Leveringen - 193209-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Ostróda: Dieselolie

2019/S 081-193209

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o.
Rudno 17
Ostróda
14-100
Polen
Contactpersoon: Leszek Rochowicz
Telefoon: +48 896441244
E-mail: zamowienia@zuokrudno.pl
Fax: +48 896484182
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zuokrudno.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.zuokrudno.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Sp. z o.o.
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup i dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o. w ilości szacunkowej 500 m3 oraz benzyny bezołowiowej Pb95 w ilości szacunkowej 1 m3

Referentienummer: DZP1/zp/4/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

IV. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

1) dostawa oleju napędowego w łącznej ilości szacunkowej: 200 m3 do miejsc wskazanych przez Zamawiającego tj:

a) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., Rudno 17, gmina Ostróda (zbiornik paliwa o pojemności 5 m3 - minimalna ilość jednorazowej dostawy około 2 m3),

b) Zakład Mechanicznego Przetwarzania Odpadów Unieszkodliwiania w miejscowości Zbożne 2, gmina Morąg (pojemnik paliwa o pojemności 1 m3 -minimalna ilość jednorazowej dostawy około 0,5 m3),

c) Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w miejscowości Lipowiec, gmina Kurzętnik 53 D (pojemnik paliwa o pojemności 2,5 m3 - minimalna ilość jednorazowej dostawy około 0,3 m3),

d) Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w miejscowości Półwieś 26 A, gmina Zalewo (pojemnik paliwa o pojemności 2,5 m3 - minimalna ilość jednorazowej dostawy około 0,3 m3),

e) Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w miejscowości Iława ul. Komunalna 1, gmina miejska ...

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL622
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rudno

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

III. Nazwa zamówienia

Zakup i dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o. w ilości szacunkowej 500 m3 oraz benzyny bezołowiowej Pb95 w ilości szacunkowej 1 m3 w okresie od dnia 1.8.2019 r. do 31.8.2020 r.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

1) dostawa oleju napędowego w łącznej ilości szacunkowej: 200 m3 do miejsc wskazanych przez Zamawiającego tj:

a) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., Rudno 17, gmina Ostróda (zbiornik paliwa o pojemności 5 m3 - minimalna ilość jednorazowej dostawy około 2 m3),

b) Zakład Mechanicznego Przetwarzania Odpadów Unieszkodliwiania w miejscowości Zbożne 2, gmina Morąg (pojemnik paliwa o pojemności 1 m3 -minimalna ilość jednorazowej dostawy około 0,5 m3),

c) Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w miejscowości Lipowiec, gmina Kurzętnik 53 D, (pojemnik paliwa o pojemności 2,5 m3 - minimalna ilość jednorazowej dostawy około 0,3 m3),

d) Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w miejscowości Półwieś 26 A, gmina Zalewo, (pojemnik paliwa o pojemności 2,5 m3 - minimalna ilość jednorazowej dostawy około 0,3 m3),

e) Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w miejscowości Iława ul. Komunalna 1, gmina miejska Iława (pojemnik paliwa o pojemności 2,5 m3 - minimalna ilość jednorazowej dostawy około 0,3 m3)

2) bezgotówkowy zakup oleju napędowego w łącznej ilości szacunkowej: 300 m3, na stacjach paliw będących w dyspozycji Wykonawcy

Oraz

3) bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej Pb95 w łącznej ilości szacunkowej 1 m3, na stacjach paliw będących w dyspozycji Wykonawcy

2. Warunki realizacji zamówienia.

1. Wykonawca musi zapewnić tankowanie pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego, (dalej: Pojazdy) na stacji paliw będącej w dyspozycji Wykonawcy, znajdującej się w odległości do 10 km od granic miasta Ostróda (liczonej najkrótszą drogą publiczną zezwalającą na przejazd samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 tony), umożliwiającej tankowanie Pojazdów, czynną we wszystkie dni robocze w godzinach nie krótszych niż od 7:00 do 17:00.

2. Wykonawca gwarantuje, że sprzedawane paliwa spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680 j.t.). Oferowane produkty paliwowe muszą również spełniać normę PN-EN 228+A1:2017-06 dla benzyny bezołowiowej oraz dla oleju napędowego normę PN-EN 590+A1:2017-06).

3. Ilości oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb95 wskazane powyżej są ilościami maksymalnymi, oszacowanymi przez Zamawiającego jako ilości prognozowane. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia w przypadku jeżeli ilości faktycznie sprzedane i dostarczone na podstawie zamówień Zamawiającego będą niższe.

4. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzania miesięcznych zbiorczych zestawień transakcji zawierających następujące informacje: 1) nazwę odbiorcy paliwa, 2) cenę jednostkową brutto oraz upust, 3) datę wydania paliwa i godzinę wydania paliwa, 4) nr karty drogowej, 5) nr rejestracyjny pojazdu, 6) ilość pobranego paliwa, 7) wartość brutto pobranego paliwa, 8) potwierdzenie pobierającego (podpis),9) podpis wydającego.

5. Zamawiający załączy do Umowy wykaz Pojazdów oraz osób uprawnionych do tankowania, a w przypadku zmian będzie je uaktualniał, co nie będzie stanowić zmiany Umowy.

6. Środki transportowe Wykonawcy powinny być wyposażone w legalizowane urządzenie pomiarowe określające ilość oleju napędowego w litrach oraz spełniać warunki techniczne do przewozu paliw płynnych zgodnie z przepisami prawa. Każdorazowa dostawa oleju napędowego musi posiadać świadectwo jakości.

7. Wykonawca musi zagwarantować dostawę oleju napędowego do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w pkt. 2.1.1) w terminie 24h od chwili złożenia zamówienia – pocztą elektroniczną, faksem lub telefonicznie.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/08/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający uzna w.w warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawą z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna, ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia co najmniej 500 000 PLN.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna, ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) dysponuje następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego: iż dysponuje cysterną do dostaw oleju napędowego, wyposażoną w legalizowane mierniki dostarczanego oleju napędowego, przeliczające ilość w litrach dostarczonego oleju napędowego oraz dysponuje co najmniej jedną stacją paliw zlokalizowaną w odległości do 10 km od granic miasta Ostróda (liczonej najkrótszą droga publiczną zezwalającą na przejazd samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:15
Plaats:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Czarnieckiego 28, II Piętro, sala konferencyjna, POLSKA

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Czerwiec 2020

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

6. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785), zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ;

8) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

9) aktualnej Koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi;

10) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;

11) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie wykonaniem zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019