Leveringen - 193201-2019

25/04/2019    S81

Roemenië-Boekarest: Materiaal voor chirurgische hechtingen

2019/S 081-193201

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan”
Nationaal identificatienummer: 4204178
Postadres: Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 13, sector 4, cod unic de identificare: 4204178/2018/118
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 042122
Land: Roemenië
Contactpersoon: Mariana Stavri
E-mail: achizitii.sfib@gmail.com
Telefoon: +40 3674857
Fax: +40 3674857
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sfib.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Unitate spitalicească
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru furnizare fire sutură

Referentienummer: 1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141125 Materiaal voor chirurgische hechtingen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Datorita restrictiei de 5 000 caractere, se va vedea caietul de sarcini. Termenul in care autoritatea contractanta raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare este in a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici pot solicita clarificari cu 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 543 296.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 19
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 19
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FIR NERESORBABIL MULTIFILAMENT MATASE-SILK SECTIUNE AC ROTUND

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141125 Materiaal voor chirurgische hechtingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Val celui mai mare ctr subsecv=318,48

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

3/0 85-90 cm 28-30 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv=24/36 min/max acord cadru=576/864

2/0 85-90 cm 32-34 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv=36/48 min/max acord cadru=864/1152

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 643.52 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FIR POLIPROPILENA NERESORBABIL DUBLU ARMAT PENTRU CHIRURGIA VASCULARA CU DOUA ACE MONOFALIMENT SECTIUNE AC TAPER POINT

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141125 Materiaal voor chirurgische hechtingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Val celui mai mare ctr subsecv=96,00

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

7/0 85-90 cm 12-13 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv=20/24 min/max acord cadru=480/576

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 304.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FIR POLIPROPILENA NERESORBABIL DUBLU ARMAT PENTRU CHIRURGIA VASCULARA CU DOUA ACE MONOFALIMENT SECTIUNE AC ROTUND

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141125 Materiaal voor chirurgische hechtingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Val celui mai mare ctr subsecv=1346.40

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

6/0 85-90 cm 12-13 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv=60/72 min/max acord cadru=1440/1728

5/0 85-90 cm 12-13 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv=48/60 min/max acord cadru=1152/1440

5/0 85-90 cm 16-17 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv=60/72 min/max acord cadru=1440/1728

4/0 85-90 cm 16-17 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv=36/48 min/max acord cadru=864/1152

4/0 85-90 cm 18-20 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv=30/36 min/max acord cadru=720/864

4/0 85-90 cm 25-26 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv=30/36 min/max acord cadru=720/864

3/0 85-90 cm 17-19mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv=30/36 min/max acord cadru=720/864

3/0 85-90 cm 30-32 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv=30/36 min/max acord cadru=720/864

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 32 313.60 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FIR POLIESTER MULTIFILAMENT NERESORBABIL SECTIUNE AC ROTUND

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141125 Materiaal voor chirurgische hechtingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Val celui mai mare ctr subsecv=37732.68

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

4/0 75-90cm 19-21 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=30/48 min/max acord cadru=720/1152

3/0 75-90 cm 24-26 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=36/60 min/max acord cadru=864/1440

3/0 75-90cm 27-28 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=144/216 min/max acord cadru=3456/5184

3/0 85-90cm 26-28 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=2804/972 min/max acord cadru=19296/23328

2/0 75-90 cm 26-28 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=360/540 min/max acord cadru=8640/12960

2/0 85-90 cm 30-32mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=1312/1800 min/max acord cadru=31488/43200

2/0 75-90cm 30-32 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=432/564 min/max acord cadru=10368/13536

0 85-90cm 28-30mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=440/780 min/max acord cadru=10560/18720

0 85-90 cm 38-40 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=240/540 min/max acord cadru=5760/12960

0 85-90 cm 35-45 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=820/1020 min/max acord cadru=19680/24480

1 90-150 cm 31-33 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=280/420 min/max acord cadru=6720/10080

1 90-150 cm 38-40 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=340/540 min/max acord cadru=8160/12960

1 85-90cm 44-46 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=604/700 min/max acord cadru=14496/16800

