziale IX litera C ust. 1 SIWZ:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

2) pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2 lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 369 ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie w formie elektronicznej, podpisanej podpisem kwalifikowanym przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy, należy przesłać za pośrednictwem ePuapu.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 – wykonania co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie i montażu min. 100 szt. zestawów instalacji solarnych w ramach zadania,

2) w przypadku składania oferty na zadanie nr 2 – wykonania co najmniej 1 zadania polegające na dostawie i montażu min. 5 pomp ciepła powietrze/woda w ramach zadania.

Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu dostaw (załącznik nr 6 do SIWZ) polegających na:

W przypadku zadania 1 dostawie i montażu instalacji solarnych,

W przypadku zadania 2 dostawie i montażu pomp ciepła powietrze/woda,

Wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane lub wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się:

— w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 – wykonania co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie i montażu min. 100 szt. zestawów instalacji solarnych w ramach zadania,

— w przypadku składania oferty na zadanie nr 2 – wykonania co najmniej 1 zadania polegające na dostawie i montażu min. 5 pomp ciepła powietrze/woda w ramach zadania.

Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie w formie jednolitego dokumentu. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które Wykonawca złoży w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zostały wskazane w dziale IX lit. C ust. 2 SIWZ.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZp, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami

W stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umów określają wzory umów stanowiące załączniki do SIWZ nr 7a, 7b. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w SIWZ i we wzorach umów.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/07/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Urząd Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/ do dnia 30.5.2019 r. godz. 09:00.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

1) w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 – 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych),

2) w przypadku składania oferty na zadanie nr 2 – 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych), które może być wnoszone w:

pieniądzu,

poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 359).

2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 30 8736 0006 2004 0081 6975 0003.

3. Wadium wpłacone gotówką w kasie np. banku zostanie potraktowane jako wniesione w sposób nieprawidłowy. Oferta wykonawcy, który wniósł wadium w sposób nieprawidłowy podlega odrzuceniu.

4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, zaleca się, aby wykonawca dołączył do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.

W tytule przelewu należy wpisać: wadium - przetarg OZE, zadanie/zadania nr .....

5. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu w formie elektronicznej podpisanego podpisem kwalifikowanym przez wystawcę. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 30.5.2019 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium podlega odrzuceniu.

8. Oferty Wykonawców, którzy wnieśli wadium w sposób nieprawidłowy, zostaną odrzucone.

9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019