Dostawy - 193216-2016

Wyświetl widok skrócony

07/06/2016    S108    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

2016/S 108-193216

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 151 lok. 25
Punkt kontaktowy: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: Maciej Kaczanowski, 9:00-17:00
02-326 Warszawa
Polska
Tel.: +48 222902942
E-mail: biuro@mae.com.pl
Faks: +48 222902942

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mae.com.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Regionalna Agencja Energetyczna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości
Al. Jerozolimskie 28
00-024 Warszawa
Polska

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Młynarska 16
01-205 Warszawa
Polska

„Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
Lubelska 26
03-802 Warszawa
Polska

Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” w Warszawie Samodzielny Publiczny ZOZ
Inflancka 8
00-189 Warszawa
Polska

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
Dziekanów Leśny, Konopnickiej 36
05-092 Łomianki
Polska

KBTO Sp. z o.o.
Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
Polska

Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów
Hafciarska 80/86
04-725 Warszawa
Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXIII grupa zakupowa MAE.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Podmioty z obszaru POLSKI.

Kod NUTS PL1

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z 10.4.1997 Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2012 poz. 1059 z późn. zm.) dla niżej wymienionych podmiotów. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części w celu uzyskania optymalnych korzyści finansowych.
Wykaz podmiotów biorących udział w Postępowaniu wraz z ich jednostkami organizacyjnymi:
1. Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie
2. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
3. „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
4. Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” w Warszawie Samodzielny Publiczny ZOZ
5. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
6. KBTO Sp. z o.o.
7. Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09000000, 09300000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 4 982 406,05 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
MAE/145/2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 061-103660 z dnia 26.3.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXIII grupa zakupowa MAE. Część nr: 1 - Nazwa: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXIII grupa zakupowa MAE – Taryfa Cxx pozostałe
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PGE Obrót S.A. Oddz. z siedzibą w Warszawie
ul. Marsa 95
04-470 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 4 149 935,13 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 848 602,29 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXIII grupa zakupowa MAE. Część nr: 2 - Nazwa: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXIII grupa zakupowa MAE – Taryfa Bxx pozostałe obiekty
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PGE Obrót S.A. Oddz. z siedzibą w Warszawie
ul. Marsa 95
04-470 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 227 071,37 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 133 803,76 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku
postępowania o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
a) na treść ogłoszenia w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
b) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane
w inny sposób;
c) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w
ppkt „a” i w ppkt „b”.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego za pośrednictwem Prezesa
KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-679 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.6.2016