2 90-150 cm 45-48 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=1700/1960 min/max acord cadru=40800/47040

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 905 584.32 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FIR ACID POLIGLICONIC MULTIFILAMENT RESORBABIL SECTIUNE AC ROTUND POLIGLICOLIC

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141125 Materiaal voor chirurgische hechtingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Val celui mai mare ctr subsecv=70372,96

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

4/0 75-80 cm 22-26 mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=72/108 min/max acord cadru=1728/2592

3/0 75-80 cm 22-22.5 mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=96/120 min/max acord cadru=2304/2880

3/0 70-75 cm 22-24mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=72/100 min/max acord cadru=1728/2400

3/0 85-90 cm 26-28mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=616/660 min/max acord cadru=14784/15840

2/0 85-90 cm 26-27mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=540/900 min/max acord cadru=12960/21600

2/0 85-90 cm 30-32mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=730/840 min/max acord cadru=17520/20160

2/0 85-90 cm 30-34mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=480/560 min/max acord cadru=11520/13440

0 85-90 cm 32-34mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=400/480 min/max acord cadru= 9600/11520

0 85-90 cm 40-41mm 3/8cerc min/max ctr subsecv.=660/930 min/max acord cadru= 15840/22320

0 85-90 cm 42-45mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=580/780 min/max acord cadru= 13920/18720

1 85-90 cm 29-31mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=400/480 min/max acord cadru= 9600/11520

1 85-90 cm 36-37mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=480/864 min/max acord cadru= 11520/20736

1 85-90 cm 44-46mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=460/630 min/max acord cadru= 11040/15120

2 85-90 cm 32-34mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=376/480 min/max acord cadru= 9024/11520

2 85-90 cm 47-48mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=1000/1350 min/max acord cadru= 24000/32400

2 85-90 cm 48-50mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=540/620 min/max acord cadru= 12960/14880

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 688 951.04 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FIR POLIDIOXANONA RESORBABIL MONOFILAMENT SECTIUNE AC ROTUND

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141125 Materiaal voor chirurgische hechtingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Val celui mai mare ctr subsecv=1966.32

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

5/0 70-85 cm 13-14 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv=36/48min/max acord cadru=864/1152

4/0 70-75 cm 13-14 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv=100/120 min/max acord cadru=2400/2880

3/0 70-75 cm 15-26 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv=100/120 min/max acord cadru=2400/2880

1 90-100 cm 38-40 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv=100/120 min/max acord cadru=2400/2880

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 47 191.68 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FIR POLIPROPILENA MONOFILAMENT NERESORBABILE SECTIUNE AC REVERSE CUTTING

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141125 Materiaal voor chirurgische hechtingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Val celui mai mare ctr subsecv=4278.42

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

5/0 70-72 cm 16 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=15/18 min/max acord cadru=360/432

4/0 70-72 cm 19 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=36/48 min/max acord cadru=864/1152

4/0 70-72 cm 16 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=10/12 min/max acord cadru=240/288

3/0 70-72 cm 24 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=12/24 min/max acord cadru=288/576

3/0 70-72 cm 19 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.= 84/144 min/max acord cadru=2016/3456

2/0 85-90 cm 28-30 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.= 172/240 min/max acord cadru=4128/5760

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 102 682.08 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FIR ACID POLIGLICONIC MULTIFILAMENT RESORBABIL SECTIUNE AC REVERSE CUTTING

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141125 Materiaal voor chirurgische hechtingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Val celui mai mare ctr subsecv=23311.20

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

4/0 70-75 cm 22-26 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=60/72 min/max acord cadru=1440/1728

3/0 70-75 cm 26-28 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=72/84 min/max acord cadru=1728/2016

3/0 70-75 cm 22-24 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=192/300 min/max acord cadru=4608/7200

2/0 85-90 cm 30-32 mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=304/384 min/max acord cadru=7296/9216

0 85-90 cm 26-28 mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=120/144 min/max acord cadru=2880/3456

0 85-90 cm 35-46 mm 3/8cerc min/max ctr subsecv.=484/588 min/max acord cadru=11616/14112

