Leveringen - 193216-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Rome: Muntpers

2019/S 081-193216

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691
Roma
00138
Italië
Contactpersoon: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
Telefoon: +39 0685082223
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
NUTS-code: ITI43

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ipzs.it

Adres van het kopersprofiel: http://www.ipzs.it

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Affidamento della fornitura di una pressa monetaria per la produzione di monete bimetalliche — stabilimento Zecca

Referentienummer: 7401074
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42963000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 170 223.10 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Affidamento della fornitura di una pressa monetaria per la produzione di monete bimetalliche — stabilimento Zecca

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42963000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI43
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 170 223.10 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019