Dostawy - 193216-2016

Wyświetl widok skrócony

07/06/2016    S108

Polska-Warszawa: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

2016/S 108-193216

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 151 lok. 25
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: Maciej Kaczanowski, 9:00-17:00
E-mail: biuro@mae.com.pl
Tel.: +48 222902942
Faks: +48 222902942

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mae.com.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Regionalna Agencja Energetyczna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Oficjalna nazwa: Mazowiecki Zarząd Nieruchomości
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 28
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-024
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Adres pocztowy: Młynarska 16
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-205
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Lubelska 26
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-802
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” w Warszawie Samodzielny Publiczny ZOZ
Adres pocztowy: Inflancka 8
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-189
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
Adres pocztowy: Dziekanów Leśny, Konopnickiej 36
Miejscowość: Łomianki
Kod pocztowy: 05-092
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: KBTO Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Świętojerska 5/7
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-236
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów
Adres pocztowy: Hafciarska 80/86
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 04-725
Państwo: Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXIII grupa zakupowa MAE.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Podmioty z obszaru POLSKI.

Kod NUTS PL1 REGION CENTRALNY

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z 10.4.1997 Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2012 poz. 1059 z późn. zm.) dla niżej wymienionych podmiotów. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części w celu uzyskania optymalnych korzyści finansowych.
Wykaz podmiotów biorących udział w Postępowaniu wraz z ich jednostkami organizacyjnymi:
1. Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie
2. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
3. „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
4. Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” w Warszawie Samodzielny Publiczny ZOZ
5. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
6. KBTO Sp. z o.o.
7. Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09000000 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii, 09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 4 982 406,05 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
MAE/145/2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 061-103660 z dnia 26.3.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXIII grupa zakupowa MAE. Część nr: 1 - Nazwa: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXIII grupa zakupowa MAE – Taryfa Cxx pozostałe
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: PGE Obrót S.A. Oddz. z siedzibą w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Marsa 95
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 04-470
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 4 149 935,13 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 848 602,29 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXIII grupa zakupowa MAE. Część nr: 2 - Nazwa: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXIII grupa zakupowa MAE – Taryfa Bxx pozostałe obiekty
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: PGE Obrót S.A. Oddz. z siedzibą w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Marsa 95
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 04-470
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 227 071,37 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 133 803,76 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku
postępowania o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
a) na treść ogłoszenia w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
b) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane
w inny sposób;
c) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w
ppkt „a” i w ppkt „b”.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego za pośrednictwem Prezesa
KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-679
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.6.2016