1 85-90 cm 26-28 mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=132/180 min/max acord cadru=3168/4320

1 85-90 cm 40-42 mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=210/420 min/max acord cadru=5040/10080

2 85-90 cm 28-30 mm 3/8cerc min/max ctr subsecv.=496/624 min/max acord cadru=11904/14976

2 140-150 cm 28-30 mm 3/8cerc min/max ctr subsecv.=126/156 min/max acord cadru=3024/3744

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 559 468.80 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FIR POLIPROPILENA MONOFILAMENT NERESORBABILE SECTIUNE AC TAPERPOINT

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141125 Materiaal voor chirurgische hechtingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Val celui mai mare ctr subsecv=2064.12

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

10/0 25 cm 5 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=4/6 min/max acord cadru=96/144

9/0 25 cm 5 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=4/6 min/max acord cadru=96/144

8/0 35 cm 8 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=4/6 min/max acord cadru=96/144

7/0 45 cm 8 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=4/6 min/max acord cadru=96/144

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 49 538.88 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FIR POLIESTER MULTIFILAMENT NERESORBABIL SECTIUNE AC REVERS CUTTING

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141125 Materiaal voor chirurgische hechtingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Val celui mai mare ctr subsecv=15414.72

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

4/0 45-75 cm 18-19 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=30/48 min/max acord cadru=720/1152

3/0 45-75 cm 22-24 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=100/144 min/max acord cadru=2400/3456

3/0 140-150cm 28-30 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=172/204 min/max acord cadru=4128/4896

2/0 140-150cm 30-32 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=284/384 min/max acord cadru=6816/9216

2/0 85-90 cm 30-32 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=182/240 min/max acord cadru=4368/5760

0 85-90 cm 35-45mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=548/792 min/max acord cadru=13152/19008

2 90-150cm 36-38 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=316/384 min/max acord cadru=7584/9216

2 90-150cm 50-70mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=162/240 min/max acord cadru=3888/5760

0 85-90 cm 30-32 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=504/600 min/max acord cadru=12096/14400

1 85-90 cm 36-38 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=244/300 min/max acord cadru=5856/7200

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 369 953.28 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FIR POLIDIOXANONA RESORBABIL MONOFILAMENT SECTIUNE AC REVERS CUTTING

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141125 Materiaal voor chirurgische hechtingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Val celui mai mare ctr subsecv=575.88

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

5/0 45 cm 19-20 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv=10/12 min/max acord cadru=240/288

4/0 45 cm 19-20 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv=10/12 min/max acord cadru=240/288

3/0 70-75 cm 25-26 mm 1/2cerc min/max ctr subsecv=72/84 min/max acord cadru=1728/2016

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 821.12 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FIR POLIPROPILENA MONOFILAMENT NERESORBABILE SECTIUNE AC TRIUNGHI

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141125 Materiaal voor chirurgische hechtingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Val celui mai mare ctr subsecv=1670,40

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

2 85-90 cm 48-50 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=120/140 min/max acord cadru=2880/3456

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 089.60 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FIR POLIGLICAPRON RESORBABIL MONOFILAMENT SECTIUNE AC REVERS CUTTING

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141125 Materiaal voor chirurgische hechtingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Val celui mai mare ctr subsecv=159,00

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

5/0 45 cm 19-20 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv=10/12 min/max acord cadru=240/288

4/0 70-75 cm 24-26 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv=10/12 min/max acord cadru=240/288

4/0 70-75 cm 219-20 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv=10/12 min/max acord cadru=240/288

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 816.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FIR POLIPROPILENA MONOFILAMENT NERESORBABILE SECTIUNE AC TAPERCUT

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141125 Materiaal voor chirurgische hechtingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Val celui mai mare ctr subsecv=748,26

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

8/0 35 cm 13 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=4/6 min/max acord cadru=96/144

7/0 45 cm 8 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=4/6 min/max acord cadru=96/144

6/0 70-72 cm 13 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=4/6 min/max acord cadru=96/144

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 17 958.24 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FIR POLIPROPILENA MONOFILAMENT NERESORBABILE SECTIUNE AC ROTUND

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141125 Materiaal voor chirurgische hechtingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Val celui mai mare ctr subsecv=410894.68

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

4/0 70-72 cm 13 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=10/12 min/max acord cadru=240/288

3/0 85-90 cm 26-28mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=122/144 min/max acord cadru=2928/3456

2/0 85-90 cm 26-28mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=110/120 min/max acord cadru=2640/2880

2/0 85-90 cm 30-32mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=244/288 min/max acord cadru=5856/6912

0 85-90 cm 42-44mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=156/180 min/max acord cadru=3744/4320

1 85-90 cm 44-46mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=144/156 min/max acord cadru=3456/3744

2 85-90 cm 48-50mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=220/240 min/max acord cadru=5280/5760

0 85-90 cm 33-35mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=160/180 min/max acord cadru=3840/4320

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 261 472.32 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FIR POLIESTER MULTIFILAMENT NERESORBABIL SECTIUNE AC TRIUNGHI

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141125 Materiaal voor chirurgische hechtingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Val celui mai mare ctr subsecv=14562.40

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

3/0 75-90cm 24-26 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=212/264 min/max acord cadru=5088/6336

2/0 85-90cm 30-32 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=312/384 min/max acord cadru=7488/9216

1 85-90cm 46-48 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=496/708 min/max acord cadru=11904/16992

2 85-90cm 38-40 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=1380/1616 min/max acord cadru=33120/38784

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 349 497.60 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FIR ACID POLIGLICOLIC NR. 0, 1, 2, L=150CM, FARA AC

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141125 Materiaal voor chirurgische hechtingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant min/max ctr subsecv=264/408, cant min/max acord cadru=6336/9792, val celui mai mare ctr subsecv=3468,00

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 83 232.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FIR OTEL MONOFILAMENTNERESORBABIL SECTIUNE AC TAPERCUTTING

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141125 Materiaal voor chirurgische hechtingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Val celui mai mare ctr subsecv=218,00

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

1 45 cm 45 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=5/8 min/max acord cadru=2120/192

5 45 cm 45 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=2/3min/max acord cadru=48/72

5 75 cm 60 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=10/13min/max acord cadru=240/312

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 232.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FIR POLIDIOXANONA RESORBABIL MONOFILAMENT SECTIUNE AC TAPER POINT

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141125 Materiaal voor chirurgische hechtingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Val celui mai mare ctr subsecv=106.08

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

3/0 70-75 cm 24-26 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv=20/24 min/max acord cadru=480/576

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 545.92 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii (DOAR PENTRU SEDIUL SOCIAL); cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa etapa finala de licitatie electronica.

2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59-60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa etapa finala de licitatie electronica.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Manager – Jur. Robert AGAFITEI, Director Financiar Contabil – Ec. Mariana RADU, Director Medical - Conf.Dr. Bogdan GEAVLETE, Mariana Ghica - Director Ingrijiri, Sef Serviciu Achizitii Publice – Ec. Mariana STAVRI

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise în tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, dupa derularea etapei finale de licitatie electronica.

2. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina aviz emis de MS conform titlului XIX " Dispozitive medicale" din Legea nr. 95/2006 conf art. 3.

Modalitate de indeplinire: completare DUAE, urmand ca documentul justifica... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

In licitatia electronica intra numai operatorii economici ale caror oferte au fost declarate admisibile. Licitatia electronica va fi organizata in SICAP, intr-o singura runda de ofertare (24 de ore). Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta. Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi. Elementul ofertei: pretul/lot. Pretul va fi exprimat in lei, cu 2 zec... detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 03/09/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici: accesarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.

Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, localitatea: Bucuresti, cod postal: 030084, ROMANIA, tel. +40 213104641, e-mail: office@cnsc.ro, fax: +40 213104642 / 218900745, adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Conform Legii 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan”
Postadres: Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 13, sector 4
Plaats: Bucureşti
Postcode: 042122
Land: Roemenië
E-mail: achizitii.sfib@gmail.com
Telefoon: +40 213674857
Fax: +40 213674857
Internetadres: www.sfib.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019